Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura włoska XX wieku: najważniejsze postacie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M2S21SM02
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literatura włoska XX wieku: najważniejsze postacie
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Seminaria magisterskie na studiach II stopnia dla studentów II roku
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Omówienie najważniejszych postaci i zjawisk włoskiej prozy (I sem.) i poezji (II sem.) dwudziestego wieku.

Pełny opis:

I semestr: proza

Omówienie najważniejszych dla włoskiego Novecenta zjawisk i dzieł prozą (zarówno powieści jak i zbiorów opowiadań), począwszy od Pirandella i Sveva, poprzez klasyków XX wieku takich, jak Moravia, Calvino i Morante, po debiutujących w latach 80. ‘młodych pisarzy’, dalej pisarzy-kanibali, aż po ostatnie zwroty tematyczne i stylistyczne i po literaturę migracyjną. Zwrócimy uwagę m.in. na związki literatury i kina, literatury i rynku pracy, literatury i nauki.

II semestr: poezja

W drugim semestrze skoncentrujemy się na poezji włoskiej, poczynając od ‘zmierzchowców’ aż po ostatnie pokolenia autorów, którzy debiutowali w latach 70. i 80., aby ukazać główne cechy i tematy poezji włoskiej XX wieku., zwracając szczególną uwagę na postacie i dzieła poetyckie XX wieku.

Literatura:

Podstawowa bibliografia (inne opracowania będą podawane i udostępniane przez prowadzących):

Il romanzo in Italia, III, Il primo Novecento, a cura di Giancarlo Alfano e Francesco de Cristofaro, Carocci, Roma, 2018 (wybrane eseje)

Il romanzo in Italia, IV, Il secondo Novecento, a cura di Giancarlo Alfano e Francesco de Cristofaro, Carocci, Roma, 2018 (wybrane eseje).

Claudia Crocco, La poesia italiana del Novecento. Il canone e le interpretazioni, Carocci, Roma 2015.

Pier Vincenzo Mengaldo, Poeti italiani del Novecento, Mondadori, Milano 2003 (wybrane fragmenty).

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

K_W04 specyfikę przedmiotową i metodologiczną dyscypliny;

K_W05 w sposób uporządkowany i pogłębiony zakres tematyczny seminarium;

K_W06 zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;

Umiejętności: absolwent potrafi:

K_U01 przeprowadzić pogłębioną analizę dzieła literackiego z zastosowaniem zróżnicowanych metod

K_U02 stosować na poziomie rozszerzonym terminologię i teorie właściwe dla dyscypliny

K_U03 formułować i analizować problemy badawcze poprzez właściwy dobór źródeł oraz zastosować metody i narzędzia odpowiednie dla dyscypliny;

K_U04 samodzielnie zdobywać wiedzę (wyszukiwać, oceniać i analizować informacje przy użyciu różnych źródeł), wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy naukowej, rozwijać umiejętności badawcze w zakresie dyscypliny;

K_U05 komunikować się na tematy specjalistyczne, prezentować opinie i argumenty, prowadzić dyskusje w języku włoskim;

K_U06 potrafi czytać ze zrozumieniem teksty specjalistyczne i źródłowe w języku włoskim;

K_U08 przygotować i redagować prace pisemne, w tym pracę dyplomową w języku włoskim;

K_U09 posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego;

K_U10 posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

K_K01 zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

K_K02 krytycznej oceny własnych działań i umiejętności;

K_K03 przestrzegania zasad etyki zawodowej, i rozwijania dorobku zawodu;

K_K04 uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych;

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)