Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy pragmatyki i lingwistyki tekstu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S19KJ02 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Elementy pragmatyki i lingwistyki tekstu
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Grupa wykładów kierunkowych na studiach II stopnia
Przdmioty kierunkowe na studiach II stopnia dla studentów II roku
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią przegląd kluczowych zjawisk językowych znajdujących się w centrum zainteresowania i będących przedmiotem badań pragmalingwistyki i lingwistyki tekstu. Zajęcia prowadzone są w języku włoskim w wymiarze 30 godzin (2 x 45 min. tygodniowo) i kończą się zaliczeniem pisemnym po III semestrze.

Pełny opis:

Na zajęcia składają się dwa moduły tematyczne, poświęcone odpowiednio pragmalingwistyce i lingwistyce tekstu. W obrębie pierwszego z nich w pierwszej kolejności zastanowimy się i określimy, czym jest pragmatyka i na czym polega jej odrębność w stosunku do innych działów językoznawstwa. W następnej kolejności przyjrzymy się kluczowym teoriom i pojęciom z zakresu pragmalingwistyki, takim jak min. kontekst, deiksa, akty mowy, implikatury i presupozycje, inferencje, teoria relewancji, reguły konwersacji, reguły uprzejmości, analiza konwersacyjna. Moduł poświęcony lingwistyce tekstu rozpoczniemy od zdefiniowania pojęcia tekstu, kryteriów tekstowości i typologii tekstów, aby potem przejść do bardziej szczegółowej analizy zjawisk koherencji i kohezji oraz ich wykładników językowych. Moduł zakończymy przyjrzeniu się strukturze informacyjnej wypowiedzi i tekstu.

Literatura:

materiały autorskie przygotowane w oparciu o min. o następujące pozycje bibliograficzne:

1. BAZZANELLA, C. (2005): Linguistica e pragmatica del linguaggio. Un’introduzione. Roma / Bari: Editori Laterza.

2. BIANCHI, C. (2003): Pragmatica del linguaggio. Roma / Bari: Editori Laterza.

3. ANDORNO, C. (2005): Che cos'è la pragmatica linguistica. Roma: Carocci.

4. ANDORNO, C. (2003): Linguistica testuale. Un'introduzione. Roma: Carocci.

5. DE BEAUGRANDE, R.-A./ DRESSLER, W. U. (1994): Introduzione alla linguistica testuale. Bologna: Il Mulino.

6. CONTE, M.E. (1988): Condizioni di coerenza. Ricerche di linguistica testuale. Torino: Edizioni dell’Orso.

7. BECCARIA, G.L. (ed.) (1994-1996): Dizionario di linguistica e di filologia, metrica, retorica. Torino: Einaudi.

8. RENZI, L. / SALVI, P. / CARDINALETTI, A. (eds) (1988 - 1995): Grande grammatica di consultazione. Vol. III: Tipi di frase, deissi, formazione delle parole. Bologna: Il Mulino.

9. AUSTIN, J.L. (1987): Come fare cose con le parole. Torino: Marietti.

10. SEARLE, J.R. (1978): Atti linguistici. Saggio di filosofia del linguaggio. Torino: Boringhieri.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- w sposób pogłębiony powiązania filologii włoskiej z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych, w tym przede wszystkim nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii;

- w sposób pogłębiony wybrane aspekty historii literatury i języka włoskiego;

- w sposób pogłębiony wybrane aspekty historyczne, społeczne i kulturowe Włoch.

Umiejętności: absolwent potrafi

- przeprowadzić pogłębioną analizę dzieła literackiego z zastosowaniem zróżnicowanych metod.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

- uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i obecność), pozytywny wynik końcowego kolokwium kontrolnego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Szantyka
Prowadzący grup: Izabela Szantyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Szantyka
Prowadzący grup: Izabela Szantyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.