Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna Nauka Języka Włoskiego Egzamin (poziom C2)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M2S21JWE
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna Nauka Języka Włoskiego Egzamin (poziom C2)
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Praktyczna Nauka Języka Włoskiego na studiach II stopnia dla studentów II roku
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Format i zakres egzaminu odpowiada egzaminom certyfikacyjnym z języka włoskiego jako obcego na poziomie C2 według standardów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Składa się z części pisemnej (kompetencje: słuchanie, czytanie, tłumaczenie, pisanie) i ustnej (kompetencja: mówienie).

Pełny opis:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie przedmiotu PNJW na poziomie C2.

Egzamin pisemny składa się z zadań sprawdzających kompetencje językowe kandydatów w ramach poszczególnych sprawności na poziomie C2. Egzamin zawiera zadania otwarte i zamknięte, sprawdzające rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość gramatyki i słownictwa, a także tłumaczenie (z języka włoskiego na polski i z polskiego na włoski) oraz wypowiedź pisemną (esej - articolo d'opinione).

Egzamin ustny, do którego studenci podchodzą parami, składa się z dwóch części, opartych głównie na monologu, ale zawierających również elementy dialogu (wymiana opinii na wybrane tematy).

Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest uzyskanie 60% punktów z części pisemnej. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 60% punktów zarówno z części pisemnej, jak i ustnej.

Literatura:

1. DELL’AVERSANO, C. / GRILLI, A. (2005): La scrittura argomentativa. Dal saggio breve alla tesi di dottorato. Firenze: Le Monnier.

2. LESINA, R. / BOGGIO MERLO, F. (1986): Il manuale di stile – edizione 2.0. Guida alla redazione di documenti, relazioni, articoli, manuali, tesi di laurea. Bologna: Zanichelli.

3. LESINA, R. (2009): Il nuovo manuale di stile: Guida alla redazione di documenti, relazioni, articoli, manuali, tesi di laurea. Bologna: Zanichelli.

4. CERRUTTI, M. / CINI, M. (2007): Introduzione elementare alla scrittura accademica. Bari: Laterza.

5. ECO, U. (2001): Come si fa una tesi di laurea. Le materie umanistiche. Milano: Bompiani.

6. MORTARA GARAVELLI, B. (2003): Prontuario di punteggiatura. Bari: Laterza.

Dodatkowe materiały i źródła bibliograficzne udostępniane są przez prowadzących.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Tomasz Skocki
Prowadzący grup: Tomasz Skocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Tomasz Skocki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)