Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Interpunkcja języka włoskiego. Teoria i praktyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S20KJ01
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Interpunkcja języka włoskiego. Teoria i praktyka
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Grupa wykładów kierunkowych na studiach II stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie ich uczestników z ewolucją włoskiego systemu przestankowania oraz ze współczesnymi zasadami interpunkcji. Zajęcia mają charakter mieszany: łączą elementy wykładu z częścią warsztatową.

Pełny opis:

Podczas zajęć uczestnicy kursu zapoznają się z:

- etapami rozwoju włoskiej normy przestankowania (zasady interpunkcji w kolejnych epokach, ewolucja liczby i funkcji znaków przestankowych, kształtowanie się terminologii interpunkcji, najważniejsi kodyfikatorzy włoskiej interpunkcji);

- współczesnymi zasadami interpunkcji języka włoskiego oraz ich specyfiką w różnych odmianach języka (obligatoryjne i fakultatywne stosowanie znaków przestankowych, znaki interpunkcyjne a ortograficzne i typograficzne);

- metodami i technikami dydaktyki interpunkcji.

W części warsztatowej podjęte zostaną następujące zagadnienia:

- przestankowanie w tekstach użytkowych;

- interpunkcja w tłumaczeniu;

- glottodydaktyka interpunkcji.

Literatura:

Ferrari Angela, La punteggiatura italiana contemporanea. Un’analisi comunicativo-testuale, Carocci, Roma 2018.

Foremniak K., O sztuce przestankowania w Polsce i we Włoszech. Rozwój normy interpunkcyjnej od XVI wieku do współczesności, WUW, Warszawa 2014.

Foremniak K., Punteggiatura [w:] Włoski w tłumaczeniach. Gramatyka 4, Preston Publishing, Warszawa 2018.

Fornara Simone, La punteggiatura, Carocci, Roma 2010.

Frescaroli Antonio, La punteggiatura corretta. La punteggiatura efficace, De Vecchi, Milano 2009.

Serianni Luca, Grammatica italiana, UTET, Torino 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K_W01 - w sposób pogłębiony powiązania filologii włoskiej z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych, w tym przede wszystkim nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii;

K_W02 - w sposób pogłębiony wybrane aspekty historii literatury i języka włoskiego;

K_W03 - w sposób pogłębiony wybrane aspekty historyczne, społeczne i kulturowe Włoch.

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U01 - przeprowadzić pogłębioną analizę dzieła literackiego z zastosowaniem zróżnicowanych metod.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K_K04 - uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych.

WIEDZA

Definiuje i opisuje wybrane podstawowe kierunki rozwoju współczesnej włoskiej normy przestankowania oraz opisuje jej ewolucje.

Wskazuje kluczowe cechy interpunkcji współczesnego języka włoskiego.

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi, stosując podstawowe metody badawcze, zbierać, selekcjonować, analizować i interpretować informacje z różnych źródeł i na tej postawie wnioskować i formułować krytyczne sądy.

Potrafi stosować zasady włoskiej interpunkcji podczas redagowania różnego rodzaju tekstów użytkowych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę z kursu składają się:

- obecność i aktywność podczas zajęć – 25%

- realizacja zadań i projektów - 25%

- ocena z testu końcowego obejmującego zagadnienia zrealizowane w ramach kursu – 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Foremniak
Prowadzący grup: Katarzyna Foremniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Foremniak
Prowadzący grup: Katarzyna Foremniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)