Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowe prądy w językoznawstwie / kulturoznawstwie / literaturoznawstwie / glottodydaktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-2NP1sz-L
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowe prądy w językoznawstwie / kulturoznawstwie / literaturoznawstwie / glottodydaktyce
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Założenia (opisowo):

* W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej, zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi aspektami współczesnego językoznawstwa, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa i glottodydaktyki.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi aspektami współczesnego językoznawstwa, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa i glottodydaktyki. Wybór omawiany aspektów zależy od prowadzącego. Prowadzący decydują również o tym, czy dana kwestia dyskutowana jest z grupą w perspektywie kontrastywnej polsko-niemieckiej, diachronicznie czy też synchronicznej.

Literatura:

Prowadzący zajęcia podają literaturę na pierwszym spotkaniu.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student zna i rozumie:

- powiązania kierunku germanistyka z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych (K_W02)

- zjawiska naukowe i kulturalne w Polsce i krajach niemieckojęzycznych, a zwłaszcza ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach nowych badań i trendów w tych zakresach z innymi dyskursami humanistycznymi (K_W04)

- terminologię, teorię i metodologię z zakresu językoznawstwa germańskiego,w tym glottodydaktyki i literaturoznawstwa krajów niemieckiego obszaru językowego na poziomie rozszerzonym (K_W05)

- współczesne dokonania ośrodków i szkół badawczych, obejmujące językoznawstwo germańskie i literaturoznawstwo krajów niemieckiego obszaru językowego (K_W06)

- fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, w sposób szczególny niemieckiego obszaru językowego (K_W08)

W zakresie umiejętności student potrafi:

- wykorzystać nabyte umiejętności badawcze, obejmujące krytyczną analizę wytworów kultury i zjawisk społecznych krajów niemieckiego obszaru językowego, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, w tym zaawansowanych technologii informacyjnych, przy zachowaniu zasad etyki, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie literaturoznawstwa niemieckiego obszaru językowego (K_U01)

- samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie germanistyki i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową, (K_U02)

- kierować pracą zespołu, współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych, podejmując wiodącą rolę w zespołach (K_U06)

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do:

- uczestnictwa w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form; odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach/przedstawienie referatu lub prezentacji/pisemne opracowanie wybranego zagadnienia.

UWAGI

1) Zwolnienie lekarskie nie zwalnia ze znajomości materiału. Uprawnia jedynie do zindywidualizowanej formy zaliczenia.

2) Osoby, które dostały zgodę na indywidualny tok studiów, mają obowiązek zgłosić się do osoby prowadzącej przedmiot w celu ustalenia sposobu realizacji wszystkich efektów uczenia się przypisanych do przedmiotu. W przypadku braku możliwości realizacji wyżej wymienionych efektów prowadzący/prowadząca może odmówić zaliczenia przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Just
Prowadzący grup: Agnieszka Jezierska-Wiśniewska, Robert Małecki, Birgit Sekulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)