Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Włoskojęzyczna literatura szwajcarska. Wprowadzenie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M2S20MWL04
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Włoskojęzyczna literatura szwajcarska. Wprowadzenie
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Moduły warsztatowe na studiach II stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie słuchaczy z wybranymi utworami włoskojęzycznej literatury Szwajcarii, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów najnowszych.

Pełny opis:

Przedmiotem kursu jest włoskojęzyczna literatura Szwajcarii.

Na początku omówimy podstawowe zagadnienia związane ze Szwajcarią, ze złożonością problematyki literatur(y) Szwajcarii, ze specyfiką kultury Szwajcarii włoskojęzycznej. Koncepcja kursu zakłada następnie dokonanie przeglądu tekstów literackich (wierszy, powieści, opowiadań i innych form) na tle kontekstu historycznego, społecznego, politycznego, kulturowego i językowego Konfederacji Szwajcarskiej.

W trakcie zajęć zajmiemy się twórczością wybranych spośród następujących autorów: Fabiano Alborghetti, Yari Bernasconi, Piero Bianconi, Vanni Bianconi, Francesco Chiesa, Andrea Fazioli, Anna Felder, Doris Femminis, Felice Filippini, Alexandre Hmine, Fleur Jaeggy, Plinio Martini, Alberto Nessi, Giorgio Orelli, Giovanni Orelli, Fabio Pusterla, Claudia Quadri, Anna Ruchat, Flavio Stroppini, Matteo Terzaghi, Giuseppe Zoppi.

Szczególną uwagę poświęcimy literaturze najnowszej i zjawiskom oraz tendencjom w jej obrębie.

Spotkania są podzielone na dwie części: wykładową i warsztatową. Druga część kursu przewiduje pracę (indywidualną i w grupach) nad wskazanymi podczas zajęć tekstami: ich szczegółową, krytyczną analizę i twórczą interpretację. Podczas zajęć podejmiemy także próbę przetłumaczenia wybranych utworów lub ich fragmentów z języka włoskiego na język polski.

Literatura:

G. Bonalumi, R. Martinoni, P. V. Mengaldo, Cento anni di poesia nella Svizzera italiana, Armando Dadò Editore, Locarno 1997.

G. Bonalumi, Il pane fatto in casa. Capitoli per una storia delle lettere nella Svizzera italiana e altri saggi, Casagrande, Bellinzona 1988.

La poesia della Svizzera italiana, red. G. P. Giudicetti, C. Maeder, L’ora d’oro, Poschiavo 2014.

R. Martinoni, A. Pelli, Scarpe e polenta. Un viaggio letterario nella Svizzera italiana del Novecento, Salvioni, Bellinzona 2001.

Negli immediati dintorni. Guida letteraria tra Lombardia e Canton Ticino, red. M. Campagnoli, M. Terzaghi, Casagrande, Bellinzona 2015.

A. Nessi, Rabbia di vento. Un ritratto della Svizzera italiana attraverso scritti e testimonianze, Casagrande, Bellinzona 1986.

A. Nessi, Svizzera italiana, Unicopli, Milano 2017.

G. Orelli, Svizzera italiana, La Scuola, Brescia 1986.

Scrittori del Grigioni Italiano. Antologia letteraria, red. A. i M. Stäuble, Armando Dadò Editore, Locarno 1998.

oraz teksty literackie, teksty dotyczące zagadnień teoretycznych, teksty krytyczne i inne materiały wskazane lub dostarczone przez prowadzącą podczas zajęć.

Pozycje niedostępne w bibliotekach UW udostępnia prowadząca.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- specyfikę przedmiotową i metodologiczną dyscypliny;

- zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi

- komunikować się na tematy specjalistyczne, prezentować opinie i argumenty, prowadzić dyskusje w języku włoskim;

- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty specjalistyczne i źródłowe w języku włoskim;

- zrealizować projekt badawczy, translatorski, edytorski lub glottodydaktyczny w ramach warsztatów;

- planować i organizować pracę, określać priorytety w realizacji zadań;

- współpracować w zespole.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

- zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

- krytycznej oceny własnych działań i umiejętności;

- przestrzegania zasad etyki zawodowej, i rozwijania dorobku zawodu;

- uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła pracy studentki/studenta, bieżącego przygotowania do zajęć i aktywności, przygotowanie projektu zaliczeniowego na wybrany przez siebie i uzgodniony z prowadzącą temat.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Orzeł
Prowadzący grup: Justyna Orzeł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)