Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poezja włoska od lat siedemdziesiątych do dziś

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M2S21KL01
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Poezja włoska od lat siedemdziesiątych do dziś
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Grupa wykładów kierunkowych na studiach II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie uczestniczek i uczestników zajęć z najistotniejszymi postaciami, tendencjami i zjawiskami poezji włoskiej ostatnich pięćdziesięciu lat.

Pełny opis:

Koncepcja zajęć zakłada dokonanie przeglądu twórczości najważniejszych przedstawicielek i przedstawicieli poezji włoskiej od lat siedemdziesiątych do dziś, a także związanych z nią pojęć, tendencji i zjawisk.

Omówimy zarówno zagadnienia dotyczące wybranych poetek i poetów, którzy debiutowali w latach poprzedzających rok 1970, ale po nim byli wciąż aktywni w przestrzeni literackiej, jak i tych, którzy w latach siedemdziesiątych i później opublikowali swoje pierwsze utwory. Interesować nas będą nie tylko indywidualne dykcje poetyckie, lecz także ich wzajemne możliwe punkty styczne czy tendencje. Teksty literackie będziemy rozpatrywać w szerokiej perspektywie, również na tle twórczości pisarek i pisarzy odległych geograficznie i/lub chronologicznie.

Szczególną uwagę poświęcimy poezji włoskiej po roku 2000, rozmaitym kontekstom poezji, które wykraczają poza ten "typowy”: wierszom w przestrzeni Internetu, oralności, performansowi.

Rozważymy zagadnienie obecności i "widoczności" pisarstwa kobiet, jak również przedstawicielek i przedstawicieli szeroko rozumianych mniejszości w obrębie poezji włoskiej ostatniego półwiecza.

Utwory poetyckie będziemy czytać, słuchać i oglądać.

Założeniem kursu jest zachęcenie uczestniczek i uczestników zajęć do podejmowania własnych badań nad najnowszą poezją włoską z wykorzystaniem rozmaitych podejść i praktyk badawczych, w tym ujęcia komparatystycznego.

Literatura:

Andrea Afribo, Poesia contemporanea dal 1980 a oggi. Storia linguistica italiana, Carocci, Roma 2007.

Andrea Afribo, Poesia italiana postrema. Dal 1970 a oggi, Carocci, Roma 2017.

Alberto Bertoni, La poesia contemporanea, il Mulino, Bologna 2012.

Maria Borio, Poetiche e individui. La poesia italiana dal 1970 al 2000, Marsilio, Venezia 2018.

Paolo Giovannetti, Dalla poesia in prosa al rap. Tradizioni e canoni metrici nella poesia italiana contemporanea, Interlinea, Novara 2008.

Paolo Giovannetti, La poesia italiana degli anni Duemila. Un percorso di lettura, Carocci, Roma 2017.

Paolo Giovannetti, Modi della poesia italiana contemporanea. Forme e tecniche dal 1950 a oggi, Carocci, Roma 2005.

Niva Lorenzini, La poesia italiana del Novecento, il Mulino, Bologna 1999.

Dopo la lirica. Poeti italiani 1960-2000, a cura di Enrico Testa, Einaudi, Torino 2005

oraz wybrane teksty literackie, teksty teoretyczne i krytyczne wskazane lub dostarczone przez prowadzącą w trakcie kursu.

Pozycje niedostępne w bibliotekach udostępnia prowadząca.

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności (studentka/student ma prawo do trzech nieusprawiedliwionych nieobecności);

- bieżące przygotowanie do zajęć (lektura wskazanych w trakcie kursu tekstów) i aktywność podczas zajęć;

- końcowy egzamin pisemny.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)