Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Włoska literatura fantastyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S23KL02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Włoska literatura fantastyczna
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Grupa wykładów kierunkowych na studiach II stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład poświęcony elementom fantastycznym w literaturze włoskiej XIX-XXI wieku.

Pełny opis:

Zajęcia ukazują rozpiętość i różnorodność elementów fantastycznych we włoskiej prozie wieku XIX, XX, jak również XXI. Pierwsza część wykładów poświęcona będzie teoretycznemu i historycznoliterackiemu zobrazowaniu typowych przejawów fantastyki, a druga - analizie interpretacyjnej wybranych opowiadań wskazanych przez wykładowczynię. W ramach zaliczenia osoby studiujące przygotowują prezentację samodzielnie przeprowadzonej analizy opowiadania wybranego z listy, którą wykładowczyni przedstawi na pierwszych zajęciach. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze.

Literatura:

Ceserani, Remo, Il fantastico

Freud, Sigmund, Il perturbante

Fusillo, Massimo, L'altro e lo stesso. Teoria e storia del doppio

Puglia, Ezio, Il lato oscuro delle cose. Archeologia del fantastico e dei suoi oggetti

Todorov, Tzvetan, La letteratura fantastica

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K_W01 - w sposób pogłębiony powiązania filologii włoskiej z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych, w tym przede wszystkim nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii;

K_W02 - w sposób pogłębiony wybrane aspekty historii literatury włoskiej;

K_W03 - w sposób pogłębiony wybrane aspekty historyczne i kulturowe Włoch.

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U01 - przeprowadzić pogłębioną analizę dzieła literackiego z zastosowaniem zróżnicowanych metod.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K_K04 - uczestniczenia w życiu kulturalnym.

Metody i kryteria oceniania:

W ramach zaliczenia na ocenę osoby studiujące przygotowują prezentację samodzielnie przeprowadzonej analizy opowiadania wybranego z listy, którą wykładowczyni przedstawi na pierwszych zajęciach. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze. Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym w formie testu, sprawdzającym znajomość omawianych na zajęciach zagadnień.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skórska
Prowadzący grup: Katarzyna Skórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)