Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Retoryka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S17KJ01 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Retoryka
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe na studiach II stopnia dla studentów I roku
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

• Przedmiot wprowadza w podstawowe zagadnienia retoryki: koncepcję perswazji retorycznej, etapy opracowywania tekstu perswazyjnego (od doboru argumentów poprzez odpowiedni układ tekstu i jego atrakcyjne wysłowienie do przekazania tekstu) oraz podstawowe elementy perswazji w tekście (wiarygodność mówcy, oddziaływanie emocjonalne na odbiorców, jakość argumentów).

• Przedmiot jest przydatny dla studentów, którzy zamierzają kontynuować naukę w zakresie językoznawstwa i metodyki nauczania, a także dla wszystkich zainteresowanych pogłębieniem ogólnej wiedzy o kulturze komunikacji i zjawiskach perswazji.

Pełny opis:

W trakcie zajęć omawiane są następujące zagadnienia:

• Koncepcja perswazji retorycznej, relacja retoryki do sofistyki, dialektyki i erystyki, współczesne koncepcje perswazji

• Antyczna koncepcja podziału tekstów na trzy rodzaje (polityczny, sądowniczy i celebracyjny) oraz współczesne typologie rodzajów i gatunków tekstu

• Inwencja retoryczna (sformułowanie stanowiska, dobór argumentów; pojęcie argumentacji topicznej, trzy elementy perswazji: ethos - wiarygodność mówcy, pathos - oddziaływanie emocjonalne na odbiorców, logos - argumenty merytoryczne)

• Dyspozycja retoryczna (relacja między efektem perswazyjnym a opcjami układu tekstu i kolejnością argumentów)

• Elokucja (relacja między efektem perswazyjnym a atrakcyjnym wysłowieniem: dobór słów, wybrane figury retoryczne, kwestie stylu)

• Zapamiętanie (wybrane elementy mnemotechnik)

• Akcja retoryczna, czyli wykonanie (perswazyjne właściwości głosu, gestykulacji, wyglądu).

• Współczesne koncepcje retoryki

Literatura:

Wybrane rozdziały z następujących książek:

- Aristototele Retorica e poetica. (ed. 2004, a cura di Marcello Zanatta). Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese.

- Barilli, Renato (2001) Corso di retorica: “l’arte della persuasione” da Aristotele ai giorni nostri. Milano, Mondadori.

- Ellero, Maria Pia (1997) Introduzione alla retorica. Milano, Sansoni Editore.

- Ellero, Maria Pia (2017) "Retorica. Guida all'argomentazione e alle figure del discorso", Roma, Carocci

- Granelli, Andrea e Trupia, Flavia (2014) "Retorica e business. Intuire, ragionare, sedurre nell'era digitale", Egea.

- Marazzini, Claudio (2001) Il perfetto parlare: la retorica in Italia da Dante a Internet. Roma, Carocci

- Mortara Garavelli, Bice (2002) Manuale di retorica. Milano, Bompiani.

- Pennacini, Adriano [a cura di] (1993) Retorica e comunicazione: teoria e pratica della persuasione nella societa’ contemporanea. Torino, Dell’Orso.

- Raimondi, Ezio (2002) La retorica d’oggi. Bologna, Il Mulino

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i rozumie:

- w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk humanistycznych, ich najnowsze osiągnięcia oraz kierunki rozwoju;

- w pogłębionym stopniu teorie oraz zaawansowaną metodologię i terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- metody analizy i interpretacji wytworów kultury, wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

Umiejętności - absolwent potrafi:

- formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania, syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin nauki właściwych dla kierunku studiów;

- przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych wytworów kultury właściwych dla studiowanych nauk z zastosowaniem twórczej i oryginalnej metody oceny ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym;

- brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich;

- posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole;

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie;

Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny własnej wiedzy i uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;

-odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, przestrzegania etyki zawodowej i wymagania tego od innych, dbałości o dorobek i tradycje zawodu;

- - uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form;

Metody i kryteria oceniania:

• kontrola obecności i ocena ciągła

• zaliczenie na ocenę (praca semestralna)

Kryteria oceny:

- przygotowanie do zajęć: systematyczność i znajomość lektur

- uczestnictwo w dyskusjach i projektach

- jakość przygotowania do ćwiczeń praktycznych

- poprawność metodologiczna i merytoryczna pracy semestralnej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.