Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-PN3-Z
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Otrzymanie zaliczenia z PNJN po 2 roku studiów I stopnia. Wymagana ogólna wiedza z zakresu realioznawstwa krajów niemieckiego obszaru językowego, podstawowe informacje z zakresu retoryki prasowej i historii współczesnej Niemiec oraz ogólne wiadomości z zakresu społeczno-polityczno-gospodarczego, umiejętność konstruowania spójnej i jednolitej pracy pisemnej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach zajęć doskonalone i pogłębiane są sprawności i umiejętności osiągnięte na wcześniejszych latach studiów, w tym w szczególności czytanie i słuchanie tekstów ze zrozumieniem, umiejętność streszczania dłuższych tekstów oryginalnych, przeważnie prasowych z różnych obszarów tematycznych.

Pełny opis:

W ramach zajęć doskonalone i pogłębiane są sprawności i umiejętności osiągnięte na wcześniejszych latach studiów, w tym w szczególności czytanie i słuchanie tekstów ze zrozumieniem, umiejętność streszczania dłuższych tekstów oryginalnych, przeważnie prasowych z następujących obszarów tematycznych:

- polityka

- społeczeństwo

- gospodarka

- wiedza i nauka

- kultura

Rozwijana jest również umiejętność dyskusji z tezami zawartymi w tekstach, logiczna i poprawna językowo argumentacja, jak również prawidłowa budowa wypowiedzi zarówno ustnych, jak i pisemnych.

Integralną częścią zajęć jest gramatyka praktyczna obejmująca wybrane zagadnienia językowe, m.in.:

- Adjektivische und substantivische Deklination (besondere Fälle)

- Präpositionen, Rektion des Verbs, Substantivs und Adjektivs III

- Konjunktiv I und II (einschließlich indirekte Rede)

- Adverbialsätze II

- Interpunktion

- Funktionsverbgefüge

- (un)trennbar zusammengesetzte Verben

- Passivparaphrasen II

- Nominalisierung

Literatura:

- Sicher! C1, Hueber Verlag

- Sicher in Alltag und Beruf! C1.2, Hueber Verlag

- Erkundungen Sprachniveau C1, Schubert Verlag

- Sicher! Übungsgrammatik B1+/C1 Niveau. Hueber Verlag

- Materiały prasowe, radiowe i telewizyjne

- Materiały własne prowadzących

- Różne rodzaje słowników

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

- rozwinął wszystkie cztery sprawności językowe,

- potrafi dokonać analizy i syntezy tekstów, głównie prasowych, ale także literackich oraz naukowych,

- posiada zdolność do poprowadzenia opiniotwórczego dyskursu o tematyce społecznej w szerokim tego pojęcia znaczeniu.

- nabył także kompetencje do konstruowania prac dyplomowych i naukowych,

- zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego,

- potrafi wykorzystać technologie informacyjne w nauce i pracy przy zachowaniu zasad etyki oraz zastosować je w świadomym i krytycznym odbiorze komunikatów medialnych, jak i w tworzeniu publikacji.

Absolwent zna i rozumie język krajów niemieckiego obszaru językowego i jego specyfikę oraz jest świadomy interferencji między językiem ojczystym i niemieckim (K_W03).

Absolwent jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role, oraz określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (K_K01).

Absolwent potrafi posługiwać się językiem niemieckim zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, przygotowywać typowe prace pisemne i wystąpienia ustne w języku polskim i języku niemieckim w zakresie historii, kultury, literatury, języka krajów niemieckiego obszaru językowego oraz z zakresu psychopedagogiki, dydaktyki, glottodydaktyki i komparatystyki kulturowej i literackiej, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł. (K_U04).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia semestru jest spełnienie wszystkich wymogów stawianych przez lektora głównego i lektorów uzupełniających danej grupy, w tym w szczególności zaliczenie zadań pisemnych i ustnych (np. praca projektowa, prezentacja, test) realizowanych na zajęciach w trakcie trwania semestru. Ponadto warunkiem zaliczenia semestru jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Jóskowiak
Prowadzący grup: Norbert Karczmarczyk, Grażyna Strzelecka, Peter Tokarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Jóskowiak
Prowadzący grup: Norbert Karczmarczyk, Nina Oborska, Peter Tokarski, Marta Torenc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)