Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Glottodydaktyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S21MWJ01
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Glottodydaktyka
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Moduły warsztatowe na studiach II stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie podstawowych zagadnień z zakresu glottodydaktyki ogólnej i glottodydaktyki języka włoskiego.

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane podczas kursu dzielą się na te dotyczące glottodydaktyki ogólnej oraz te dotyczące nauczania języka włoskiego. Część pierwsza obejmuje podstawową terminologię glottodydaktyczną, interdyscyplinarny charakter dydaktyki języków obcych (kompetencje glottodydaktyczne), podejścia, metody i techniki glottodydaktyczne, organizację zajęć, budowę jednostki lekcyjnej, fazy lekcji, interakcję, kryteria i sposoby ewaluacji, ocenę osiągnięć i analizę błędów. Część druga obejmuje takie zagadnienia jak język włoski jako obcy we Włoszech i poza granicami Włoch, charakterystyka uczących się języka włoskiego, różnorodność języka włoskiego, materiały do nauki języka włoskiego, certyfikaty językowe i certyfikaty glottodydaktyczne.

Literatura:

Balboni P.E., Dizionario di glottodidattica, Guerra Edizioni, Perugia 2000.

Diadori P., Palermo M., Troncarelli D., Manuale di didattica dell’italiano L2, Guerra Edizioni, Perugia 2009.

Diadori P. (red.), Insegnare italiano a stranieri, Le Monnier, Milano 2015.

Hattie J., Visible learning for teacher: Maximizing impact on learning, Routledge/Taylor&Francis Group, New York, 2012.

Mehisto P., Marsh D., Frigols M.J., Uncovering CLIL: Content and Language Integrated Learning in bilingual and multilingual education, Macmillan, Oxford 2008.

Vedovelli M., Guida all'italiano per stranieri. Dal 'Quadro comune europeo per le lingue' alla ‘Sfida salutare’, Carocci, Roma 2014.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K_W04 - specyfikę przedmiotową i metodologiczną dyscypliny;

K_W06 - zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U05 - komunikować się na tematy specjalistyczne, prezentować opinie i argumenty, prowadzić dyskusje w języku włoskim;

K_U06 - potrafi czytać ze zrozumieniem teksty specjalistyczne i źródłowe w języku włoskim;

K_U07- zrealizować projekt badawczy, translatorski, edytorski lub glottodydaktyczny w ramach warsztatów;

K_U11 - planować i organizować pracę, określać priorytety w realizacji zadań;

K_U12 - współpracować w zespole.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K_K01 - zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

K_K02 - krytycznej oceny własnych działań i umiejętności;

K_K03 - przestrzegania zasad etyki zawodowej, i rozwijania dorobku zawodu;

K_K04 - uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

- D.1.W1. miejsce danego przedmiotu lub rodzaju zajęć w ramowych planach nauczania na poszczególnych etapach edukacyjnych;

- D.1.W2. podstawę programową danego przedmiotu, cele kształcenia i treści nauczania przedmiotu lub prowadzonych zajęć na poszczególnych etapach edukacyjnych, przedmiot lub rodzaj zajęć w kontekście wcześniejszego i dalszego kształcenia, strukturę wiedzy w zakresie przedmiotu nauczania lub prowadzonych zajęć oraz kompetencje kluczowe i ich kształtowanie w ramach nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć;

- D.1.W4. kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela, w tym potrzebę zawodowego rozwoju, także z wykorzystaniem technologii informacyjnokomunikacyjnej, oraz dostosowywania sposobu komunikowania się do poziomu rozwoju uczniów i stymulowania aktywności poznawczej uczniów, w tym kreowania sytuacji dydaktycznych; znaczenie autorytetu nauczyciela oraz zasady interakcji ucznia i nauczyciela w toku lekcji; moderowanie interakcji między uczniami; rolę nauczyciela jako popularyzatora wiedzy oraz znaczenie współpracy nauczyciela w procesie dydaktycznym z rodzicami lub opiekunami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem pozaszkolnym;

- D.1.W5. konwencjonalne i niekonwencjonalne metody nauczania, w tym metody aktywizujące i metodę projektów, proces uczenia się przez działanie, odkrywanie lub dociekanie naukowe oraz pracę badawczą ucznia, a także zasady doboru metod nauczania typowych dla danego przedmiotu lub rodzaju zajęć;

- D.1.W6. metodykę realizacji poszczególnych treści kształcenia w obrębie przedmiotu lub zajęć – rozwiązania merytoryczne i metodyczne, dobre praktyki, dostosowanie oddziaływań do potrzeb i możliwości uczniów lub grup uczniowskich o różnym potencjale i stylu uczenia się, typowe dla przedmiotu lub rodzaju zajęć błędy uczniowskie, ich rolę i sposoby wykorzystania w procesie dydaktycznym;

- D.1.W10. rolę diagnozy, kontroli i oceniania w pracy dydaktycznej; ocenianie i jego rodzaje: ocenianie bieżące, semestralne i roczne, ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne; funkcje oceny;

- D.1.W12. diagnozę wstępną grupy uczniowskiej i każdego ucznia w kontekście nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz sposoby wspomagania rozwoju poznawczego uczniów; potrzebę kształtowania pojęć, postaw, umiejętności praktycznych, w tym rozwiązywania problemów, i wykorzystywania wiedzy; metody i techniki skutecznego uczenia się; metody strukturyzacji wiedzy oraz konieczność powtarzania i utrwalania wiedzy i umiejętności;

- D.1.W13. znaczenie rozwijania umiejętności osobistych i społeczno-emocjonalnych uczniów: potrzebę kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów oraz budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów, a także kształtowania kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych;

- D.1.W14. warsztat pracy nauczyciela; właściwe wykorzystanie czasu lekcji przez ucznia i nauczyciela; zagadnienia związane ze sprawdzaniem i ocenianiem jakości kształcenia oraz jej ewaluacją, a także z koniecznością analizy i oceny własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej;

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

-D.1.U5. kreować sytuacje dydaktyczne służące aktywności i rozwojowi zainteresowań uczniów oraz popularyzacji wiedzy;

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

-D.1.K5. kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów;

-D.1.K7. rozwijania u uczniów ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej oraz logicznego i krytycznego myślenia.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa składa się z następujących komponentów:

-obecność i aktywny udział w zajęciach (30%)

-zaliczenie pisemne (70%)

Nieusprawiedliwiona nieobecność na 3 zajęciach oznacza utratę 20% oceny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Stasiak
Prowadzący grup: Patrycja Stasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)