Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Semantyka i słownik

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3202-S1WSS32o
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Semantyka i słownik
Jednostka: Katedra Rusycystyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru dla III roku stacjonarnych studiów I stopnia (wg Ust. 2.0)
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zainteresowanie problematyką językoznawczą, zwłaszcza semantyką i leksykografią.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest usystematyzowanie i rozszerzenie wiedzy studentów z dziedziny semantyki leksykalnej i leksykografii. Szczególny nacisk kładzie się na typologię słowników lingwistycznych (zwłaszcza objaśniających, ideograficznych oraz dwujęzycznych), a także na teoretyczną refleksję nad zasadami ich konstruowania, zawartością i celami, którym powinny służyć.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest usystematyzowanie i rozszerzenie wiedzy studentów z dziedziny semantyki leksykalnej i leksykografii. Szczególny nacisk kładzie się na typologię słowników lingwistycznych (zwłaszcza objaśniających, ideograficznych oraz dwujęzycznych), a także na teoretyczną refleksję nad zasadami ich konstruowania, zawartością i celami, którym powinny służyć.

1. Podstawowe pojęcia i terminy semantyki. Problem definicji znaczenia (ujęcia filozoficzne i lingwistyczne).

2. Teoretyczno-metodologiczne problemy semantycznego opisu wyrażeń językowych.

3. Definiowanie znaczeń (definicja ostensywna, klasyczna, kognitywna).

4. Współczesne teorie semantyczne. Badanie pól semantycznych; semantyka składnikowa; semantyka kognitywna.

5. Leksykografia i metaleksykografia jako dziedziny lingwistyki.

6. Typologia współczesnych słowników lingwistycznych.

7. Słownik objaśniający a encyklopedia; koncepcja słownika, typy definicji słownikowych, artykuł hasłowy i jego struktura, krytyka leksykograficzna.

8. Słownik dwujęzyczny rosyjsko-polski, polsko-rosyjski: słowniki tradycyjne (przekładowo-objaśniające) a słowniki przekładowe.

9. Słowniki w układzie rzeczowym (rosyjskie, polskie i rosyjsko-polskie).

10. Potrzeby w dziedzinie leksykografii rosyjsko-polskiej i polsko-rosyjskiej.

konwersatorium = 30 godzin

samodzielne przygotowanie się do zajęć: 5 godzin

przygotowanie pracy semestralnej: 15 godzin

RAZEM ok. 50 godzin

Literatura:

Apresjan J. D., Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka, Wrocław 2000 (fragmenty).

Bańko M., Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa, Warszawa 2001.

Bartmiński J., Tokarski R. (red.), O definicjach i definiowaniu, Lublin 1993.

Bogusławski A., Język w słowniku, Warszawa 1988.

Bogusławski A., Dwujęzyczny słownik ogólny. Projekt instrukcji z komentarzami, [w:] Studia z polskiej leksykografii współczesnej, red. Z. Saloni, Wrocław 1988, s. 19-65.

Grochowski M., Konwencje semantyczne a definiowanie wyrażeń językowych, Warszawa 1993.

Grzegorczykowa R., Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 2001.

Krongauz M. A., Semantika, Moskva 2001.

Lyons J., Semantyka, t. 1, Warszawa 1984; t. 2, Warszawa 1989 (fragmenty).

Wierzbicka A., Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne, Lublin2006 (fragmenty).

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

1. Orientuje się we współczesnych teoriach semantycznych.

2. Definiuje pojęcia teoretyczne używane w semantyce językoznawczej i leksykografii.

3. Zna typologię słowników lingwistycznych.

UMIEJĘTNOŚCI

1. Wyjaśnia i stosuje podstawowe terminy semantyczne.

2. Potrafi skonstruować definicję znaczeniową zgodnie z konwencją klasyczną i kognitywną.

3. Potrafi ocenić rzeczywistą wartość i przydatność oferowanych słowników filologicznych z językiem rosyjskim i polskim (abstrahując od informacji reklamowej).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Postrzega semantykę jako najważniejszy komponent opisu języka.

2. Docenia wartość dzieł leksykograficznych i ich przydatność w pracy z językiem polskim i rosyjskim.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – 50%

2. Pisemna praca semestralna – 50%

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Classroom oraz innych zalecanych przez UW.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kuratczyk
Prowadzący grup: Magdalena Kuratczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Pełny opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Literatura:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kuratczyk
Prowadzący grup: Magdalena Kuratczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Pełny opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Literatura:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)