Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka rosyjskiego 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3223-1LPR Kod Erasmus / ISCED: 09.602 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka rosyjskiego 1
Jednostka: Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe J1
Punkty ECTS i inne: 13.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot obowiązkowy dla studentów I roku studiów z j. rosyjskim jako pierwszym językiem specjalności (B). Przed rozpoczęciem nauki przedmiotu student powinien posługiwać się językiem rosyjskim na poziomie minimum średnio zaawansowanym (B1) oraz powinien znać podstawowe pojęcia z gramatyki opisowej języka polskiego i rosyjskiego.
Skrócony opis:

Celem zajęć jest doskonalenie praktycznej znajomości języka rosyjskiego na poziomie średnio-zaawansowanym w zakresie rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania, pisania oraz rozwijanie podsystemów języka (fonetyka, słownictwo, gramatyka). Na całość przedmiotu składają się następujące komponenty: (1) Rozumienie ze słuchu, mówienie i słownictwo, (2) Gramatyka, (3) Czytanie i pisanie, (4) Fonetyka praktyczna (Wymowa).

Pełny opis:

Celem zajęć jest kształtowanie i doskonalenie:

- kompetencji leksykalnej (poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania słownictwa przewidzianego programem nauczania);

- kompetencji gramatycznej (rozumienia i wypowiadania się przy użyciu prawidłowo skonstruowanych wyrażeń i zdań w oparciu o zasady gramatyczne omawiane na zajęciach);

- kompetencji fonologicznej (kształtowanie umiejętności poprawnej artykulacji dźwięków języka rosyjskiego, opanowania rytmiki i intonacji);

- kompetencji dyskursywnej (organizowania spójnej logicznie i gramatycznie wypowiedzi).

Nakład pracy studenta:

Łączna wartość punktów ECTS=13

Godziny kontaktowe (w sali) = I semestr = 150h i II semestr = 150h = 10 ECTS

Samodzielna praca studenta poza salą zajęciową:

Bieżące przygotowanie do zajęć – 80h = I i II semestr po 40h

Przygotowanie do egzaminu końcowego – 10h

80h + 10h = 3 ECTS

The aim of the course is to help students develop and master:

- lexical competence (enhancing understanding and the ability to use vocabulary within the framework of the thematic modules prescribed by the curriculum);

- grammatical competence (the ability to understand and produce appropriate and correct structures and sentences on the basis of grammatical rules discussed in class)

-phonological competence ( the ability to produce the distinctive meaningful sounds of the Russian language, and to master its rhythm and intonation)

- discourse competence (the ability to deliver cohesive and coherent speeches and written texts)

Literatura:

Амиантова Э. И. , Битехтина Г. А. , Горбачик А. Л. , и др. Сборник упражнений по лексике русского языка, Москва 1989.

Bogusławski A., Karolak S., Gramatyka rosyjska w ujęciu funkcjonalnym, Warszawa 1970.

Cwejman N., Torzecka W., Zasady pisowni rosyjskiej i ćwiczenia ortograficzne, Warszawa 1979.

Розенталь Д.Э., Прописная или строчная, Москва 1987.

Розенталь Д.Э., Справочник по правописанию и литературной правке, Москва 1996.

Szadyko S., Poradnik gramatyczny współczesnego języka rosyjskiego, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

WIEDZA:

- posiada wiedzę z zakresu wiadomości o języku na poziomie B2, zna strukturę języka jako systemu, rozumie jego specyfikę (K_W01);

- zna struktury morfologiczno-składniowe, rozumie wypowiedzi ustne i prawidłowo interpretuje teksty pisemne na poziomie B2;

zna definicje słów, ich synonimy oraz idiomy rosyjskie, zna specyfikę wymowy rosyjskiej (K_W01);

- ma utrwaloną wiedzę leksykalną i gramatyczną z tematów wskazanych w opisie przedmiotu (K_W02);

- zna i rozumie elementy kultury obszaru rosyjskojęzycznego, rozumie rolę języka w komunikacji międzyludzkiej i kulturowej (K1_W10).

UMIEJĘTNOŚCI

- ma umiejętności językowe na poziomie B2 według ESOKJ, również w typowych sytuacjach profesjonalnych wymagających znajomości technik, strategii i różnych kanałów komunikacyjnych (K_U07, K_U10);

- potrafi krytycznie analizować teksty jako wytwory kultury, potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować autentyczne teksty w języku rosyjskim oraz rozwijać umiejętności profesjonalne w zakresie tego języka (K_U01);

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie języka rosyjskiego, kierując się wskazówkami wykładowcy, umie ocenić przydatność konkretnych źródeł informacji, np. słowników (internetowych), korpusów, artykułów, itd. (K_U03);

- potrafi przetłumaczyć z języka rosyjskiego na język polski i odwrotnie krótkie wypowiedzi pisemne i ustne (K_U04);

- potrafi rozpoznawać charakterystyczne elementy kulturowe oraz właściwie interpretować zjawiska dotyczące języka rosyjskiego, potrafi odpowiednio zareagować w każdej sytuacji komunikacyjnej odpowiednio do kontekstu kulturowego, używając zwyczajowych zwrotów (K_U05);

- potrafi wypowiadać się spójnie i spontanicznie w języku rosyjskim, zachowując płynność i poprawność stylistyczną, gramatyczną i fonetyczną wypowiedzi (S_U05);

- posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz samodzielnego formułowania wniosków w formie ustnej i pisemnej w języku rosyjskim (K_U06);

- posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku rosyjskim w zakresie wprowadzanych zagadnień (K_U08);

- posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku rosyjskim w oparciu o odpowiednio dobrane materiały źródłowe (K_U09).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role i dbając o przestrzeganie zasad komunikacji w języku rosyjskim (K_K01);

- jest gotów określić priorytety i zaplanować działania służące do realizacji konkretnych zadań językowych, komunikacyjnych i zawodowych, rozumie potrzebę samokształcenia i konieczność ustawicznego podnoszenia kwalifikacji (K_K03);

- jest gotów do adekwatnego identyfikowania i rozstrzygania dylematów komunikacji w języku rosyjskim i polskim, spowodowanych asymetrią systemów językowych i różnicami kulturowymi (K_K04);

- jest gotów do uczestnictwa w życiu kulturalnym Polski i Rosji na rzecz promowania ich kultur, korzystając zarówno z tradycyjnych jak i nowoczesnych form i środków przekazu (K_K06).

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania – ćwiczenia:

- ocena ciągła (przygotowanie do zajęć, wykonywanie zadań podczas zajęć)

- prace domowe

- śródsemestralne testy pisemne

- śródsemestralne kolokwia ustne

- ocena stopnia zrozumienia lektury

- przygotowanie nagrania/prezentacji

Próg zaliczeniowy wszystkich obowiązujący na wszystkich komponentach to 60%. Uzyskanie zaliczeń (zal.) z wszystkich komponentów PNJR jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu.

Kryteria oceniania – egzamin:

Ocena końcowa składa się w 100% z egzaminu (średnia z wszystkich otrzymanych ocen).

Egzamin ocenia się na podstawie:

• stopnia opanowania materiału leksykalnego/gramatycznego,

• stopnia rozumienia tekstu czytanego/ze słuchu,

• umiejętności tworzenia własnych wypowiedzi pisemnych

• umiejętności tworzenia wypowiedzi ustnej i interakcji w rozmowie (ocenie podlega płynność wypowiedzi, zasób słownictwa oraz wymowa)

Zdanie wszystkich części egzaminu pisemnego jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustnego. Otrzymanie oceny niedostatecznej z jednego komponentu egzaminacyjnego oznacza ocenę niedostateczną z całego egzaminu i konieczność poprawienia tego komponentu (bądź komponentów) w sesji poprawkowej.

Wszystkie testy są oceniane według następującej skali:

0-59% = ndst,

60-69% = dst,

70-74% = dst+,

75-84% = db,

85-89% = db+,

90-100% = bdb.

Zasady współpracy prowadzących ze studentami

Na każde 30 godzin poszczególnych modułów są dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze (jest to zgodne z regulaminem UW).

Student ma prawo do dwukrotnej poprawy każdego sprawdzianu pisemnego. Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście skutkuje utratą jednego terminu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 300 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kornacka
Prowadzący grup: Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska, Maria Castelas, Włodzimierz Majewski, Marta Małachowicz, Janina Pietraszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.