Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współpraca w procesie nauczania i uczenia się: warsztaty metodyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M2S20MWJ01
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współpraca w procesie nauczania i uczenia się: warsztaty metodyczne
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Moduły do wyboru
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie osób uczestniczących w kursie z zagadnieniem współpracy na dwóch płaszczyznach (w procesie nauczania oraz uczenia się) ​oraz kształcenie umiejętności pracy w zespole w środowisku edukacyjnym.

Pełny opis:

Kurs o charakterze warsztatowym, oparty na teoriach i technikach nauczania kooperatywnego,

należący do grupy przedmiotów Dydaktyka języka włoskiego.

Na zajęciach omówimy następujące zagadnienia:

- efektywna komunikacja w grupie;

- modele nauczania kooperatywnego;

- lider a praca zespołowa;

- zarządzanie konfliktem;

- rola emocji w procesie dydaktyki;

- grupowe cele i indywidualna odpowiedzialność;

- narzędzia online wspierające pracę zespołową.

- rola emocji w procesie dydaktyki;

- grupowe cele i indywidualna odpowiedzialność;

- narzędzia online wspierające pracę zespołową.

Literatura:

- M. Comoglio, Educare insegnando. Apprendere ad applicare il Cooperative Learning, ed. Las, 2000;

- G. Hofstede, Culture e organizzazioni. Valori e strategie per operare efficacemente in contesti internazionali, Franco Angeli 2014;

- D. Johnson, R. Johnson e E. Holubec, Apprendimento cooperativo in classe. Migliorare il clima emotivo e il rendimento, Erickson, 2015;

- S. Kagan, L’apprendimento cooperativo. L’approccio strutturale. Edizioni Lavoro, 2000;

- G. Venza, Dinamiche di gruppo e tecniche di gruppo nel lavoro educativo e formativo, FrancoAngeli, 2007;

oraz inne materiały wskazane lub/i udostępnione przez prowadzącą podczas zajęć.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

-specyfikę przedmiotową i metodologiczną z zakresu nauczania kooperatywnego podczas lekcji

językowej (K_W04);

-zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego w odniesieniu do

podręczników językowych (K_W06).

Umiejętności: absolwent potrafi

-prezentować opinie i argumenty, prowadzić dyskusje oraz operować szerokim zakresem możliwości

wypowiedzi w języku włoskim w zakresie nauczania kooperatywnego (K_U05);

-czytać ze zrozumieniem różnego rodzaju teksty kultury, przeprowadzić ich pogłębioną analizę w

języku włoskim i wykorzystać je w obszarze nauczania kooperatywnego (K_U06);

-zrealizować projekt lekcji kooperatywnej w ramach warsztatów (K_U07);

-planować i organizować pracę własną, określać priorytety w realizacji zadań podczas planowania

lekcji języka obcego (K_U11);

-współpracować w zespole pod kątem pracy nauczycielskiej (K_U12).

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

-zasięgania opinii ekspertów z zakresu nauczania kooperatywnego w przypadku trudności z

samodzielnym rozwiązaniem problemu (K_K01);

-krytycznej oceny własnych działań i umiejętności w obrębie nauczania kooperatywnego (K_K02);

-przestrzegania zasad etyki zawodowej i rozwijania dorobku zawodu nauczyciela (K_K03);

-uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych

(K_K04).

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

-integrację wewnątrz- i międzyprzedmiotową; zagadnienia związane z programem nauczania –

tworzenie i modyfikację, analizę, ocenę, dobór i zatwierdzanie oraz zasady projektowania procesu

kształcenia oraz rozkładu materiału (D.1.W3);

-kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela, w tym potrzebę zawodowego

rozwoju, także z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej dedykowanych nauczaniu

kooperatywnemu, oraz dostosowywania sposobu komunikowania się do poziomu rozwoju uczniów i

stymulowania aktywności poznawczej uczniów, w tym kreowania sytuacji dydaktycznych; znaczenie

autorytetu nauczyciela oraz zasady interakcji ucznia i nauczyciela w toku lekcji; moderowanie

interakcji między uczniami; rolę nauczyciela jako popularyzatora wiedzy oraz znaczenie współpracy

nauczyciela w procesie dydaktycznym z rodzicami lub opiekunami uczniów, pracownikami szkoły i

środowiskiem pozaszkolnym (D.1.W4);

-konwencjonalne i niekonwencjonalne metody nauczania, w tym metody aktywizujące i

kooperatywne, proces uczenia się przez działanie, odkrywanie lub dociekanie naukowe oraz pracę

badawczą ucznia, a także zasady doboru metod nauczania typowych dla zajęć językowych (D.1.W5);

-organizację pracy w klasie szkolnej i grupach: potrzebę indywidualizacji nauczania, zagadnienie

nauczania interdyscyplinarnego, formy pracy specyficzne dla zajęć językowych z wykorzystaniem

technik nauczania kooperatywnego: wycieczki, zajęcia terenowe i laboratoryjne, doświadczenia i

konkursy oraz zagadnienia związane z pracą domową (D.1.W7);

-metody kształcenia w odniesieniu do prowadzonych zajęć językowych, a także znaczenie

kształtowania postawy odpowiedzialnego i krytycznego wykorzystywania mediów cyfrowych oraz

poszanowania praw własności intelektualnej (D.1.W9); 

-potrzebę kształtowania u ucznia pozytywnego stosunku do nauki, rozwijania ciekawości, aktywności

i samodzielności poznawczej, logicznego i krytycznego myślenia, kształtowania motywacji do uczenia

się języka włoskiego i nawyków systematycznego uczenia się, korzystania z różnych źródeł wiedzy, w

tym z Internetu, oraz przygotowania ucznia do uczenia się przez całe życie przez stymulowanie go do

samodzielnej pracy (D.1.W15).

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

-kreować sytuacje dydaktyczne, dzięki zastosowaniu metody kooperatywnej, służące aktywności i

rozwojowi zainteresowań uczniów oraz popularyzacji wiedzy (D.1.U5);

-podejmować skuteczną współpracę w procesie dydaktycznym z rodzicami lub opiekunami uczniów,

pracownikami szkoły i środowiskiem pozaszkolnym (D.1.U6);

-dobierać metody pracy klasy oraz środki dydaktyczne, w tym z zakresu technologii informacyjno-

komunikacyjnej, aktywizujące uczniów i uwzględniające ich zróżnicowane potrzeby edukacyjne

(D.1.U7).

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

-adaptowania metod pracy do potrzeb i różnych stylów uczenia się uczniów (D.1.K1); 

-popularyzowania wiedzy wśród uczniów i w środowisku szkolnym oraz pozaszkolnym (D.1.K2);

-promowania odpowiedzialnego i krytycznego wykorzystywania mediów cyfrowych oraz

poszanowania praw własności intelektualnej (D.1.K4); 

-kształtowania nawyku systematycznego uczenia się i korzystania z różnych źródeł wiedzy, w tym z

Internetu (D.1.K8);

-stymulowania uczniów do uczenia się przez całe życie przez samodzielną pracę (D.1.K9).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest:

- odpowiednia frekwencja – dopuszczalne są dwie nieobecności. Aby uzyskać zaliczenie, wymagana jest obecność na min. 60% zajęć, licząc w tym również zwolnienia lekarskie;

- aktywny udział w zajęciach, potwierdzający przygotowanie się do zajęć;

- złożenie i przedstawienie projektu grupowego na temat wybrany wspólnie z prowadzącą.

Ocena końcowa zależeć będzie:

- w 30% od oceny aktywności potwierdzającej przygotowanie się do zajęć (w tym także wykonywania

zleconych zadań),

- w 70% od oceny projektu grupowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Stasiak
Prowadzący grup: Agnieszka Kwapiszewska, Patrycja Stasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Stasiak
Prowadzący grup: Agnieszka Kwapiszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)