Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kanon liryczny XX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S19PS01 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Kanon liryczny XX w.
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Proseminaria na studiach II stopnia dla studentów I roku studiów
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Skrócony opis:

Tematyka kursu obejmuje charakterystykę i rozwój poezji lirycznej XX wieku we Włoszech. Celem zajęć jest omówienie najważniejszych cech i zmian w zakresie tego gatunku od twórczości Dino Campany do twórczości Milo De Angelisa.

Pełny opis:

Podczas kursu, po omówieniu zakresu teoretycznego oraz tła historycznego gatunku poezji lirycznej (od jego korzeni aż po kanonizację w okresie romantyzmu), zostaną przedstawione najważniejsze nazwiska dla włoskiej poezji lirycznej XX wieku: od Dino Campany i Giuseppe Ungarettiego, po Milo De Angelisa, Ferruccio Benzoniego i Antonellę Aneddę.

Literatura:

G. Berardinelli, Il testo lirico. Logica e forma di un tipo letterario, Milano 2002; R. Ceserani, Il testo poetico, Bologna 2005; C. Crocco, La poesia italiana del Novecento. Il canone e le interpretazioni, Roma, 2015; N. Lorenzini, La poesia italiana del Novecento, Bologna 1999; M. Onofri, Il canone letterario, Bari 2001; G. Pozzi, La poesia italiana del Novecento, Torino 1965..

Ponadto konieczna jest znajomość przynajmniej trzech tekstòw literackich do ustalenia z prowadzącym.

Pozycje niedostępne w bibliotekach UW będą udostępnione studentom przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- specyfikę przedmiotową i metodologiczną dyscypliny;

- w sposób uporządkowany i pogłębiony zakres tematyczny seminarium;

- zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi

- stosować na poziomie rozszerzonym terminologię i teorie właściwe dla dyscypliny;

- formułować i analizować problemy badawcze poprzez właściwy dobór źródeł oraz zastosować metody i narzędzia odpowiednie dla dyscypliny;

- samodzielnie zdobywać wiedzę (wyszukiwać, oceniać i analizować informacje przy użyciu różnych źródeł), wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy naukowej, rozwijać umiejętności badawcze w zakresie dyscypliny;

- komunikować się na tematy specjalistyczne, prezentować opinie i argumenty, prowadzić dyskusje w języku włoskim;

- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty specjalistyczne i źródłowe w języku włoskim;

- przygotować i redagować prace pisemne, w tym pracę dyplomową w języku włoskim;

- posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego;

- planować i organizować pracę, określać priorytety w realizacji zadań.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

- zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

- krytycznej oceny własnych działań i umiejętności;

- przestrzegania zasad etyki zawodowej, i rozwijania dorobku zawodu;

-uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Referaty podczas zajęć

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.