Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kompetencje przekładowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S20MWL01 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Kompetencje przekładowe
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Moduły warsztatowe na studiach II stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia w formie warsztatów poświęcone podstawowym technikom przekładu

literackiego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi technikami przekładu literackiego (z języka włoskiego na polski) oraz przedstawienie elementarnych zagadnień krytyki przekładu, jak również doskonalenie umiejętności używania słowników, czytania ze zrozumieniem i wzbogacania własnej wyobraźni językowej dzięki przygotowaniu samodzielnych prób tłumaczeniowych komentowanych na zajęciach przez wykładowcę.

Zajęcia będą się odbywać na platformie Zoom.

Literatura:

Sommer P. (red.), O nich tutaj. Szkice o języku i przekładzie, Instytut Książki/Literatura na Świecie, Warszawa 2016

Jarniewicz J., Gościnność słowa. Szkice o przekładzie literackim, Znak, Kraków 2012

Jarniewicz J., Tłumacz między innymi: szkice o przekładach, językach i literaturze, Ossolineum, Wrocław 2018

Łukasiewicz M., Pięć razy o przekładzie, Karakter, Kraków 2017

Zaleska Z., Przejęzyczenie. Rozmowy o przekładzie, Czarne, Wołowiec 2016

Inne lektury zostaną wskazane przez wykładowcę w ciągu semestru.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- specyfikę przedmiotową i metodologiczną dyscypliny;

- zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi

- komunikować się na tematy specjalistyczne, prezentować opinie i argumenty, prowadzić dyskusje w języku włoskim;

- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty specjalistyczne i źródłowe w języku włoskim;

- zrealizować projekt badawczy, translatorski, edytorski lub glottodydaktyczny w ramach warsztatów;

- planować i organizować pracę, określać priorytety w realizacji zadań;

- współpracować w zespole.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

- zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

- krytycznej oceny własnych działań i umiejętności;

- przestrzegania zasad etyki zawodowej, i rozwijania dorobku zawodu;

- uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności (student ma prawo do trzech nieobecności w semestrze),

- bieżące przygotowanie do zajęć (systematyczne przygotowywanie samodzielnych prób tłumaczeniowych fragmentów tekstów literackich wskazanych przez wykładowcę w ciągu semestru)

- końcowe zaliczenie polegające na przygotowaniu przekładu krótkiego tekstu literackiego wskazanego przez wykładowcę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skórska
Prowadzący grup: Katarzyna Skórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skórska
Prowadzący grup: Katarzyna Skórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.