Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki nauczania języka włoskiego jako obcego (DITALS)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M12S17SJ02 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Techniki nauczania języka włoskiego jako obcego (DITALS)
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne na studiach II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie wiedzy z zakresu technik nauczania języka włoskiego jako obcego oraz nauka stosowania jej w praktyce, co niezbędne jest do przystąpienia do egzaminu DITALS 1, potwierdzającego kompetencje do nauczania języka włoskiego jako obcego.

Pełny opis:

Program ramowy obejmuje, między innymi, następujące zagadnienia i ich praktyczne wykorzystanie:

- podział technik nauczania języka obcego, w szczególności języka włoskiego i umiejętność ich rozpoznawania

- analiza aktywności pod kątem poziomów językowych, umiejętność ich rozpoznawania

- samodzielne tworzenie aktywności przystosowanych do profilu osoby uczącej się (m.in. w rozmaitych grupach wiekowych)

- kontrola wyników nauczania – tworzenie testów sprawdzających wiedzę ucznia

- planowanie zajęć, przygotowanie konspektu i jego realizacja

- analiza i ocena podręczników do języka włoskiego, kryteria doboru pomocy naukowych

- wykorzystanie w dydaktyce materiałów autentycznych

- zastosowanie nowych technologii w dydaktyce języka włoskiego

Literatura:

Balboni P. E., Didattica dell’italiano a stranieri, Bonacci, Roma 1994.

Balboni P.E., Le sfide di Babele. Insegnare le lingua nelle società complesse, UTET, Torino, 2012.

Balboni P. E., Tecniche didattiche per l’educazione linguistica. Italiano, lingue straniere, lingue classiche, UTET, Torino 1998.

De Marco A., Manuale di glottodidattica: insegnare una lingua straniera, Carocci, Firenze, 2007.

Diadori P. (red.), Insegnare italiano a stranieri, Le Monnier, Milano 2015.

Vedovelli M., Guida all'italiano per stranieri. Dal 'Quadro comune europeo per le lingue' alla ‘Sfida salutare’, Roma, Carocci, 2014.

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i potrafi:

- w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk humanistycznych, ich najnowsze osiągnięcia oraz kierunki rozwoju;

- w pogłębionym stopniu teorie oraz zaawansowaną metodologię i terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- metody analizy i interpretacji wytworów kultury, wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;

- zasady działania systemów i instytucji właściwych dla zakresu działalności zawodowej właściwej dla kierunku studiów;

Umiejetności - absolwent potrafi:

- formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania, syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin nauki właściwych dla kierunku studiów;

- przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych wytworów kultury właściwych dla studiowanych nauk z zastosowaniem twórczej i oryginalnej metody oceny ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym;

- brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich;

- posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole;

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie;

Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny własnej wiedzy i uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;

- wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego;

-odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, przestrzegania etyki zawodowej i wymagania tego od innych, dbałości o dorobek i tradycje zawodu;

- uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywny udział w zajęciach.

Kurs kończy się egzaminem pisemnym.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.