Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot fakultatywny: Mediatyzacja kultury oraz relacji międzykulturowych we współczesnym świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3224-PRZEDF18 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot fakultatywny: Mediatyzacja kultury oraz relacji międzykulturowych we współczesnym świecie
Jednostka: Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozszerzenie wiedzy studentów na temat mediów w kulturze i – z drugiej strony – kultury w mediach we współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki mediów regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Ich celem szczegółowym jest wyjaśnienie znaczenia pojęcia mediatyzacja, a także ukazanie wpływu mediatyzacji na kulturę we współczesnym świecie. Innymi podejmowanymi w trakcie zajęć problemami są analiza sposobów stereotypizacji kultury przez środki masowego przekazu, szczególnie w przestrzeni medialnej; analiza zależności między mediami i kulturą: w szczególności zaś procesu transformacji kultury z subiektu wpływu na media w obiekt oddziaływania mediów.

Zajęcia są organizowane w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP), współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5.

Pełny opis:

Celem zajęć jest ukazanie specyfiki zjawisk mediatyzacja oraz mediologii jako procesów społecznych, omówienie ich funkcji i scenariuszy, a także powiązań i kontekstów tych terminów na tle kultury ponowoczesnej, w której wytwarza się nowe pole – pole medialne. Reguły zachowania, bycia, istnienia w polu medialnym zostają przeniesione na inne pola. Aspekty mediatyzacji omawiane są także przez pryzmat wybranych problemów komunikacyjnych, ideologicznych i antropologicznych. W szczególności zaś przedmiot proponuje spojrzenie na człowieka żyjącego w czasach rewolucji multumedialnej, omawia wpływ dominacji tego, co widzialne, nad tym, co zrozumiałe, na wybór polityczny i kulturowy.

Student w trakcie zajęć rozwija swoje umiejętności badawcze, uczy się samodzielnie zdobywać wiedzę, korzystając ze wsparcia opiekuna naukowego.

Omówione zostaną następujące problemy:

Relacje między kulturą a mediami.

Pojęcie mediatyzacji jako proces pośrednictwa w poznaniu świata kultury.

Funkcje oraz scenariusze mediatyzacji.

Mediatyzacja kultury jako wyzwanie.

Kultura druku i kultura obrazu.

Medialne przedstawienia kultury: skutki dla odbiorców kultury obrazów;

Wpływ pierwszeństwa obrazu nad tekstem, hasła nad analizą na funkcje kultury, a także na sposób odbierania świata kultury.

Homo videns jako rezultat mediatyzacji.

Mediakonsumeryzm a kultura masowa: doświadczenie Europy Środkowo-Wschodniej.

Kultura w warunkach cywilizacji mediarozrywki.

Media a kultura polityczna: trywializacja i emocjonalizacja życia politycznego oraz kulturalnego.

Mediakracja.

Media jako tłumacz kultur.

Stereotypizacja kultury przez media.

Obraz kultury polskiej w ukraińskich mediach oraz kultury ukraińskiej w polskich środkach masowego przekazu.

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach w sali – 30 godzin (1 ECTS)

Przygotowanie do zajęć - 15 godzin (0,5 ECTS)

Przygotowanie do zaliczenia – 15 godzin (0,5 ECTS)

Literatura:

Molęda-Zdziech M., Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego, Warszawa 2013.

Bard A., Soderqvist, Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, Warszawa 2006.

Sartori G.., Homo videns. Telewizja i postmyślenie, Warszawa, 2007.

Żuk P., Media i władza, Warszawa 2006.

Poulet B., Śmierć gazet i przyszłość informacji, Wołowiec, 2011.

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu zajęć:

[Wiedza]

zna i rozumie w stopniu podstawowym specyfikę różnych sposobów mediatyzacji kultury, procesy, które doprowadzili do pojawienia się tego zjawiska.

zna i rozumie w podstawowym stopniu szeroko rozumiany kontekst komunikacyjny oraz interkulturowy; ma wiedzę o funkcjach oraz scenariuszach mediatyzacji, jej negatywnych antropologicznych (homo videns) i kulturowych (prymitywizacja) skutkach.

[Umiejętności:]

potrafi wyszukać, selekcjonować, analizować i wykorzystywać potrzebne mu informacje z różnych źródeł (K1_U01; Odniesienie do P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane problemy i wykonywane zadania)

potrafi rozwijać swoje umiejętności badawcze, samodzielnie zdobywać wiedzę, korzystając ze wsparcia opiekuna naukowego; umiejętnie formułować myśli, prezentować wyniki badań w postaci wypowiedzi ustnej lub pisemnej (różnego typu) (K1_U03; Odniesienie do P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane problemy i wykonywane zadania)

potrafi przeprowadzić krytyczną analizę skutków mediatyzacji; rozpoznać pozytywne oraz negatywne strony takich zjawisk jak mediakracja i mediakonsumeryzm, przeprowadzić ich analizę, odróżniać różne perspektywy spojrzenia na rozwój kultury w polu medialnym (K1_U05; Odniesienie do P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane problemy i wykonywane zadania)

[Kompetencje społeczne:]

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, ciągłego dokształcania się i uzupełniania zdobytej wiedzy (K1_K01; Odniesienie do P6S_KK)

jest gotów do uczestniczenia w życiu medialnym oraz kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form (K1_K05; Odniesienie do P6S_KR)

Metody i kryteria oceniania:

Zgodnie ze Szczegółowymi zasadami studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej (uchwała nr 114 Rady Wydziału LS z dnia 19.12.2017 r.):

1) Obecność na zajęciach objętych planem jest obowiązkowa (§ 9 ust. 2).

2) Nie można poprawkowo zaliczać zajęć, jeśli przyczyną nieuzyskania ich zaliczenia było niespełnienie wymogu uczestnictwa w nich. W takim przypadku student może zostać warunkowo wpisany na kolejny etap studiów i powtarzać niezaliczony przedmiot (§ 2 ust. 4)

Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze, które należy zaliczyć zgodnie z wymaganiami przedstawionymi przez prowadzącego.

Zajęcia prowadzone będą w formie dyskusji na temat zadanych lektur lub materiału zaprezentowanego przez prowadzącego. Aktywny udział w dyskusji oznacza merytoryczne uczestnictwo w niej podczas co najmniej 50% zajęć.

Przewidziana jest także prezentacja na temat zadany przez prowadzącego.

Na końcową ocenę składają się:

Aktywny i merytoryczny udział w zajęciach (40%).

Prezentacja na temat wyznaczony przez prowadzącego zajęcia (20%).

Zaliczenie z treści zajęć (40%).

Skala ocen:

0%-49% - 2

50%-60% - 3

61%-70% - 3+

71%-80% - 4

81%-90% - 4+

91%-100% - 5

Dodatkowa wiedza - 5+

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Getka
Prowadzący grup: Taras Lylo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.