Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tłumaczenie tekstów użytkowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-2Tt1sz-L
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie tekstów użytkowych
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Założenia (opisowo):

Konwersatorium ma na celu zapoznać studentów z praktyczną stroną wykonywania tłumaczeń tekstów użytkowych. Jest ono kontynuacją seminarium pt. Wstęp do translatoryki, które w semestrze zimowym dało teoretyczne podstawy w tym zakresie.

Skrócony opis:

Konwersatorium ma formę warsztatów kształcących praktyczne kompetencje tłumaczeniowe. Różnorodne teksty mają pokazać szereg problemów pojawiających się podczas tłumaczenia na język polski i obcy, a zarazem wskazać sposoby ich rozwiązywania.

Pełny opis:

Konwersatorium jest ukierunkowane na zajęcia o charakterze praktycznym. Przedmiotem tłumaczenia pisemnego będą wybrane teksty ogólne (np. ulotka, instrukcja obsługi, ulotki kosmetyków/leków) i fachowe (np. umowa najmu, umowa o pracę) itd. Zadaniem seminarium jest uwrażliwienie uczestników na problematykę przekładu różnych tekstów, ćwiczenie umiejętności doboru odpowiednich językowych środków wyrazu i prawidłowe wykorzystanie ich w procesie przekładu, identyfikacja błędów oraz ich korygowanie.

Literatura:

W zależności od cyklu.

Efekty uczenia się:

Student

- Ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne oraz komunikacyjne i uczestniczącym w komunikacji międzykulturowej.

- Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie badań nad językiem krajów niemieckiego obszaru językowego.

- Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze specjalistami w zakresie języka krajów niemieckiego obszaru językowego w języku polskim i języku niemieckim.

- Analizuje rozwiązania konkretnych problemów dydaktycznych i proponuje odpowiednie rozstrzygnięcia w tym zakresie.

- Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

- Prawidłowo dostrzega dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia:S1A_W05, H1A_W06, H1A_U07, S1A_U07, H1A_K03, S1A_K03, H1A_K04, S1A_K04.

Metody i kryteria oceniania:

Udzial w dyskusji, krytyczna analiza tekstow wyjsciowych i docelowych. Zaliczenie: przedlozenie tlumaczenia tekstu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Górajek
Prowadzący grup: Birgit Sekulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)