Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty tłumaczeniowe: język rosyjski/język polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3223-1LWTr Kod Erasmus / ISCED: 09.602 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Warsztaty tłumaczeniowe: język rosyjski/język polski
Jednostka: Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe J1
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien znać język rosyjski na poziomie przynajmniej A2 lub B1.

Student powinien posiadać dobrą znajomość gramatyki i słownictwa z języka rosyjskiego. W trakcie zajęć zapozna się ze specyfiką przekładu między językiem polskim i rosyjskim.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Niniejsze zajęcia mają na celu przedstawienie różnorakich strategii, technik i metod tłumaczeniowych wykorzystywanych w tłumaczeniu tekstów z języka rosyjskiego na język polski oraz z języka polskiego na język rosyjski. Szczególny nacisk zostanie położony na etapy pracy tłumacza, takie jak pretranslacyjna analiza tekstu, poszukiwanie ekwiwalentów i tekstów paralelnych, redagowanie tekstu docelowego, korektę tłumaczenia.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają na celu przygotowanie słuchaczy do zajęć z tłumaczeń specjalistycznych jakie są przewidziane w programie w dalszym toku studiów.

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

●elementy analizy pretranslacyjnej oraz czynniki wpływające na ostateczny kształt tłumaczenia;

●podstawowe źródła znajdowania ekwiwalentów tłumaczeniowych (słowniki, teksty paralelne, korpusy językowe);

●przykłady użycia konkretnych strategii, technik i metod tłumaczeniowych;

●wybory, przed którymi staje tłumacz przekładając określony tekst w określony sposób i ich możliwe konsekwencje;

●najczęściej popełniane błędy tłumaczeniowe oraz sposoby ich znajdowania i unikania;

●fałszywi przyjaciele tłumacza;

●etyka zawodowa tłumacza.

Przedstawiona zostanie również specyfika różnych rodzajów tłumaczeń pisemnych oraz podstawowe zagadnienia z zakresu tłumaczeń ustnych. Istotne zagadnienia z zakresu warsztatu tłumacza zostaną przedstawione na przykładzie tekstów o różnym poziomie specjalizacji i terminologizacji z różnych dziedzin.

Nakład pracy studenta (łącznie 55 godzin):

30 godzin obecność na zajęciach – 1 ECTS;

25 godzin samodzielna praca studenta – 1 ECTS:

- 15 godzin wykonanie zadań domowych,

- 5 godzin przygotowanie tłumaczeń na ocenę,

- 5 godzin przygotowanie się do sprawdzianów.

Literatura:

●Dzierżanowska H., 1988, Przekład tekstów nieliterackich, Warszawa: PWN.

●Grucza S., Marchwiński A., Płużyczka М. (red.), 2013. Translatoryka. Koncepcje – Modele – Analizy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytet Warszawski.

●Lipiński K., 2000, Vademecum tłumacza, Kraków: IDEA.

●Lukszyn J. (red.), 2001, Tezaurus terminologii translatorycznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

●Płużyczka M., 2010, Bezekwiwalentowość a kontekst kulturowy w tłumaczeniu specjalistycznym,(w:) S. Grucza/ A. Marchwiński/ M. Płużyczka (red.), Translatoryka. Koncepcje – Modele – Analizy, Warszawa: Wydział Lingwistyki Stosowanej UW.

●Wojtasiewicz O., 1996, Wstęp do teorii tłumaczenia, Warszawa: TEPIS.

●materiały własne prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student:

Wiedza:

- ma wiedzę o źródłach informacji (słowniki, słowniki elektroniczne, źródła tekstów paralelnych itp.) dotyczących języka rosyjskiego (K_W01; S_W01);

- ma wiedzę o możliwościach funkcjonalnych języka polskiego (S_W11);

- ma podstawową wiedzę translatoryki, m.in. strategie, techniki i metody tłumaczeniowe (K_W04)

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego (K_W08, S_W12).

Umiejętności:

- potrafi posługiwać się oraz właściwie zastosować podstawowe strategie i techniki przekładowe w tłumaczeniu z języka rosyjskiego na język polski (S_U07, S_U14, S_U15);

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować autentyczne teksty w dwóch językach specjalności (K_U01, S_U11)

- potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla kierunku (K_U04, S_U06);

- potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego (K_U03, S_U13).

Kompetencje społeczne:

- potrafi pracować w grupie / w parach / współpracować z innymi, przyjmując odpowiednie funkcje; kierować małym zespołem (K_K01, K_K02);

- potrafi określić priorytety służące realizacji zadań, potrafi gospodarować czasem i realizować określone zadania w wyznaczonych terminach, przestrzega zasad etyki zawodowej (K_K03, S_K03, S_K04)

- jest świadomy różnic kulturowych istniejących między kulturą polską i rosyjską (K1_K06);

- rozumie i docenia wagę elementów kulturowych w tłumaczeniu (K_K05, K_K06, S_K06)

- jest przygotowany do samodzielnego pogłębiania i aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie studiowanej dziedziny (K_K04, S_K07, S_K08).

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena końcowa składa się z następujących komponentów:

- 50% stanowi średnia ocen z tłumaczeń przygotowanych przez studenta (2 lub 3 teksty);

- 30% stanowi ocena z zajęć dydaktycznych, np.: wykonywanie prac domowych, zaangażowanie w trakcie zajęć;

- 20% stanowi ocena z testów kontrolnych dotyczących słownictwa i zagadnień poruszanych na zajęciach.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie oceny dostatecznej (3) ze wszystkich komponentów.

2. Ocenę końcową wystawia się na podstawie poniższej skali:

60%-69,9% = 3

70%-74,9% = 3+

75%-84,9% = 4

85%-89,9% = 4+

90%-100% = 5

3. Ocena z przedmiotu obejmuje:

- 30% ocena ciągła, czyli bieżące przygotowanie do zajęć;

- 20% testy kontrolne;

- 50% tłumaczenia na ocenę.

WARUNKI ZALICZENIA

1. Dopuszczalne są 3 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze. Każdą nieusprawiedliwioną nieobecność ponad ten limit można odrobić poprzez wykonanie prac dodatkowych. Jeśli student posiada zwolnienie lekarskie lub równoważny dokument pozwalający usprawiedliwić nieobecność, musi go przedłożyć prowadzącemu.

2. Student powinien być przygotowany na każde zajęcia. Każde nieprzygotowanie będzie uwzględniane w ocenie z zaangażowania w zajęcia.

3. Do końcowego zaliczenia można podejść po zaliczeniu wszystkich prac tłumaczeniowych. Student ma prawo do dwukrotnej poprawy każdego sprawdzianu pisemnego. Nieprzystąpienie do sprawdzianu w pierwszym terminie bez usprawiedliwienia powoduje utratę tego terminu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Kudła
Prowadzący grup: Dominik Kudła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Niniejsze zajęcia mają na celu przedstawienie różnorakich strategii, technik i metod tłumaczeniowych wykorzystywanych w tłumaczeniu tekstów z języka rosyjskiego na język polski oraz z języka polskiego na język rosyjski. Szczególny nacisk zostanie położony na etapy pracy tłumacza, takie jak pretranslacyjna analiza tekstu, poszukiwanie ekwiwalentów i tekstów paralelnych, redagowanie tekstu docelowego, korektę tłumaczenia.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają na celu przygotowanie słuchaczy do zajęć z tłumaczeń specjalistycznych jakie są przewidziane w programie w dalszym toku studiów.

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

●elementy analizy pretranslacyjnej oraz czynniki wpływające na ostateczny kształt tłumaczenia;

●podstawowe źródła znajdowania ekwiwalentów tłumaczeniowych (słowniki, teksty paralelne, korpusy językowe);

●przykłady użycia konkretnych strategii, technik i metod tłumaczeniowych;

●wybory, przed którymi staje tłumacz przekładając określony tekst w określony sposób i ich możliwe konsekwencje;

●najczęściej popełniane błędy tłumaczeniowe oraz sposoby ich znajdowania i unikania;

●fałszywi przyjaciele tłumacza;

●etyka zawodowa tłumacza.

Przedstawiona zostanie również specyfika różnych rodzajów tłumaczeń pisemnych oraz podstawowe zagadnienia z zakresu tłumaczeń ustnych. Istotne zagadnienia z zakresu warsztatu tłumacza zostaną przedstawione na przykładzie tekstów o różnym poziomie specjalizacji i terminologizacji z różnych dziedzin.

Nakład pracy studenta (łącznie 55 godzin):

30 godzin obecność na zajęciach – 1 ECTS;

25 godzin samodzielna praca studenta – 1 ECTS:

- 15 godzin wykonanie zadań domowych,

- 5 godzin przygotowanie tłumaczeń na ocenę,

- 5 godzin przygotowanie się do sprawdzianów.

Literatura:

●Dzierżanowska H., 1988, Przekład tekstów nieliterackich, Warszawa: PWN.

●Grucza S., Marchwiński A., Płużyczka М. (red.), 2013. Translatoryka. Koncepcje – Modele – Analizy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytet Warszawski.

●Lipiński K., 2000, Vademecum tłumacza, Kraków: IDEA.

●Lukszyn J. (red.), 2001, Tezaurus terminologii translatorycznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

●Płużyczka M., 2010, Bezekwiwalentowość a kontekst kulturowy w tłumaczeniu specjalistycznym,(w:) S. Grucza/ A. Marchwiński/ M. Płużyczka (red.), Translatoryka. Koncepcje – Modele – Analizy, Warszawa: Wydział Lingwistyki Stosowanej UW.

●Wojtasiewicz O., 1996, Wstęp do teorii tłumaczenia, Warszawa: TEPIS.

●materiały własne prowadzącego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.