Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kultury I (H)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-AK1-H-1U Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia kultury I (H)
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności latnoamerykańskiej 1 rok 2 stopnia
Zajęcia specjalizacyjne dla specjalności hiszpańskiej studiów 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć opanowaną podstawową wiedzę i umiejętności nabywane w trakcie zajęć ogólnegoo kursu antropologii kultury oraz znać podstawowe terminy i teorie antropologiczne, będące punktem wyjścia do bardziej szczegółowych zagadnień z tej dyscypliny. Student powinien znać język hiszpański i angielski w stopniu umożliwiającym mu lekturę antropologicznych tekstów teoretycznych. Dyskusje na zajęciach będą odbywały się jedynie w języku hiszpańskim.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium wprowadza studenta w wybrane zagadnienia teoretyczne z zakresu antropologii kultury. Jego celem jest z jednej strony ukazanie przykładowych zjawisk kulturowych na tle głównych nurtów antropologicznych XX wieku, a z drugiej przybliżenie najnowszych trendów w tej dyscyplinie. W trakcie zajęć studenci poznają warsztat oraz narzędzia analityczne umożliwiającego im samodzielną analizę antropologiczną zjawisk kulturowych. Szczególny nacisk zostanie położony na zapoznanie studenta ze światem hiszpańskim, hispanoamerykańskim, indiańskim i luzo-brazylijskim, dlatego lektura tekstów teoretycznych zostanie wzbogacona o przykłady zaczerpnięte z iberyjskiego obszaru kulturowego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi nurtami oraz zagadnieniami teoretycznymi z zakresu antropologii kultury oraz wskazanie na ich praktyczne zastosowanie w analizie zjawisk kulturowych obecnych w świecie iberyjskim, tak w przeszłości jak i współcześnie. Materiał zostanie wprowadzony zarówno pod kątem chronologicznego rozwoju myśli antropologicznej w XX i XXI wieku (najważniejsze prądy i tendencje), jak i z uwzględnieniem wybranych zagadnień, które stały się przedmiotem rozważań antropologów reprezentujących różne nurty. Takie podejście pozwoli studentowi skonfrontować różne teorie antropologiczne dotyczące tego samego zjawiska kulturowego oraz podejść do nich krytycznie.

Proponowane w toku zajęć tematy za punkt wyjścia biorą założenia teoretyczne charakterystyczne dla poszczególnych nurtów antropologicznych, które następnie zostaną wykorzystane przy analizie konkretnych zjawisk kulturowych związanych ze światem iberyjskim, ale nie ograniczających się do tego obszaru kulturowego. Lektura wybranych fragmentów tekstów, często wzbogacona o materiały filmowe, ma służyć za punkt wyjścia do wspólnej dyskusji i refleksji, pomóc studentowi wypracować krytyczne podejście do prezentowanych teorii oraz ułatwić mu pozyskanie narzędzi niezbędnych do samodzielnej analizy zjawisk kulturowych.

Literatura:

Apte, Mahadev L. (1985) Humor and Laughter. An Anthropological Approach. Ithaca/London, Cornell University Press.

Barley, Nigel Antropólogo inocente. Notas desde una choza de barro. Barcelona, Editorial Anagrama.

Clifford, James (2001) Dilemas de la cultura. Barcelona, Editorial Gedisa, pp. 39-77.

Descola, Philippe „Más allá de la naturaleza y cultura”. En línea: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvu4-gqJXSAhXGDywKHckPDOoQFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fecaths1.s3.amazonaws.com%2Fteoriasocialcontemporanea%2F578647752.Descola%2520mas%2520alla%2520de%2520la%2520naturaleza....pdf&usg=AFQjCNFgibWO8w1lpRAi7AVI0_8Tu2TW0Q

Díaz Cruz, Rodrigo (1997) „La vivencia en circulación. Una introducción a la antropología de la experiencia”. Alteridades. 7(13): 5-15. http://www.redalyc.org/pdf/747/74711130002.pdf

Douglas, Mary Pureza y peligro. Un análisis de los conceptos de contaminación y tabú. México, Siglo xxi.

Eire, Carlos M. N. “The concept of popular religion”, in Martin A Nesvig (ed.) Local religion in Colonial Mexico. Albuquerque, University of New Mexico: 1-35.

Freud, Sigmund (1991) Totem y tabú. Buenos Aires, Amorrortu editores.

Geertz, Clifford (2003) “Juego profundo: notas sobre la riña de gallos en Bali”. En: La interpretación de las culturas. Barcelona, Ed. Gedisa: 339-372.

Hastrup, Kirsten (1995) Droga do antropologii. Między doświadczeniem a teorią. Kraków, Wydawnictwo UJ, pp. 13-38.

Hobsbawn, Eric (2002) „Introducción: la invención de la tradición”. En: Eric Hobsbawn y Terence Ranger „La invención d ela tradición”. Barcelona, Ed. Crítica, pp. 7-21.

Jáuregui, Eduardo (2008) “Universalidad y variabilidad cultural de la risa y el humor”. AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana. 3(1): 46-63. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62330104

Katunaric, Cecilia (2008) “CADA: un ejemplo de la resistencia del poder cultural chileno bajo dictadura”. Pandora: revue d’etudes hispaniques. 8: 297–307. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2926034

Labarga García, Fermín (2010) “La piedad popular en el ciclo del Adviento y la Navidad”, in José Ruis Fernández y Juan Pedro Vázquez Guzmán (coords.) Religiosidad popular. V Jornadas. Almería, Instituto de Estudios Almerienses: 11-37.

Lara Figueroa, Celso (1979) “Tío Conejo y Tío Coyote en la literatura popular guatemalteca”. La tradición popular. 25: 3-22.

Lévi-Strauss, Claude (1971) “Lo crudo y lo cocido”. Revista de la Universidad Nacional. 9: 119-157. http://revistas.unal.edu.co/index.php/revistaun/article/view/12094/12708

Maldonado, Luis (1975) Religiosidad popular. Nostalgia de lo mágico. Madrid, Ediciones Cristiandad. https://books.google.pl/books?id=byNuIMO5T9cC&pg=PA236&lpg=PA236&dq=el+concepto+de+trickster&source=bl&ots=hJg7RrXM8e&sig=g4Wa94UYAdjkIsk__MoUZAPuzWE&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwjwlPvFn8DTAhVib5oKHVlFCVsQ6AEIUDAG#v=onepage&q=el%20concepto%20de%20trickster&f=false

Marcus, George E. (2001) „Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la etnografía multilocal”. Alteridades, vol. 11, núm. 22, julio-diciembre, pp. 111-127. En línea: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74702209

Morgado García Arturo (1999) Demonios, magos y bujas en la España moderna. Cádiz, Servicio Publicaciones UCA.

Sánchez, Rodrigo y Halcón, Arjona (1981) La religiosidad popular católica en el Perú. Lima.

Schechner, Richard (2000) Performance. Teoría y prácticas culturales. Buenos Aires, Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil Universidad de Buenos Aires: 11-64.

Turner, Victor (1988) El proceso ritual. Estructura y antiestructura. Madrid, Taurus.

Viveiros de Castro, Eduardo (2004) “Perspectivismo y multinaturalismo en la América indígena”. En: Alexandre Surrallés y pedro García Hierro (eds.) Tierra adentro: territorio indígena y percepción del entorno: 37-80.

Zárate Hernández, José Eduardo (1994) „La fiesta del año nuevo purépecha como ritual político. Notas en torno al discurso de los profesionistas indígenas purhépechas.” En A. Roth y J. Lameiras (eds.) El verbo oficial. Guadalajara, El Colegio de Michoacán/ITESO, pp. 99-124.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (W):

Student po ukończeniu zajęć

- ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej (K_W01)

- zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w opisie kultury, rozumie jej źródła oraz zastosowania (K_W03)

- ma pogłębioną wiedzę o metodologii badań nad kulturą (K_W04)

- ma uporządkowaną wiedzę z zakresu antropologii kultury(K_W06)

- ma pogłębioną wiedzę o kierunkach i metodologii badań w kulturoznawstwie (K_W12)

- ma uporządkowaną wiedzę niezbędną w profesjonalnej analizie procesów kulturowych w obszarze Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej (K_W14)

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej (K_W15)

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności (U):

Student po ukończeniu zajęć

- posiada umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalających na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie niezbędnym do udziału w naukowej dyskusji i przygotowania własnych prac naukowych (K_U02)

- potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla kulturoznawstwa w nietypowych sytuacjach profesjonalnych (K_U04)

- potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury (język, literatura, sztuka) z zastosowaniem oryginalnych metod, uwzględniających nowe osiągnięcia humanistyki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym (K_U05)

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań (K_U06)

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych (K):

Student po ukończeniu zajęć

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01)

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego studiowanego regionu, kraju, świata (K_K06)

- potrafi aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze studiowanego regionu (Półwysep Iberyjski/Ameryka Łacińska), korzystając z różnych mediów i form potrafi inspirować inne osoby i organizować odpowiednie przedsięwzięcia (K_K07)

- ma nawyk śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w kulturze i życiu społeczno-politycznym Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej oraz ich stosunków z Polską (K_K08)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest

- aktywny udział studenta w zajęciach, w dyskusjach na temat analizowanych tekstów teoretycznych i ich zastosowania praktycznego w interpretacji konkretnych zjawisk kulturowych (30% oceny końcowej)

- napisanie pracy semestralnej będącej analizą wybranego zjawiska kulturowego ze świata iberyjskiego przy użyciu narzędzi z zakresu antropologii kultury (40% oceny końcowej)

- zaliczenie ustne weryfikujące znajomość tekstów teoretycznych (30% oceny końcowej)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.