Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka francuskiego - Tłumaczenie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-2D1O-PNJFT-049
Kod Erasmus / ISCED: 09.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka francuskiego - Tłumaczenie
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 2 stopień 1 rok
Przedmioty dla studiów dziennych
Przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Poprzez zajęcia z tłumaczenia w ramach Praktycznej Nauki Języka Francuskiego student doskonali znajomość języka francuskiego. Jego leksyki, struktur morfo-syntaktycznych, rejestrów językowych. Zapoznaje się też z podstawowymi wymaganiami stawianymi przed tłumaczami i podstawowymi technikami tłumaczenia.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia z przekładu - doskonalenie znajomości języka poprzez tłumaczenie na francuski polskich tekstów prasowych, popularnonaukowych, krytyczno-literackich itp.

Zaliczenie: na podstawie regularnej obecności i aktywności na zajęciach, prac kontrolnych przeprowadzanych na zajęciach i domowej pracy semestralnej.

Pełny opis:

Zajęcia kierowane są do studentów I roku 2 etapu i trwają dwa semestry. Polegają na tłumaczeniu - z

języka polskiego na francuski - krótkich tekstów prasowych, literackich, użytkowych, reklamowych

itp. - w drodze realizacji pewnego procesu (od pierwszego oglądu tekstu do gotowego tłumaczenia).

Nacisk kładziony jest na ekwiwalencję semantyczną, kohezję i koherencję, właściwy dobór strategii

tłumaczeniowych, poprawność składniową i gramatyczną w języku docelowym, a także na

rozpoznawanie i sposoby przekładu kulturemów. W tym celu ćwiczona jest m.in. peryfraza,

eksplikacja i eksplicytacja. W celu uzyskania właściwej realizacji procesu studenci zaznajamiani są

także z metodami znajdywania adekwatnego słownictwa (w różnych rejestrach), terminologii, ze

szczególnym naciskiem na połączenia międzywyrazowe w języku francuskim. Dobór tekstów do

tłumaczenia i praca nad nimi poszerza wiedzę ogólną, znajomość obu języków i kultur, a także rozwija

wrażliwość językową..

Literatura:

(1957) O. Wojtasiewicz, Wstęp do teorii tłumaczenia, liczne wyd.

(1963) G. Mounin, Les problemes theoriques de la traduction, Paris

(1997) W. Wilczyńska, B. Rabiller, Słownik pułapek językowych polsko-francuskich, Wiedza Powszechna, Warszawa.

(1988) B. Z. Kielar, Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne, PAN.

(1993) J. Pieńkos, Przekład i tłumacz we współczesnym świecie, PWN.

(1994) J.-R. Ladmiral, Traduire: theoremes pour la traduction, Paris.

(2001) E. Tabakowska, Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu, Kraków.

(2003) B. Z. Kielar, Zarys translatoryki, Warszawa.

(2004) K. Hejwowski, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, PWN, Warszawa.

(2004) J.Vinay, J. Darbelnet, Stylistique comparée du français et de l'anglais, Didier scolaire, Paris.

(2006) Odpowiednie dać rzeczy słowo..., UAM.

(2006) Traduction specialisee. Interculturalite. Politique des langues, Lille-3.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

1. ma pogłębioną wiedzę morfosyntaktyczną, ortograficzną, semantyczną, fonologiczną i stylistyczną w zakresie języka francuskiego;

2. zna szczegółowe zasady analizy i interpretacji tekstów należących do różnych stylów funkcjonalnych języka francuskiego i różnych rejestrów;

3. ma rozległą i ugruntowaną wiedzę z zakresu kultury Francji oraz krajów francuskojęzycznych;

4. posiada umiejętność rozpoznania intencji wypowiedzi autora zawartej w czytanym i tłumaczonym tekście;

5. potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu filologii romańskiej w języku polskim i francuskim oraz popularyzować wiedzę o zjawiskach społecznych, kulturowych, literackich i in.;

6. posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka francuskiego na poziomie C2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego w mowie i w piśmie;

7. potrafi dokonać poprawnego przekładu, przede wszystkim pisemnego, różnych gatunków tekstów z języka polskiego na język francuski;

8. umie współpracować w grupie, rozwiązywać problemy w dyskusji i inicjować stosowne do sytuacji rozwiązania;

9. potrafi dokonać wzajemnej ewaluacji z poszanowaniem godności i uczuć członków grupy;

10. potrafi przyjąć postawę otwartości wobec różnic osobniczych i kulturowych oraz posiada umiejętność komunikacji w środowisku wielokulturowym;

11. potrafi aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze francuskiej i frankofońskiej, korzystając z różnych mediów i form.

Przedmiot realizuje w różnym stopniu następujące efekty kształcenia. W ich ramach student Instytutu Romanistyki:

K_W10 zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane szczegółowe fakty, procesy i zjawiska z zakresu historii i kultury krajów francuskojęzycznego obszaru kulturowego;

K_U06 potrafi przedstawiać własne poglądy, odwołując się do różnych źródeł i złożonych ujęć teoretycznych, oraz argumentować w pogłębionym stopniu przyjęty punkt widzenia;

K_U07 potrafi przygotowywać pracę pisemną, w języku francuskim i polskim, odwołując się do złożonych ujęć teoretycznych właściwych dla językoznawstwa i literaturoznawstwa;

K_U09 komunikować się ustnie i pisemnie w zakresie języka francuskiego na poziomie C2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego;

jest gotów do:

K_K01 krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, jak również dokonywania modyfikacji i korekt postaw i zachowań;

K_K03 otwartości wobec różnic osobniczych i kulturowych i rozumienia ich etycznego wymiaru;

K_K04 wypełniania zobowiązań społecznych, będąc świadomym sensu aktywności obywatelskiej;

K_K06 aktywnego uczestnictwa w kulturze francuskiej i frankofońskiej, korzystając w pogłębiony sposób z różnych form i mediów;

K_K07 przestrzegania zasad z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria zaliczenia: aktywność na zajęciach, kontrolne prace klasowe, praca semestralna domowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ciostek
Prowadzący grup: Anna Ciostek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ciostek
Prowadzący grup: Anna Ciostek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)