Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język perswazji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S23KL01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język perswazji
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Grupa wykładów kierunkowych na studiach II stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych potencjałem perswazyjnym języka. Jakie są konsekwencje dokonywanych wyborów językowych w tekście? Jak pozornie mała zmiana językowa może wywołać znaczący efekt? Na przykładzie tekstów autentycznych będą przedstawione różne sposoby wykorzystywania perswazyjnego lub manipulacyjnego rozmaitych zasobów języka (gramatycznych, semantycznych, leksykalnych, pragmatycznych, dyskursywnych).

Pełny opis:

Treści merytoryczne przedmiotu:

- Potencjał perswazyjny: między językiem a dyskursem

- Potencjał perswazyjny kategorii rzeczownika

- Potencjał perswazyjny kategorii zaimka

- Potencjał perswazyjny kategorii przymiotnika

- Potencjał perswazyjny kategorii czasownika

- Potencjał perswazyjny kategorii przysłówka

- Potencjał perswazyjny leksyki

- Potencjał perswazyjny pól semantycznych

- Potencjał perswazyjny relacji semantycznych

- Potencjał perswazyjny resemantyzacji i emocjonalizacji

- Potencjał perswazyjny definiowania i redefiniowania

- Potencjał perswazyjny form pragmatycznych

- Potencjał perswazyjny używania form błędnych

- Tworzenie „języków perswazyjnych” (np. nowomowa, doublespeak)

Literatura:

Wybrane rozdziały z następujących książek:

- Antonelli, Giuseppe (2017) Volgare eloquenza. Come le parole hanno paralizzato la politica. Bari, Laterza.

- Calabrese, Stefano (2019) Manuale di comunicazione narrativa: Con MyLab. Pearson, Milano - Torino

- Cattani, Adelino (2022) Botta e risposta: l'arte della replica. Come dirsele (non darsele) di santa ragione. E perché fa bene. Audino

- Covelli, Roberta (2022) Argomentare è diabolico. Retorica e fallacie nella comunicazione. Effequ.

- Ferretti, Francesco (2022) L'istinto persuasivo. Come e perché gli umani hanno iniziato a raccontare storie. Carocci

- Priulla, Graziella (2012) Riprendiamoci le parole. Il linguaggio della politica è un bene pubblico. Trapani, Di Girolamo editore

- Serianni, Luca (2019) Il sentimento della lingua. Bologna, Il Mulino.

W zależności od zainteresowań uczestników zajęć, bibliografia może być uzupełniana artykułami dotyczącymi zagadnień szczegółowych.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K_W01 - w sposób pogłębiony zna i rozumie powiązania filologii włoskiej z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych, w tym przede wszystkim nauk o sztuce, nauk o kulturze i religii (relacje filologii i zagadnień perswazji, także w jej kulturowych uwarunkowaniach);

K_W02 - w sposób pogłębiony zna i rozumie wybrane aspekty historii literatury i języka włoskiego (językowe wybory perswazyjne w tekstach literackich i nieliterackich);

K_W03 - w sposób pogłębiony zna i rozumie wybrane aspekty historyczne, społeczne i kulturowe Włoch (ewolucja sposobów perswazji, zmiana odbioru społecznego różnych form przekonywania, kształtowanie się konwencji perswazyjnych)

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U01 - przeprowadzić pogłębioną analizę dzieła literackiego lub tekstu użytkowego z zastosowaniem zróżnicowanych metod (umiejętność identyfikowania wyborów językowych i interpretowania ich wpływu perswazyjnego w ramach różnych koncepcji teoretycznych)

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K_K04 - uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych (rozwinięta świadomość językowa, uważna obserwacja sposobów perswazji w kulturze, realizacja perswazji w sposób etyczny).

Metody i kryteria oceniania:

- Metody nauczania: wykład, prezentacja, dyskusja, projekty

- Kryteria oceniania: Uczestnictwo w zajęciach (dozwolone są dwie nieobecności bez usprawiedliwienia. Wszystkie inne wymagają usprawiedliwienia lekarskiego. Do zaliczenia semestru wymagany jest udział w minimum 60% zajęć w semestrze).

- Kryteria oceniania: przygotowanie do zajęć, czyli systematyczność i znajomość lektur, uczestnictwo w dyskusjach, przygotowywanie prezentacji.

- Egzamin: ocena umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej (do zaliczenia wymagane min. 60% punktów).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Załęska
Prowadzący grup: Maria Załęska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Załęska
Prowadzący grup: Maria Załęska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)