Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot wybieralny V

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-PW3sz5-L
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przedmiot wybieralny V
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Skrócony opis:

Celem seminariów wybieralnych jest zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami związanymi z językiem niemieckim, jego nauczaniem oraz kulturą i literaturą krajów niemieckojęzycznych.

Pełny opis:

Celem seminariów wybieralnych jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami związanymi z językiem niemieckim, jego nauczaniem oraz kulturą i literaturą krajów niemieckojęzycznych.

Literatura:

Literatura podana będzie przez prowadzących podczas zajęć.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

specyfikę kultury krajów niemieckiego obszaru językowego i jej znaczenie oraz podstawy komparatystyki kulturowej;

historię literatury krajów niemieckiego obszaru językowego, podstawy komparatystyki literackiej;

język krajów niemieckiego obszaru językowego i jego specyfikę oraz jest świadomy interferencji między językiem ojczystym i niemieckim;

podstawową terminologię z zakresu psychopedagogiki, dydaktyki i glottodydaktyki oraz procesy nauczania/uczenia się, w tym języka niemieckiego w wybranych kontekstach edukacyjnych;

powiązania historii i nauki o kulturze, literaturze krajów niemieckiego obszaru językowego z innymi dziedzinami nauki.

Absolwent potrafi:

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje oraz rozwijać umiejętności badawcze z zakresu kultury i literatury krajów niemieckiego obszaru językowego oraz komparatystyki kulturowej i literackiej;

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje oraz rozwijać umiejętności badawcze z zakresu języka krajów niemieckiego obszaru językowego oraz z zakresu psychopedagogiki, dydaktyki, glottodydaktyki.

Absolwent jest gotów do:

współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role, oraz określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania;

uczestnictwa w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form.

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W07, K_U01, K_U02, K_K01, K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Każdy prowadzący informuje studentów o metodach i kryteriach oceniania indywidualnie (test/projekt/esej/praca semestralna).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Michta
Prowadzący grup: Justyna Górny, Anna Jorroch, Krzysztof Tkaczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)