Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura włoska XX wieku: najważniejsze postacie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S20PS01 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Literatura włoska XX wieku: najważniejsze postacie
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Proseminaria na studiach II stopnia dla studentów I roku studiów
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Skrócony opis:

Omówienie najważniejszych postaci i zjawisk włoskiej prozy (I sem.) i poezji (II sem.) dwudziestego wieku.

Pełny opis:

I semestr: proza

Omówienie najważniejszych dla włoskiego Novecenta zjawisk i dzieł prozą (zarówno powieści jak i zbiorów opowiadań), począwszy od Pirandella i Sveva, poprzez klasyków XX wieku takich, jak Moravia, Calvino i Morante, po debiutujących w latach 80. ‘młodych pisarzy’, dalej pisarzy-kanibali, aż po ostatnie zwroty tematyczne i stylistyczne i po literaturę migracyjną. Zwrócimy uwagę m.in. na związki literatury i kina, literatury i rynku pracy, literatury i nauki.

II semestr: poezja

W drugim semestrze skoncentrujemy się na poezji włoskiej, poczynając od ‘zmierzchowców’ aż po ostatnie pokolenia autorów, którzy debiutowali w latach 70. i 80., aby ukazać główne cechy i tematy poezji włoskiej XX wieku., zwracając szczególną uwagę na postacie i dzieła poetyckie XX wieku.

Literatura:

Podstawowa bibliografia (inne opracowania będą podawane i udostępniane przez prowadzących):

Il romanzo in Italia, III, Il primo Novecento, a cura di Giancarlo Alfano e Francesco de Cristofaro, Carocci, Roma, 2018 (wybrane eseje)

Il romanzo in Italia, IV, Il secondo Novecento, a cura di Giancarlo Alfano e Francesco de Cristofaro, Carocci, Roma, 2018 (wybrane eseje).

Claudia Crocco, La poesia italiana del Novecento. Il canone e le interpretazioni, Carocci, Roma 2015.

Pier Vincenzo Mengaldo, Poeti italiani del Novecento, Mondadori, Milano 2003 (wybrane fragmenty).

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- specyfikę przedmiotową i metodologiczną dyscypliny;

- w sposób uporządkowany i pogłębiony zakres tematyczny seminarium;

- zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi

- stosować na poziomie rozszerzonym terminologię i teorie właściwe dla dyscypliny;

- formułować i analizować problemy badawcze poprzez właściwy dobór źródeł oraz zastosować metody i narzędzia odpowiednie dla dyscypliny;

- samodzielnie zdobywać wiedzę (wyszukiwać, oceniać i analizować informacje przy użyciu różnych źródeł), wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy naukowej, rozwijać umiejętności badawcze w zakresie dyscypliny;

- komunikować się na tematy specjalistyczne, prezentować opinie i argumenty, prowadzić dyskusje w języku włoskim;

- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty specjalistyczne i źródłowe w języku włoskim;

- przygotować i redagować prace pisemne, w tym pracę dyplomową w języku włoskim;

- posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego;

- planować i organizować pracę, określać priorytety w realizacji zadań.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

- zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

- krytycznej oceny własnych działań i umiejętności;

- przestrzegania zasad etyki zawodowej, i rozwijania dorobku zawodu;

-uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Udział w zajęciach jest obowiązkowy. Dopuszcza się maksimum dwie nieusprawiedliwione nieobecności w ciągu semestru. Na ocenę końcową składają się: ocena prezentacji własnych badań referowanych w czasie zajęć (40% oceny), aktywny udział w zajęciach (40% oceny), Dwie pisemne prace zaliczeniowe na koniec roku, obejmujące I i II semestr proseminarium (proza i poezja XX wieku), zawierająca wymagane elementy argumentacyjnej pracy magisterskiej o objętości 3-5 stron każda (20% oceny).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.