Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

'Anni di piombo' w kinie i literaturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M2S18SL03 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: 'Anni di piombo' w kinie i literaturze
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne na studiach II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia zajmują się okresem zwanym „anni di plombo” (ołowiana dekada), obejmującym lata 70. XX w., kiedy Włochy zmagały się z problemem narastającego terroryzmu, który pochłonął setki ofiar i stał się zarzewiem największego konfliktu polityczno-społecznego od czasów II wojny światowej. Wydarzenia tego okresu stały się tematem wielu dzieł filmowych i literackich.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z jednym z najważniejszych okresów w powojennej historii Włoch, tzw. „anni di plombo” (ołowiana dekada), obejmującymi umownie lata 1969–1980. Był to okres rodzenia się, a następnie eskalacji działań licznych grup terrorystycznych, zarówno lewackich, jak i neofaszystowskich, z których najbardziej znaną pozostają Czerwone Brygady. Zamachy terrorystyczne pochłonęły w owym okresie setki ofiar, zarówno zwykłych ludzi, jak i przedstawicieli najwyższych władz (Aldo Moro). Zagrożenie terrorystyczne doprowadziło niemal do paraliżu państwa. Wydarzenia tego okresu stały się tematem wielu dzieł filmowych i literackich. Zajmowali się nimi tacy autorzy, jak m.in. Leonardo Sciascia, Marco Bellocchio, czy Marco Tullio Giordana. Poprzez analizę wybranych utworów zajęcia przybliżą tę tematykę, która jest kluczowa dla zrozumienia procesów zachodzących również we współczesnych Włoszech.

Wykład/konwersatorium = 30 godz.

Przygotowanie do zaliczenia = 20 godz.

Razem = ok. 50 godz.

Literatura:

1. Christian Uva, Schermi di plombo. Il terrorismo nel cinema italiano, Rubbettino, 2007.

2. Giorgio Bocca, Il terrorismo italiano 1970/1980, Rizzoli 1981.

3. Leonardo Sciascia, L’affaire Moro, Adelphi 1983

Filmy:

1. Marco Bellocchio, Buongiorno notte, 2003

2. Anni di plombo, 2010

3. Marco Tullio Giordana, Romanco di una strage, 2012

4. Giorgio Molteni e Daniele Santamaria Maurizio, Bologna 2 agosto… I giorni della collera, 2014

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i potrafi:

- w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk humanistycznych, ich najnowsze osiągnięcia oraz kierunki rozwoju;

- w pogłębionym stopniu teorie oraz zaawansowaną metodologię i terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- metody analizy i interpretacji wytworów kultury, wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;

- zasady działania systemów i instytucji właściwych dla zakresu działalności zawodowej właściwej dla kierunku studiów;

Umiejetności - absolwent potrafi:

- formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania, syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin nauki właściwych dla kierunku studiów;

- przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych wytworów kultury właściwych dla studiowanych nauk z zastosowaniem twórczej i oryginalnej metody oceny ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym;

- brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich;

- posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole;

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie;

Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny własnej wiedzy i uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;

- wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego;

-odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, przestrzegania etyki zawodowej i wymagania tego od innych, dbałości o dorobek i tradycje zawodu;

- uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form

Metody i kryteria oceniania:

dopuszczalne nieobecności, napisanie na zaliczenie końcowego eseju na wybrany temat ustalony z prowadzącą.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.