Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nadchodzą kanibale: literatura włoska u progu nowego tysiąclecia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M2S22MWL01
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nadchodzą kanibale: literatura włoska u progu nowego tysiąclecia
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Moduły do wyboru
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kurs proponuje – w ujęciu interdyscyplinarnym – interpretację trendów obecnych w literaturze włoskiej ostatnich lat.

Pełny opis:

Kurs skupia się na dziełach tzw. kanibali – grupy (głównie młodych) autorów,

zainteresowanych takimi tematami, jak przemoc, seks, pornografia itd. – i proponuje studentom przegląd przemian, jakie miały miejsce w literaturze włoskiej ostatnich dziesięcioleci. W tym celu wykorzystane zostaną narzędzia interdyscyplinarne, omawiając twórczość wybranych „kanibali” od ich

debiutu literackiego aż po dzień dzisiejszy. Konkretnie studenci otrzymają wspólną listę wybranych lektur, które będą obiektem dyskusji podczas zajęć.

Literatura:

Bibliografia ragionata

Opere:

N. Ammaniti, Branchie, Einaudi, 1997.

N. Ammaniti, Fango, Einaudi, 1996.

N. Ammaniti, Il miracolo, serie tv, 2018.

E. Brizzi, Bastogne, Mondadori, 1996.

E. Brizzi, Il pellegrino dalle braccia d'inchiostro, Mondadori, 2007.

D. Brolli, a cura di, Gioventù cannibale, Einaudi, 1996.

I. Santacroce, Destroy, Feltrinelli, 1996

I. Santacroce, Fluo, Feltrinelli, 1999.

T. Scarpa, Occhi sulla graticola, Einaudi, 199

T. Scarpa, Amore®, Einaudi, 1998.

T. Scarpa, Il brevetto del geco, Einaudi, 2015.

T. Scarpa, Il cipiglio del gufo, Einaudi, 2018.

A. Nove, Superwoobinda, Einaudi, 1998.

A. Nove, La vita oscena, Einaudi, 2010.

A. Nove, Il professore di Viggiù, Bompiani, 2018.

A. Nove, Maria, Einaudi, 2007.

A. Nove, Anteprima mondiale, Bompiani, 2016.

Letteratura critica:

S. Izzo, Enrico Brizzi, Cadmo, 2006.

F. La Porta, La nuova narrativa italiana, Bollati Boringhieri, 1999.

S. Lucamante, Isabella Santacroce, Cadmo, 2002.

S. Lucamante, Italian Pulp Fiction, 2001

F. Senardi, Aldo Nove, Cadmo, 2005.

M. Zonch, Scritture postsecolari, Franco Cesati Editore, ics.

M. Zonch, Scritture postsecolari. Ipotesi su verità e spiritualità nella narrativa italiana contemporanea, Rivista

europea di studi italiani, 35(2), 2020.

M. Zonch, ॐ una sillaba per mondo scritto e mondo non scritto. La mistica cannibale di Aldo Nove, Bollettino ’900, 2022

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- specyfikę przedmiotową i metodologiczną literaturoznawstwa w szczególności włoskiego; (K_W04);

- zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego (K_W06);

Umiejętności: absolwent potrafi

- komunikować się na tematy specjalistyczne związane z włoską literaturą współczesną, prezentować opinie i argumenty, prowadzić dyskusje w języku włoskim w zakresie włoskiej literatury współczesnej (K_U05);

- potrafi czytać ze zrozumieniem różnego rodzaju teksty kultury (powieści, komiksy, itp.) oraz przeprowadzić ich pogłębioną analizę w języku włoskim (K_U06);

- zrealizować literacki projekt badawczy w ramach warsztatów (K_U07);

- planować i organizować pracę, określać priorytety w realizacji zadań (K_U11);

- współpracować w zespole (K_U12).

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

- zasięgania opinii ekspertów z zakresu literaturoznawstwa w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu (K_K01);

- krytycznej oceny własnych działań i umiejętności, w szczególności w obrębie włoskiej literatury współczesnej (K_K02);

- przestrzegania zasad etyki badań naukowych i rozwijania dorobku zawodu filologa (K_K03);

- uczestniczenia we włoskim życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych (K_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa będzie brała pod uwagę:

- aktywność na zajęciach (udział w dyskusjach, czytanie tekstów w domu itp.);

- obecność (maks. 2 nieobecności);

- końcowa prezentacja projektu.

Szczegóły zostaną omówione podczas pierwszych zajęć, a zapisani studenci otrzymają plik z wskazówkami.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marco Zonch
Prowadzący grup: Marco Zonch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marco Zonch
Prowadzący grup: Marco Zonch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)