Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współpraca w procesie nauczania i uczenia się: warsztaty metodyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M2S20MWJ01
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współpraca w procesie nauczania i uczenia się: warsztaty metodyczne
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Moduły warsztatowe na studiach II stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie Słuchaczy z zagadnieniemwspółpracy na dwóch płaszczyznach (w procesie nauczania orazuczenia się) ​oraz kształcenie umiejętności pracy w zespole w środowisku edukacyjnym.

Pełny opis:

Kurs o charakterze warsztatowym, oparty na teoriach i technikach nauczania kooperatywnego.

Na zajęciach zostaną omówione następujące zagadnienia:

- efektywna komunikacja w grupie;

- modele nauczania kooperatywnego;

- lider a praca zespołowa;

- zarządzanie konfliktem;

- rola emocji w procesie dydaktyki;

- grupowe cele i indywidualna odpowiedzialność;

- narzędzia online wspierające pracę zespołową.

Literatura:

- M. Comoglio, Educare insegnando. Apprendere ad applicare il Cooperative Learning, ed. Las, 2000;

- G. Hofstede, Culture e organizzazioni. Valori e strategie per operare efficacemente in contesti internazionali, Franco Angeli 2014;

- D. Johnson, R. Johnson e E. Holubec, Apprendimento cooperativo in classe. Migliorare il clima emotivo e il rendimento, Erickson, 2015;

- S. Kagan, L’apprendimento cooperativo. L’approccio strutturale. Edizioni Lavoro, 2000;

- G. Venza, Dinamiche di gruppo e tecniche di gruppo nel lavoro educativo e formativo, FrancoAngeli, 2007;

oraz inne materiały wskazane lub/i udostępnione przez prowadzącą podczas zajęć.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K_W04 - specyfikę przedmiotową i metodologiczną dyscypliny;

K_W06 - zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U05 - komunikować się na tematy specjalistyczne, prezentować opinie i argumenty, prowadzić dyskusje w języku włoskim;

K_U06 - potrafi czytać ze zrozumieniem teksty specjalistyczne i źródłowe w języku włoskim;

K_U07- zrealizować projekt badawczy, translatorski, edytorski lub glottodydaktyczny w ramach warsztatów;

K_U11 - planować i organizować pracę, określać priorytety w realizacji zadań;

K_U12 - współpracować w zespole.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K_K01 - zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

K_K02 - krytycznej oceny własnych działań i umiejętności;

K_K03 - przestrzegania zasad etyki zawodowej, i rozwijania dorobku zawodu;

K_K04 - uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywny udział w zajęciach (30%).

Projekt grupowy na temat wybrany wspólnie z prowadzącą (70%).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Stasiak
Prowadzący grup: Patrycja Stasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)