Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka francuskiego - II2 - Tłumaczenie pisemne na język polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-2D2O-PNJF-TP
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka francuskiego - II2 - Tłumaczenie pisemne na język polski
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 2 stopień 2 rok
Przedmioty dla studiów dziennych
Przedmioty obieralne - Praktyczna nauka języka francuskiego
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia stawiają sobie za cel m.in. wyczulenie przyszłych dydaktyków, względnie adeptów "sztuki" przekładu, na często spotykany w praktyce problem braku zborności semantycznej przełożonego tekstu (a w konsekwencji - na brak jego czytelności), przy pozornym zachowaniu składniowej poprawności poszczególnych zdań.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przekład tekstów z szeroko pojętej humanistyki z uwzględnieniem specyfiki kulturowej i językowej.

Pełny opis:

Zajęcia adresowane są do studentów II roku 2 etapu zainteresowanych nie tylko dydaktycznym bądź instrumentalnym podejściem do zjawisk językowych. Badane będą zarówno zagadnienia równoważności semantycznej na poziomie leksykalnym, składniowym i pragmatycznym, jak i zjawiska spójności międzyzdaniowej i dyskursywnej. Na przykładach wypowiedzi metaliterackich (esej historyczny, rozprawa teoretycznoliteracka) lub narracyjnych śledzone będą ograniczenia gatunkowe oraz presupozycje ideologiczne, estetyczne, logiczne itp. nie figurujące w słownikach jedno-i dwujęzycznych, a wyznaczające zakres właściwej dla danego tekstu strategii przekładowej.

Zajęcia stawiają sobie za cel m.in. wyczulenie przyszłych dydaktyków, względnie adeptów "sztuki" przekładu, na często spotykany w praktyce problem braku zborności semantycznej przełożonego tekstu (a w konsekwencji - na brak jego czytelności), przy pozornym zachowaniu składniowej poprawności poszczególnych zdań.

Literatura:

J. Pieńkos, Przekład i tłumacz we współczesnym świecie, 1993;

J.-R. Ladmiral, Traduire: théorèmes pour la traduction, 1994;

E. Tabakowska, Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu, 2001;

K. Hejwowski, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, 2004;

M. Głowiński, Nowomowa po polsku, Warszawa 1990;

P. Jasienica, Polska anarchia, wiele wydań;

A. Bobkowski, Spadek, Wyd. UMCS 1997.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

1. ma pogłębioną wiedzę morfosyntaktyczną, ortograficzną, semantyczną, fonologiczną i stylistyczną w zakresie języka francuskiego;

2. zna szczegółowe zasady analizy i interpretacji tekstów należących do różnych stylów funkcjonalnych języka francuskiego i innych języków romańskich;

3. ma rozległą i ugruntowaną wiedzę z zakresu kultury Francji oraz krajów francuskojęzycznych;

4. posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów i poglądów własnych, formułowania wniosków oraz ich syntetycznego ujmowania;

5. potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu filologii romańskiej w języku polskim i francuskim oraz popularyzować wiedzę o zjawiskach społecznych, kulturowych, literackich i in.;

6. posiada pogłębioną umiejętność przygotowania złożonych wystąpień ustnych z wykorzystaniem różnych źródeł i ujęć teoretycznych;

7. posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka francuskiego na poziomie C2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego w mowie i w piśmie;

8. potrafi dokonać poprawnego przekładu, przede wszystkim pisemnego, różnych gatunków tekstów z języka francuskiego na język polski i z języka polskiego na język francuski;

9. umie współpracować w grupie, rozwiązywać problemy w dyskusji i inicjować stosowne do sytuacji rozwiązania;

10. potrafi dokonać wzajemnej ewaluacji z poszanowaniem godności i uczuć członków grupy;

11. potrafi przyjąć postawę otwartości wobec różnic osobniczych i kulturowych oraz posiada umiejętność komunikacji w środowisku wielokulturowym;

12. potrafi aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze francuskiej i frankofońskiej, korzystając z różnych mediów i form;

13. interesuje się współczesnymi procesami i zjawiskami zachodzącymi w życiu kulturalnym Europy.

Przedmiot realizuje w różnym stopniu następujące efekty kształcenia. W ich ramach student Instytutu Romanistyki:

K_W10 zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane szczegółowe fakty, procesy i zjawiska z zakresu historii i kultury krajów francuskojęzycznego obszaru kulturowego,

K_U06 potrafi przedstawiać własne poglądy, odwołując się do różnych źródeł i złożonych ujęć teoretycznych, oraz argumentować w pogłębionym stopniu przyjęty punkt widzenia,

K_U07 przygotowywać pracę pisemną, w języku francuskim i polskim, odwołując się do złożonych ujęć teoretycznych właściwych dla językoznawstwa i literaturoznawstwa,

K_U08 planować i przygotowywać wystąpienia ustne w języku francuskim i polskim, odwołując się do złożonych ujęć teoretycznych właściwych dla językoznawstwa i literaturoznawstwa,

K_U09 komunikować się ustnie i pisemnie w zakresie języka francuskiego poziomie C2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego,

K_U10 komunikować się ustnie i pisemnie w zakresie drugiego języka obcego na poziomie B2+ według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego,

K_K01 jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, jak również dokonywania modyfikacji i korekt postaw i zachowań,

K_K03 otwartości wobec różnic osobniczych i kulturowych i rozumienia ich etycznego wymiaru,

K_K04 wypełniania zobowiązań społecznych, będąc świadomym sensu aktywności obywatelskiej,

K_K06 aktywnego uczestnictwa w kulturze francuskiej i frankofońskiej, korzystając w pogłębiony sposób z różnych form i i mediów,

K_K07 przestrzegania zasad z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności na zajęciach oraz prac pisemnych: kilku przekładów przygotowanych w domu i dwóch (w miarę możliwośći wynikających z sytuacji epidemiologicznej) zrobionych podczas sprawdzianów w klasie.

Obecność obowiązkowa (dopuszczalne 3 nieobecności).

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Praktyki zawodowe:

Nie ma.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ciostek, Wiesław Kroker
Prowadzący grup: Anna Ciostek, Wiesław Kroker
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)