Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja językowa: konwencje i innowacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M2S21SM01
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Komunikacja językowa: konwencje i innowacje
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Seminaria magisterskie na studiach II stopnia dla studentów II roku
Punkty ECTS i inne: 27.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Przedmiot jest przeznaczony dla osób zainteresowanych teorią i praktyką komunikacji językowej, zmianami zachodzącymi w języku włoskim, nowymi formami komunikacji oraz wpływem świadomości językowej i wiedzy lingwistycznej na rozwijanie własnych kompetencji komunikacyjnych.

W trakcie seminarium studenci będą rozwijać kompetencje interpretacji lingwistycznej zachodzących zmian komunikacyjnych w zakresie zjawisk pragmatycznych (m.in. presupozycje i implikatury) oraz dyskursywnych (zjawiska wpływu społecznego, perswazji, manipulacji, mobilizowania emocji społecznych poprzez różne zjawiska komunikacyjne), także w nawiązaniu do tematyki prac magisterskich.

Pełny opis:

Celem seminarium jest rozwój u uczestników umiejętności dostrzegania, opisywania, analizowania i interpretowania istotnych zmian zachodzących we współczesnej komunikacji.

Pierwsza część kursu dotyczy zjawisk pragmatycznych, istotnych w konstruowaniu przekazów bezpośrednich i niebezpośrednich (wykorzystywanie presupozycji, implikatur, figur retorycznych, a także mechanizmów konwersacyjnych). Zjawiska te będą omawiane na przykładzie różnorodnych gatunkowo tekstów,.

Druga część kursu dotyczy zmian w konwencjach komunikacji pod wpływem nowych idei dotyczących emocjonalności i racjonalności. Omówione zostaną koncepcje komunikacji (także związanej z komunikacją wirtualną), w szczególności specyfika nowych form wywierania wpływu społecznego oraz możliwości manipulacji w ramach nowych konwencji komunikacji i nowych gatunków wypowiedzi.

Spotkania seminaryjne służą także doskonaleniu umiejętności prezentacji przez uczestników efektów pracy naukowej (dyskusje, debaty, referaty i inne formy wypowiedzi, uzgodnione z uczestnikami zajęć).

Literatura:

Wybrane rozdziały z następujących opracowań:

• Ambrisi, L. (2021) La lingua dell'odio. Deriva linguistica dell'italiano contemporaneo, Guida.

• Antelmi, Donella (2012) Comunicazione e analisi del discorso. Utet, Torino.

• Bazzanella, Carla (2021) Hate speech. Il lato oscuro del linguaggio. Roma, Laterza.

• De Marco, A. (2010) Sociopragmatica. Roma, Editori Riuniti.

• Ferretti, Francesco (2022) L' istinto persuasivo. Come e perché gli umani hanno iniziato a raccontare storie. Roma, Carocci

• Fiorani, E. (2010) Grammatica della comunicazione. Milano, Lupetti.

• Monaci, Sara (2022). Odio social. Tecnologie e narrative della comunicazione in rete. EGEA

• Neri, Laura (2011) I campi della retorica. Letteratura, argomentazione, discorso. Roma, Carocci.

• Nitti, Paolo (2022) L' insulto. La lingua dello scherzo, la lingua dell'odio. Cesati

• Pietrandrea, Paola (2021) Comunicazione, dibattito pubblico, social media: come orientarsi con la linguistica. Roma, Carocci.

• Pistolesi, Elena (2022) L' italiano del web: social network, blog & co. Cesati

• Rigotti, Eddo e Sara Cigada (2013) La comunicazione verbale. Milano, Maggioli editore.

Na platformie Kampus są umieszczane ponadto materiały i artykuły dotyczące omawianych zagadnień.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

K_W04 - specyfikę przedmiotową i metodologiczną dyscypliny językoznawstwo, na przykładzie kwestii dotyczących języka włoskiego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii warsztatowych;

K_W05 w sposób uporządkowany i pogłębiony zakres tematyczny seminarium ((zagadnienia analizy dyskursu, pragmatyki językowej i komunikacji perswazyjnej, na przykładzie materiału języka włoskiego);

K_W06 zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego (zwłaszcza w odniesieniu do piśmiennictwa naukowego z dziedziny językoznawstwa);

Umiejętności: absolwent potrafi:

K_U02 stosować na poziomie rozszerzonym terminologię włoską i teorie właściwe dla dyscypliny (dokonując własnych interpretacji naukowych w zakresie analizy dyskursu, pragmatyki językowej i komunikacji perswazyjnej);

K_U03 w sposób pogłębiony omawiać wybrane aspekty historyczne, społeczne i kulturowe Włoch (kompetentnie omawiać przemiany wzorców komunikacji; zwłaszcza perswazyjnej)

K_U04 samodzielnie zdobywać wiedzę (wyszukiwać, oceniać i analizować informacje przy użyciu różnych źródeł), wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy naukowej, rozwijać umiejętności badawcze w zakresie dyscypliny językoznawstwo (zwłaszcza w zakresie pisania pracy dyplomowej oraz samodzielnego przygotowywania opracowań na seminarium);

K_U05 komunikować się na tematy specjalistyczne dotyczące językoznawstwa, prezentować opinie i argumenty, prowadzić dyskusje w języku włoskim (dyskusje seminaryjne, prezentowanie własnych interpretacji analizowanych tekstów, debaty naukowe, udział w dyskusjach naukowych z zaproszonymi gośćmi);

K_U06 potrafi czytać ze zrozumieniem teksty specjalistyczne i źródłowe w języku włoskim (w zakresie analizy dyskursu, pragmatyki językowej i komunikacji perswazyjnej; związane z tematyką seminarium oraz własnej pracy magisterskiej);

K_U08 przygotować i redagować prace pisemne, w tym pracę dyplomową w języku włoskim w zakresie językoznawstwa (planowanie, pogłębiona analiza i interpretacja, synteza);

K_U10 posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (lektury tekstów, korzystanie z opracowań dotyczących językoznawstwa);

K_U11 planować i organizować pracę, określać priorytety w realizacji zadań (planowanie pracy własnej w zakresie przygotowywania się do seminarium; planowanie pracy związanej z opracowywaniem pracy magisterskiej);

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

K_K01 zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu (przygotowanie do konsultacji magisterskich, omawianie własnych koncepcji interpretacji naukowej zebranego materiału językowego);

K_K02 krytycznej oceny własnych działań i umiejętności (monitorowanie własnych postępów w zdobywaniu wiedzy specjalistycznej w zakresie tematyki omawianej na seminarium, a także w zakresie rozwiązywania własnego problemu badawczego, wybranego jako temat pracy magisterskiej);

K_K03 przestrzegania zasad etyki zawodowej, i rozwijania dorobku zawodu (respektowanie zasad etycznych badań lingwistycznych, wzbogacanie dyscypliny o własne badania, podjęte w ramach przygotowywania pracy magisterskiej);

K_K04 uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych (uczestnictwo w imprezach kulturalnych i spotkaniach z zaproszonymi gośćmi, rozpowszechnianie wiedzy językoznawczej we własnym środowisku).

Metody i kryteria oceniania:

• Uczestnictwo w zajęciach (dozwolone są dwie nieobecności bez usprawiedliwienia. Wszystkie inne wymagają usprawiedliwienia lekarskiego. Do zaliczenia semestru wymagany jest udział w minimum 60% zajęć w semestrze).

• Uczestnictwo w dyskusjach i innych aktywnościach w trakcie seminarium.

• Odpowiedzi ustne na pytania dotyczące tematyki seminarium (przygotowanie do egzaminu magisterskiego)

• Napisanie i złożenie pracy magisterskiej.

Kryteria oceniania

• Przygotowanie do zajęć: systematyczność i znajomość lektur, kompetentne uczestnictwo w dyskusjach, praca w grupach, przygotowywanie wystąpień na tematy związane z językoznawstwem.

• Poprawność odpowiedzi na ustne na pytania dotyczące tematyki seminarium (przygotowanie do egzaminu magisterskiego)

• Poprawność formalna, metodologiczna i merytoryczna pracy magisterskiej

Uwaga: osoby uczestniczące w programie Erasmus+ mają obowiązek przed wyjazdem uzgodnić z prowadzącą kwestie dotyczące przygotowywania pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Załęska
Prowadzący grup: Maria Załęska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Załęska
Prowadzący grup: Maria Załęska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)