Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poezja włoska od 1945 do współczesności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M2S20SM02
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Poezja włoska od 1945 do współczesności
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Seminaria magisterskie na studiach II stopnia dla studentów II roku
Punkty ECTS i inne: 27.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Podczas seminarium studenci przygotowuja prace dyplomowa oraz poszerzaja wiedze zwiazana z poezja wloska od 1945 roku do konca XX wieku.

Pełny opis:

Podczas seminarium, oprocz wiedzy i umiejetnosci zwiazanych z przygotowaniem pracy dyplomowej, studenci zapoznaja sie z najwazniejszymi nurtami i tworcami poezji wloskiej drugiej polowy XX wieku, od Giovanniego Giudici po Andree Zanzotto, od Amelii Rosselli po Pier Paola Pasolini, od Vittoria Sereni po Mila De Angelis.

Literatura:

Niva Lorenzini, Il presente della poesia. 1960-1990, Il Mulino, Bologna 1991

Enrico Testa, Dopo l lirica. Poeti italiani 1960-2000, Einaudi, Torino 2005. Ponadto konieczna jest znajomość przynajmniej trzech tekstòw literackich do ustalenia z prowadzącym.

Pozycje niedostępne w bibliotekach UW będą udostępnione studentom przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

K_W04 specyfikę przedmiotową i metodologiczną dyscypliny;

K_W05 w sposób uporządkowany i pogłębiony zakres tematyczny seminarium;

K_W06 zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;

Umiejętności: absolwent potrafi:

K_U02 stosować na poziomie rozszerzonym terminologię i teorie właściwe dla dyscypliny

K_U03 formułować i analizować problemy badawcze poprzez właściwy dobór źródeł oraz zastosować metody i narzędzia odpowiednie dla dyscypliny;

K_U04 samodzielnie zdobywać wiedzę (wyszukiwać, oceniać i analizować informacje przy użyciu różnych źródeł), wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy naukowej, rozwijać umiejętności badawcze w zakresie dyscypliny;

K_U05 komunikować się na tematy specjalistyczne, prezentować opinie i argumenty, prowadzić dyskusje w języku włoskim;

K_U06 potrafi czytać ze zrozumieniem teksty specjalistyczne i źródłowe w języku włoskim;

K_U08 przygotować i redagować prace pisemne, w tym pracę dyplomową w języku włoskim;

K_U09 posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego;

K_U10 posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego;

K_U11 planować i organizować pracę, określać priorytety w realizacji zadań.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

K_K01 zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

K_K02 krytycznej oceny własnych działań i umiejętności;

K_K03 przestrzegania zasad etyki zawodowej, i rozwijania dorobku zawodu;

K_K04 uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Referat podczas zajęć i praca dyplomowa zaakceptowana przez promotora.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alessandro Baldacci
Prowadzący grup: Alessandro Baldacci
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alessandro Baldacci
Prowadzący grup: Alessandro Baldacci
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)