Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

TRAD: Przekład na język francuski - Turystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-2D1O-TRJF-062
Kod Erasmus / ISCED: 09.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: TRAD: Przekład na język francuski - Turystyka
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 2 stopień 1 rok
Przedmioty profilu przekładowego
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Założenia (opisowo):

Przygotowanie studentów do zawodu tłumacza.

Zaznajomienie studentów z tekstami o tematyce turystycznej, a także przybliżenie specyfiki tłumaczeń z tego zakresu.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs jest poświęcony tłumaczeniu na j. francuski tekstów z zakresu turystyki.

Jest skierowany do studentów profilu przekładowego.

Pełny opis:

Kurs jest poświęcony tłumaczeniu tekstów z zakresu turystyki:

- podróżne turystyczno-wakacyjne w tym podrożowanie tematyczne, np. enoturystyka

- oferty i usługi turystyczne.

Obejmuje dwa obszary geograficzne: Polskę, świat.

Kurs zapoznaje studentów z bogatą leksyką, odnoszącą się do poszczególnych zagadnień, a także różnorodną stylistyką analizowanych tekstów (przewodniki, foldery, blogi, itp.).

Literatura:

- K. Hejwowski - Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, PWN, Warszawa 2004.

- W. Wilczyńska, B. Rabiller, Słownik pułapek językowych polsko-francuskich, Wiedza Powszechna, Warszawa 1997.

- E. Wolnicz-Pawłowska - Nazwy własne w przekładzie. Zarys problematyki, w: Poznańskie spotkania językoznawcze, (27), 201-214, 2014.

- K. Wołek -San Sebastian, A czy tłumaczyć Kraków?” Nazwy własne w dydaktyce przekładu, w: Między oryginałem a przekładem, 4 (38), 169-178, 2017.

Efekty uczenia się:

K_W08 - w pogłębionym stopniu zagadnienia gramatyczne, ortograficzne, leksykalne, semantyczne, fonologiczne i stylistyczne w zakresie języka francuskiego

K_W09 - w pogłębionym stopniu szczegółowe zasady analizy i interpretacji tekstów należących do różnych stylów funkcjonalnych języka francuskiego

K_U06 - przedstawiać własne poglądy, odwołując się do różnych źródeł i złożonych ujęć teoretycznych, oraz argumentować w pogłębionym stopniu przyjęty punkt widzenia

K_K01 - krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, jak również dokonywania modyfikacji i korekt postaw i zachowań

Metody i kryteria oceniania:

- regularna obecność (dozwolone są trzy nieusprawiedliwione nieobecności)

- aktywne uczestnictwo

- samodzielne, pisemne przetłumaczenie dwóch wskazanych tekstów - lub fragmentów (na ocenę).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Janion
Prowadzący grup: Agnieszka Janion
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)