Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka hiszpańskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-GOJH-11k Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka hiszpańskiego
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 1 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 1 roku studiów 1 stopnia, specjalność hiszpańska
Punkty ECTS i inne: 4.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia związane przede wszystkim z opisem języka hiszpańskiego: historycznym, socjolingwistycznym, fonetycznym, fonologicznym, ale take i z morfologicznym, składniowym, semantycznym i pragmatycznym. Studenci, z podstawową znajomością języka hiszpańskiego, zapoznają się z teorią gramatyki opisowej i specjalistycznym nazewnictwem tej dziedziny. Posiadaną już wiedzę praktyczną poszerzą o aspekt teoretyczny niezbędny w opisie zjawisk językoznawczych, w badaniach i analizach językowych.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia związane przede wszystkim z opisem języka hiszpańskiego: historycznym, socjolingwistycznym, fonetycznym, fonologicznym, ale take i z morfologicznym, składniowym, semantycznym i pragmatycznym.

W przypadku zajęć online, odbywać się będą one na platformie CAMPUS, a dużury pod linkiem MEET (Descripción:meet.google.com/fhr-ojha-err) w wyznaczonych przez wykładowców terminach. Terminy są aktualizowane co semestr na stronie iberystycznej:

https://www.iberystyka.uw.edu.pl/

Pełny opis:

Przewidzianych jest 6 tematów związanych z ogólnymi informacjami na temat historii, rozwoju i sytuacji i języka hiszpańskiego.

Dodatkowo, poruszone zostaną kwestie dotyczące socjolingwistyki i pragmatyki w sposób praktyczny.

Ponadto, kurs obejmuje podstawowe zjawiska fonologiczne języka hiszpańskiego, takie jak system fonologiczny i jego struktura; realizacja fonemów (wariancja, neutralizacja); reguły fonotaktyczne (budowa sylaby); akcent (typ, miejsce i funkcja), etc.

Celem zajęć jest ugruntowanie wiedzy ogólnej z zakresu fonetyki i fonologii, ze szczególnym ukierunkowaniem na fonetykę i fonologię języka hiszpańskiego. Studenci ćwiczą zasób fonetyczny i fonologiczny standardowego wariantu wymowy (kastylijskiego), jak również praktycznie analizują główne różnice między nim a innymi wariantami. Ponadto ćwiczą zasady akcentowania i główne wzory intonacji.

Studenci ćwiczą warianty przydatne podczas posługiwania się językiem: poprawną wymowę, akcentowanie i intonację, umiejętność dzielenia sylabicznego i łączenia międzywyrazowego, poprawny zapisu fonetycznego i ortograficzny.

Konwersatorium przewiduje zarówno przekaz wiedzy teoretycznej, jak i praktyczne ćwiczenia pozwalające ją ugruntować.

POSZCZEGÓLNE BLOKI TEMATYCZNE:

1. Presentación

I. ORIGEN DE LA LENGUA ESPAÑOLA

2. El español. Origen y situación actual

3. El español. Origen y evolución 1

4. El español. Origen y evolución 2

II. SITUACIÓN LINGÜÍSTICA DE ESPAÑA

5. Situación lingüística de España 1

6. Situación lingüística de España 2

7. Estratificación geográfica del español

III. VOCALES Y DIPTONGOS

8. Vocales simples –sonidos aislados y en cadena hablada

9. Diptongos y triptongos: sonidos aislados y en cadena hablada

IV. FENÓMENOS LINGÜÍSTICOS DEL ESPAÑOL ACTUAL

10. Seseo, ceceo, nasalización, sonorización, palatalización, prosodia y otros fenómenos fonéticos en español

V. CONSONANTES

11. Consonantes parte 1: sonidos isolados

12. Consonantes parte 2: sonidos oclusivos y fricativos aislados

13. Consonantes parte 3: sonidos africados, laterales y vibrantes aislados

VI. PROCESOS FONÉTICOS ENCADENADOS

14. Silabificación. Acento frásico.

15. Sonidos en cadenas habladas (encadenamientos). Tonalidad y prosodia

Literatura:

Nowikow, W. (1992): Fonetyka hiszpańska, Warszawa, PWN.

Nowikow, W. i Szałek, J.: Introducción a la fonética y fonología españolas, Poznań 2001, Wydawnictwo Naukowe UAM.

Linde-Usiekniewicz, J.; Jakubowska, https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/

edytujPrzedmiot&prz_kod=3305-GOJH-11w; Jaskot, M.; Sobański, T. (2010) Gramática descriptiva del español. Temas básicos.

Morfología. Warszawa, Academica.

Linde-Usiekniewicz, J y Wiltos, A. (2013) Gramática descriptiva del español. Temas básicos. Parte II. Sintaxis. Warszawa, Academica,

ALCINA, J. y BLECUA, J.M. (1982): Gramática española, Ariel, Barcelona.

Literatura uzupełniająca:

Alarcos Llorach, E. (2002), Gramática de la lengua española, Espasa Calpe, Madrid.

Bosque, I., Demonte, V. (1999), Gramática descriptiva de la lengua española, Espasa Calpe, Madrid.

Real Academia Española; Asociación de Academias Americanas (2010), Nueva gramática de la lengua española, Espasa Libros S.L.U.,

Barcelona.

Real Academia Española; Asociación de Academias de la Lengua Española (2011), Nueva gramática de la lengua española. Fonética y

Fonología, Espasa Libros S.L.U., Barcelona.

Real Academia Española; Asociación de Academias de la Lengua Española (2002), Ortografía de la lengua española, Espasa Libros

S.L.U., Barcelona.

Sarmiento, R. (1999), Manual de corrección gramatical y de estilo. SGEL, Madrid.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student nabywa niezbędne umiejętności, wiedzę i kompetencje społeczne:

WIEDZĘ -absolwent zna i rozumie-:

K_W01 (P6S_WG) w podstawowym stopniu powiązania hispanistyki z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych w tym z nauką o kulturze i religii krajów hiszpańskojęzycznych

K_W03 (P6S_WG) podstawową terminologię, przedmiot i kierunki badań obejmujące obszary gramatyki opisowej, w tym fonetyki, morfologii, składni, pragmatyki i słownictwa;

K_W07 (P6S_WG) w podstawowym stopniu mechanizmy ewolucji języka hiszpańskiego oraz jego cechy w poszczególnych epokach oraz w sposób usystematyzowany historię języka hiszpańskiego, jego rozwój i wzajemne wpływy innych języków zawsze w odniesieniu do języków iberyjskich;;

K_W08 (P6S_WG) podstawowe zagadnienia z gramatyki opisowej języka hiszpańskiego (fonetyka, fonologia, morfologia, składnia);

UMIEJĘTNOŚCI -absolwent potrafi-:

K_U01 (P6S_UW) czytać teksty zredagowane w języku hiszpańskim;

K_U02 (P6S_UK) przedstawić własne poglądy, opinie, dyskutować, prezentować przygotowane zagadnienia w języku hiszpańskim;

K_U03 (P6S_UW) rozpoznawać różne rodzaje tekstów hiszpańskojęzycznych, umiejscowić je w ogólnym kontekście historycznokulturowym oraz przeprowadzić ich analizę z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod;

K_U04 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł z wybranych obszarów dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.);

K_U05 (P6S_UW) napisać oraz zredagować pracę pisemną w języku polskim ilub hiszpańskim z zastosowaniem odpowiednich metod oraz właściwych źródeł właściwych dziedzinom nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych;

K_U06 (P6S_UW) Przygotować wystąpienia ustne w języku polskim lub hiszpańskim z zastosowaniem odpowiednich metod oraz właściwych źródeł właściwych dziedzinom nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych;

K_U07 (P6S_UO) planować i organizować pracę, współdziałać w zespole;

K_U08 (P6S_UK) posługiwać się językiem hiszpańskim na poziomie wystarczającym na opis zjawisk omawianych na zajęciach;

K_U10 (P6S_UK) Porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu wybranych obszarów dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE -absolwent jest gotów do-:

K_K01 (P6S_KK) krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, rozumie także potrzebę ciągłego doskonalenia się i rozwoju;

K_K02 (P6S_KR) przestrzegania zasad etyki zawodowej;

K_K03 (P6S_KR) aktywnego uczestnictwa w kulturze studiowanego regionu korzystając z różnych form i mediów oraz potrafi pracować w zespole pełniąc różne role

K_K04 (P6S_KR) śledzenia współczesnych procesów i zjawisk językowych zachodzących w języku Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej

Metody i kryteria oceniania:

KONWERSATORIUM kończy się egzaminem. Na ocenę końcową składają się:

1) obecności na zajęciach,

2) egzamin pisemny (bądź online) w sesji egzaminacyjnej 70%,

3) aktywność na zajęciach oraz oceny z prac domowych 30%.

Aby uzyskać zaliczenie z przedmiotu należy zdobyć 60% z 3 powyżej wymienionych kryteriów łącznie.

Kryteria zaliczenia mogą się zmienić jeśli przedmiot prowadzony będzie online.

Wówczas oceniane będą na bieżąco nabyte umiejętności wymowy głosek oraz inne zadania domowe. Ich ocena złoży się na ocenę końcową przedmiotu.

W przypadku nieuzyskania wymaganych 60%, student przystąpi do egzaminu ustnego online w wyznaczonym uprzednio terminie.

Oceny:

5 = 90% - 100%

4+ = 84% - 89%

4 = 77% - 83%

3+ = 70% - 76%

3 = 60% - 69%

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Adamczyk, Edyta Waluch de la Torre
Prowadzący grup: Magdalena Adamczyk, Edyta Waluch de la Torre
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.