Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja językowa: konwencje i innowacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S19PS04
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Komunikacja językowa: konwencje i innowacje
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Proseminaria na studiach II stopnia dla studentów I roku studiów
Punkty ECTS i inne: 17.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Skrócony opis:

Przedmiot jest przeznaczony dla osób zainteresowanych teorią i praktyką komunikacji językowej, zmianami zachodzącymi w języku włoskim, nowymi formami komunikacji, wpływem świadomości językowej i wiedzy lingwistycznej na rozwijanie własnych kompetencji komunikacyjnych. Pierwsza część kursu dotyczy zagadnień warsztatowych, związanych z pisaniem pracy magisterskiej z językoznawstwa. Druga część poświęcona jest zastosowaniom umiejętności warsztatowych do badań nad szeroko pojętą komunikacją językową, z uwzględnieniem tematów prac magisterskich uczestników proseminarium.

Pełny opis:

Jak myśleć i pisać jako językoznawca? Pierwsza część kursu jest poświęcona doskonaleniu warsztatu naukowego magistrantów w kontekście konwencji i innowacji w komunikacji akademickiej. Omawiane są cechy gatunkowe pracy magisterskiej z dziedziny językoznawstwa, formalne i jakościowe aspekty przedstawiania stanu badań, wyboru perspektywy teoretycznej i metodologicznej, konstruowania korpusu badawczego, formułowania hipotez badawczych, przeprowadzania analizy i wyciągania z niej wniosków. Omawiane pojęcia są odnoszone także do innych gatunków piśmiennictwa akademickiego: artykułów, streszczeń i recenzji.

Jakie zagadnienie językoznawcze wybrać do analizy? Druga część kursu stanowi wprowadzenie do kierunków badań nad komunikacją językową, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii warsztatowych. Omawiane zagadnienia będą dotyczyć lingwistyki tekstu, analizy dyskursu, analizy gatunków tekstu oraz pragmatyki językowej. W trakcie zajęć omawiane będą różne ujęcia komunikacji i jej form, z odwołaniem do pojęcia konwencji (np. modeli opisu konwencji gatunkowych, retorycznych, stylistycznych, paralingwistycznych, grzecznościowych) oraz innowacji (zanikania uprzednio funkcjonujących gatunków mowy na rzecz nowych gatunków, pojawianie się hybryd gatunkowych, współdziałanie kodów werbalnych i wizualnych itp.). Na zajęciach będą także omawiane postępy w pisaniu prac magisterskich.

Literatura:

Wybrane rozdziały z następujących opracowań:

• Andorno, Cecilia (2003) Linguistica testuale. Roma, Carocci.

• Barone, Linda; Di Sabato, Bruna; Manzolillo, Monica (2021), L’educazione linguistica e letteraria. Un approccio integrato, UTET Università

• Berruto, Gaetano e Massimo Cerruti (2022) La linguistica. Un corso introduttivo. UTET Università.

• De Marco, A. (2010) Sociopragmatica. Roma, Editori Riuniti.

• Ferrari, Angela (2016) Linguistica del testo: principi, fenomeni, strutture. Roma, Carocci.

• Fiorani, E. (2010) Grammatica della comunicazione. Milano, Lupetti.

• Fiorentino, Giuliana (2020) La lingua nella comunicazione. Corso di linguistica generale. Le Monnier Università

• Mantovani, Giuseppe (2008) Analisi del discorso e contesto sociale. Teorie, metodi ed applicazioni. Bologna, Il Mulino.

• Prandi, Michele (2021) Orizzonti della linguistica. Grammatica, tipologia, mutamento. Roma, Carocci.

• Serianni Luca, Della Valle Valeria, Patota Giuseppe (1993) L’italiano. La norma e l’uso della lingua. Analisi e produzione del testo, Milano, Edizioni Archimede

Na platformie Kampus są umieszczane ponadto materiały i artykuły dotyczące omawianych zagadnień.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K_W04 - specyfikę przedmiotową i metodologiczną dyscypliny językoznawstwo, na przykładzie języka włoskiego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii warsztatowych;

K_W05 - w sposób uporządkowany i pogłębiony zakres tematyczny seminarium (analiza tekstu, analiza gatunków, analiza dyskursu na przykładzie tekstów w języku włoskim);

K_W06 - zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, zwłaszcza w odniesieniu do piśmiennictwa naukowego z dziedziny językoznawstwa.

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U02 - stosować na poziomie rozszerzonym terminologię włoską i teorie właściwe dla dyscypliny językoznawstwo w zakresie tematyki proseminarium (analiza tekstu, analiza gatunków, analiza dyskursu);

K_U03 - formułować i analizować problemy badawcze poprzez właściwy dobór źródeł oraz zastosować metody i narzędzia odpowiednie dla dyscypliny (teorie i metody analizy tekstu, analizy gatunków i analizy dyskursu) ;

K_U04 - samodzielnie zdobywać wiedzę (wyszukiwać, oceniać i analizować informacje przy użyciu różnych źródeł), wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy naukowej, rozwijać umiejętności badawcze w zakresie dyscypliny językoznawstwo (zwłaszcza w zakresie pisania pracy dyplomowej oraz przygotowywania opracowań na proseminarium);

K_U05 - komunikować się na tematy specjalistyczne w zakresie językoznawstwa, prezentować opinie i argumenty, prowadzić dyskusje w języku włoskim (dyskusje seminaryjne, prezentowanie własnych interpretacji analizowanych tekstów, debaty naukowe);

K_U06 - potrafi czytać ze zrozumieniem teksty specjalistyczne i źródłowe w języku włoskim na tematy językoznawcze (związane z tematyką seminarium oraz własnej pracy magisterskiej), ;

K_U08 - przygotować i redagować prace pisemne, w tym pracę dyplomową w języku włoskim w zakresie językoznawstwa

K_U10 - posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (lektury tekstów, korzystanie z opracowań dotyczących językoznawstwa);

K_U11 - planować i organizować pracę, określać priorytety w realizacji zadań (planowanie pracy własnej w zakresie przygotowywania się do seminarium; planowanie pracy związanej z przygotowaniem pracy magisterskiej).

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K_K01 - zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu (przygotowanie do konsultacji magisterskich);

K_K02 - formułowania krytycznej oceny własnych działań i umiejętności (monitorowanie własnych postępów w zdobywaniu wiedzy specjalistycznej w zakresie tematyki omawianej na seminarium, a także w zakresie wybranej tematyki pracy magisterskiej);

K_K03 - przestrzegania zasad etyki zawodowej, i rozwijania dorobku zawodu (respektowanie zasad etycznych badań lingwistycznych, wzbogacanie dyscypliny o własne badania, podjęte w ramach przygotowywania pracy magisterskiej);

K_K04 - uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych (uczestnictwo w imprezach kulturalnych i spotkaniach z zaproszonymi gośćmi, rozpowszechnianie wiedzy językoznawczej we własnym środowisku)

Metody i kryteria oceniania:

• Uczestnictwo w zajęciach (dozwolone są dwie nieobecności bez usprawiedliwienia. Wszystkie inne wymagają usprawiedliwienia lekarskiego. Do zaliczenia semestru wymagany jest udział w minimum 60% zajęć w semestrze).

• Uczestnictwo w dyskusjach i innych aktywnościach w trakcie proseminarium (w pracach grupowych, prezentacjach i innych wystąpieniach ustnych)

• Ustne odpowiedzi na pytania (jako przygotowanie do egzaminu magisterskiego)

• Praca roczna (w formie pierwszej wersji dwóch pierwszych rozdziałów pracy magisterskiej: 1. Przegląd stanu badań na wybrany do pracy magisterskiej temat; 2. Przedstawienie założeń teoretyczno-metodologicznych pracy oraz opis korpusu badawczego; 3. Wstępna bibliografia pracy magisterskiej)

Kryteria oceniania

• Przygotowanie do zajęć: systematyczność i znajomość lektur, kompetentne uczestnictwo w dyskusjach i przygotowywanie aktywności w trakcie zajęć.

• Poprawność odpowiedzi na pytania (w formule przygotowania do egzaminu magisterskiego)

• Poprawność formalna i metodologiczna pracy rocznej.

Uwaga: osoby uczestniczące w programie Erasmus+ mają obowiązek przed wyjazdem uzgodnić z prowadzącą kwestie dotyczące przygotowywania pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Załęska
Prowadzący grup: Maria Załęska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Załęska
Prowadzący grup: Maria Załęska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)