Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium językoznawcze II/II p+z Język – komunikat - użytkownik: wprowadzenie do pragmatyki językoznawczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DX2W-KJ-1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium językoznawcze II/II p+z Język – komunikat - użytkownik: wprowadzenie do pragmatyki językoznawczej
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 1 stopień 2 rok z jęz. francuskim od podstaw
Plan 1 stopień 2 rok z jęz. francuskim zaawansowanym (z ew. modułem metodycznym)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wprowadzenie i analiza podstawowych pojęć oraz teorii z dziedziny pragmatyki językoznawczej: teoria aktów mowy, maksymy konwersacyjne, presupozcje, implikatury, itp.

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest omówione podstawowych zagadnień pragmatyki językowej czyli komunikowania odpowiadającego działaniu językowemu w pewnym kontekście. Dlatego też opisane zostają (z persperktywy pragmatycznej) pojęcia: języka, komunikatu oraz użytkownika systemu językowego. Omówione zostają kluczowe teorie pragmatyki językowej: teoria aktów mowy, maksymy konwersacyjne, implikatury, presupozycje, teoria relewancji, teoria grzeczności, teoria twarzy, itp.

Wszystkie te zagadnienia poruszone są w obrębie analizy dyskursu (także teorii wypowiedzenia uwzględniającego kontekst mówienia).

Literatura:

Armengaud, F., (1999), La Pragmatique, 1999, PUF.

Berendonner A., (1982), Éléments de pragmatique linguistique, Éditions de Minuit.

Blanchet P., (1995), La pragmatique d’Austin à Goffman, Bertrand-Lacoste.

Dictionnaires:

Dictionnaire d’analyse du discours, (2002), (eds.) P. Charaudeau P., Maingueneau D., Editions du Seuil.

Dictionnaire encyclopédique de pragmatique, (1994), eds. Moeshleur D., Reboul A., Editions du Seuil.

Dictionnaire de pragmatique, (2011), eds.Longhi J., Sarfati G-É, Armand Collin

Dodatkowe materiały będą wskazane podczas zajęć.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

- w podstawowym stopniu terminologię z zakresu pragmatyki językoznawczej - K_W02

- główne zagadnienia z zakresu pragmatyki językoznawczej - K_W06

Student potrafi:

- planować i przygotowywać wystąpienia ustne w języku francuskim i polskim, odwołując się do podstawowych ujęć teoretycznych właściwych dla językoznawstwa

- K_U05

- rozpoznawać, analizować i interpretować różne rodzaje wytworów kultury (język, literatura), stosując adekwatną terminologię oraz właściwe metody i narzędzia badawcze - K_U03

Metody i kryteria oceniania:

Aktywna obecność na zajęciach (dopuszczone są dwie nieusprawiedliwione nieobecności)

Przygotowanie i wygłoszenie referatu na wybrany temat z zakresu tematycznego konwersatorium

Analiza pragmatyczna (w sali) wskazanych fragmentów wypowiedzi.

Ocena końcowa jest średnią wynikającą z dwóch ostatnich zadań.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Janion
Prowadzący grup: Agnieszka Janion
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)