Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Translatorium II stopień - linia węgierska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-ZMW-13K-TR Kod Erasmus / ISCED: 09.4 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Translatorium II stopień - linia węgierska
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe - językoznawcze
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Translatorium II - linia węgierska 3320-ZTRNSL8

Założenia (opisowo):

Student posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka węgierskiego na poziomie C1 w języku pisanym i mówionym, posiada warsztat tłumacza.

Zaliczenie przedmiotu Translatorium I


Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze słownictwem prawniczym i handlowym w języku węgierskim oraz wykształcenie umiejętności tłumaczenia tekstów prawnych. Na części zajęć studenci rozwijają umiejętność tłumaczenia kabinowego.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują analizę tekstów specjalistycznych (prawniczych i ekonomicznych), omówienie różnic w systemach prawnych (polskim i węgierskim) i wynikających z tego konsekwencji semantyczno-leksykalnych dla translatoryki; porównanie słownictwa specjalistycznego, tłumaczenie tekstów prawnych; charakteryzowanie wyznaczników dobrze skonstruowanego tekstu prawniczego.

Wybór zagadnień:

1. Wprowadzenie do prawoznawstwa węgierskiego i polskiego, systematyzacja gałęzi prawa.

2. Leksyka dotycząca prawa cywilnego.

3. Prawo zobowiązań (wzory umów).

4. Prawo spadkowe (wzory).

5. Leksyka dotycząca prawa karnego.

6. Postępowanie cywilne (wzory).

Całkowita liczba godzin, które student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się zależy od indywidualnych predyspozycji studenta.

Literatura:

SŁOWNIKI SPECJALISTYCZNE:

1. Lengyel-magyar közgazdasági szótár,1992,Budapest

2. Angol-magyar, magyar-angol kereskedelmi, pénzügyi és bankszótár, red. Kovács János,1997

3. Magyar-angol jogi szótár, Móra Imre,1996,Budapest

4. Magyar-angol külkereskedelmi szótár, Kovács János,1996,Budapest

5. Magyar-angol, angol-magyar vállalkozási, marketing szótár, Hoffmann Istvánné, 1997,Novorg

6. Angol-magyar business szótár,1993,Budapest

7. Węgiersko-polski słownik tematyczny, 2000, Poznań

PODRĘCZNIKI:

1. Z.Radwański, Prawo cywilne, Warszawa 2005

2. A.Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2005

3. M.Szpunar, M.Ahlt, Prawo europejskie, Warszawa 2004

4. T.Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2005

5. E.Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe, Warszawa 2006

6. L.Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2005

7. S.Waltoś, Proces karny, Warszawa 2006

8. H.Mądrzak, Postępowanie cywilne, Warszawa 2003

9. L.Garlicki, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2006

10. Gellért Gy., A Polgári Törvénykönyv magyarázata 1-2., Budapest, 2007

11. Herke Cs., Büntető eljárásjog, Budapest, 2003

12. A Polgári Törvénykönyv, 2013

13. Laczkó T., Rácz E., Magyar üzleti nyelvkönyv, Debrecen, 2003

14. Szegő J.,Társasági jog, Budapest, 2002

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu konwersatorium student:

– posługuje się węgierskim słownictwem specjalistycznym z zakresu prawa i ekonomii

– wyszukuje źródła prawa

– tłumaczy teksty specjalistyczne (prawnicze i ekonomiczne)

- ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych, a w szczególności filologii, którą jest w stanie samodzielnie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej (K_W01)

- ma pogłębioną wiedzę niezbędną w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów reprezentujących różne genry i style funkcjonalne języka węgierskiego (K_W08)

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu translatologii umożliwiającą tłumaczenie tekstów urzędowych, prawniczych, biznesowych i literackich (K_W09)

- potrafi - z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów – samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy, dąży do ciągłego rozwoju kompetencji zawodowych (K_U01)

- posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka węgierskiego na poziomie zaawansowanym w języku pisanym i mówionym - poziom C2. Potrafi z łatwością zrozumieć wszystkie rodzaje tekstów języka pisanego i mówionego, teksty złożone strukturalnie i językowo, posługiwać się wyrażeniami idiomatycznymi i kolokwializmami. Potrafi napisać tekst naukowy i publicystyczny, streszczenie i recenzję pracy specjalistycznej i literackiej. Posiada pogłębioną znajomość reguł pragmatyki komunikacji językowej (K_U08)

- potrafi stworzyć własny warsztat tłumacza posługując się różnymi pomocami i narzędziami translatorskimi dokonuje przekładów tekstów literackich i specjalistycznych z języka węgierskiego na polski i z języka polskiego na węgierski (K_U10)

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka węgierskiego, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia. Potrafi inspirować oraz organizować proces uczenia się innych osób (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Wymagana jest obecność oraz aktywność na zajęciach, praca nad samodzielnie przekładanymi tekstami, końcowe zaliczenie pisemne.

Zaliczenie na ocenę

Praktyki zawodowe:

Nie ma przewidzianych praktyk zawodowych, które byłyby niezbędne do realizacji przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alexandra Dusza
Prowadzący grup: Alexandra Dusza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Uwagi:

Z uwagi na sytuację epidemiczną zajęcia będą prowadzone w trybie mieszanym: w sali i zdalnie (narzędzia: Google Meet lub Zoom). Część zajęć poświęcona rozwijaniu umiejętności tłumaczenia kabinowego będzie zależna od rozwoju sytuacji epidemicznej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.