Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tłumaczenia tekstów prasowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-Tp2-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenia tekstów prasowych
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

W ramach zajęć omawiane są zagadnienia z zakresu specyfiki wybranych gatunków prasowych i możliwości ich przekładu.

Pełny opis:

W ramach konwersatorium będą omawiane następujące zagadnienia:

– cechy charakterystyczne stylu funkcjonalnego mediów ze szczególnym uwzględnieniem języka prasy i publicystyki,

– najważniejsze gatunki współczesnych tekstów na przykładzie niemieckiego rynku prasy oraz ich polskojęzyczne odpowiedniki (m. in.: artykuł wstępny, komentarz, glosa, felieton, wywiad, tekst popularnonaukowy, list od czytelnika),

– cechy makrostrukturalne omawianych gatunków,

– najważniejsze cechy stylistyczne omawianych gatunków,

– składnia omawianych gatunków.

Literatura:

W zależności od cyklu.

Efekty uczenia się:

Student

- Ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne oraz komunikacyjne i uczestniczącym w komunikacji międzykulturowej.

- Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie badań nad językiem krajów niemieckiego obszaru językowego.

- Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze specjalistami w zakresie języka krajów niemieckiego obszaru językowego w języku polskim i języku niemieckim.

- Analizuje rozwiązania konkretnych problemów dydaktycznych i proponuje odpowiednie rozstrzygnięcia w tym zakresie.

- Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

- Prawidłowo dostrzega dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia: K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_K02, K_U03, K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie tłumaczenia wskazanego tekstu prasowego.

* Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Górajek
Prowadzący grup: Birgit Sekulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)