Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do lingwistyki stosowanej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3223-1LWLS Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Wstęp do lingwistyki stosowanej
Jednostka: Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku studiów dziennych licencjackich
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wprowadzenie do językoznawstwa. Przegląd najważniejszych pytań badawczych, osiągnięć i kierunków badań lingwistycznych.

Pełny opis:

Tematy zajęć:

1. „… język ukształtował się ewolucyjnie wskutek modyfikacji narządów głosowych i obwodów mózgowych…” * - Pochodzenie języka, uniwersalia językowe;

2. „…język kształtuje się u człowieka w ciągu pierwszych trzech lat życia…” * - Procesy rozwoju języka;

3. „… używanie języka polega na wzajemnych oddziaływaniach procesów przeszukiwania pamięci i stosowania reguł…” * - Język a myślenie, teoria relatywizmu językowego Sapira i Whorfa;

4. „…język jest ‘wbudowany’ w sieć połączonych obszarów kory mózgowej…” * -Język w mózgu;

5. „…język opiera się na gramatyce kombinatorycznej, która służy wyrażaniu nieograniczonej liczby myśli…” * - Badania nad systemem językowym: fonetyka i fonologia, morfologia, gramatyka; teorie języka;

6. „…dzięki językowi nasi przodkowie dobrze sobie radzili w środowisku charakteryzującym się złożonością związków społecznych i bogactwem wiedzy.” * - Teoria komunikacji.

*Steven Pinker, Tabula rasa. Spory o naturę ludzką, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo psychologiczne, 2005, s. 110-111.

(kolejność tematów może ulec zmianie; realizacja poszczególnych tematów może nie pokrywać się z terminami wykładów - np. jeden temat jest przewidziany na dwa wykłady)

Literatura:

Bibliografia (wybór)

 Allen J.P.B., S. Pit Corder (red.), Jan Rusiecki (red. wyd. pol.), 1983, Kurs edynburski językoznawstwa stosowanego, tom I, Warszawa: WSiP.

 Austin J.L., 1962, How to Do Things with Words, Oxford & Cambridge, Mass: Harvard University Press.

 Chomsky Noam, 1971, Language and the Mind, w: Bar-Adon A., Werner L. (red.), Child Language. A Book of Reading, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.

 Duszak Anna, 1998, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa: PWN.

 Grucza Franciszek, 1983, Zagadnienia metalingwistyki. Lingwistyka – jej przedmiot, lingwistyka stosowana, Warszawa: PWN.

 Grucza Franciszek, 1993a, Zagadnienia ontologii lingwistycznej: o językach ludzkich i ich (rzeczywistym) istnieniu. W: Opuscula logopedica in honorem Leonis Kaczmarek, Lublin: UMCS.

 Grucza Franciszek, 1993b, Język, ludzkie właściwości językowe, językowa zdolność ludzi, w: Piontek, J. & Wiercińska, A. (red.), Człowiek w perspektywie ujęć biokulturowych, Poznań: UAM.

 Grucza Franciszek, 1996, O przeciwstawności ludzkich interesów i dążeń komunikacyjnych, interkulturowym porozumiewaniu się oraz naukach humanistyczno-społecznych. W: Problemy komunikacji interkulturowej: Jedna Europa – wiele języków i wiele kultur. Materiały XIX Sympozjum ILS UW i PTLS; Grucza F., Chomicz-Jung K. (red. naukowa), Warszawa: UW.

 Grucza Franciszek, 1997, Języki ludzkie a wyrażenia językowe, wiedza a informacja, mózg a umysł ludzki. W: Podejścia kognitywne w lingwistyce, translatoryce i glottodydaktyce. Materiały XX Sympozjum ILS UW i PTLS; Grucza F., Dakowska M. (red. naukowa), Warszawa: UW.

 Grucza Franciszek, 2007, Lingwistyka stosowana. Historia – Zadania – Osiągnięcia, Warszawa: Euro-Edukacja.

 Kurcz Ida, 1987, Język a reprezentacja świata w umyśle, Warszawa: PWN.

 Kurcz Ida, 2000, Psychologia języka i komunikacji, Warszawa: Scholar.

 Pulvermüller Friedmann, Schumann John H., 1994, Neurobiological Mechanisms of Language Acquisition, w: Language Learning, 44/4.

 Rickheit Gert, Sichelschmidt Lorenz, Strohner Hans, 2004, Psycholinguistik, Tübingen: Stauffenburg.

 Schwarz Monika, 1992, Einführung in die Kognitive Linguistik, Tübingen: Francke.

 Searle J.R., 1969, Speech Acts, Cambridge: Cambridge University Press.

 Vater Heinz, 2009, Wstęp do lingwistyki tekstu, Wrocław: ATUT.

 Watzlawick Paul, Beavin Janet, Jackson Don D., 1967, Pragmatics of Human Communication. A Study of Interactional Patterns, Pathologies, and Paradoxes. New York: Norton.

 Whorf Benjamin L., 1982, Język, myśl i rzeczywistość, Warszawa: PIW.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- posiada teoretyczną wiedzę z zakresu wstępu do językoznawstwa;

- zna najważniejsze pojęcia i teorie w historii rozwoju badań językoznawczych;

- posiada umiejętności dalszego rozwoju wiedzy z zakresu językoznawstwa;

Metody i kryteria oceniania:

Warunki, jakie należy spełnić, aby uzyskać zaliczenie:

- obecność na zajęciach;

- egzamin pisemny;

- w przypadku większej niż dopuszczana regulaminem liczby nieobecności dodatkowo egzamin ustny.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.