Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura, kino, fotografia we Włoszech XX i XXI wieku.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M2S22SM01
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literatura, kino, fotografia we Włoszech XX i XXI wieku.
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Seminaria magisterskie na studiach II stopnia dla studentów II roku
Punkty ECTS i inne: 27.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Przegląd tekstów, poetyk i teorii związanych z XX XXI-wiecznymi tekstami kultury we Włoszech (literatura, fotografia, kino) i ich wzajemnymi relacjami. Poszukiwanie właściwych metod i narzędzi do opisu i interpretacji tych tekstów.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć będzie analiza różnych odmian tekstów kultury włoskiej XX i XXI wieku od literatury, przez komiks, powieść graficzną po film; omówienie najważniejszych poetyk, zjawisk, dzieł i autorów we Włoszech w XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem związków literatury, tekstów ikonicznych, kina, fotografii; dobór metodologii i narzędzi badań w zależności od przedmiotu badań poszczególnych uczestników seminarium, które doprowadzą do powstania pracy magisterskiej.

Materiał praktyczny (teksty) i teoretyczny (metody/narzędzia) referuje prowadzący przy aktywnym udziale słuchaczy (obejmujący różne formy wystąpień, prezentacji, debat).

Literatura:

Il romanzo in Italia, III, Il primo Novecento, a c. di G.Alfano e F. de Cristofaro, Carocci, Roma, 2018

Il romanzo in Italia, IV, Il secondo Novecento, a c. di G. Alfano e F. de Cristofaro, Carocci, Roma, 2018

R. Ceserani, L’occhio della Medusa. Letteratura e fotografia. Bollati Boringhieri, Torino, 2011

A. Abruzzese, Cinema e romanzo. Dal visibile al sensibile, pp. 775-801 in Il Romanzo. La cultura del romanzo, a c. di F. Moretti. Einaudi, Torino, 2008

D. Barbieri, Maestri del fumetto. Lapilli, Latina, 2012

S.McCloud (1994), Capire il fumetto: l’arte invisibile, Pavesio, Torino, 2006 (trad. L.Rizzi).

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

K_W04 specyfikę przedmiotową i metodologiczną dyscypliny badań literaturoznawczych;

K_W05 w sposób uporządkowany i pogłębiony zakres tematyczny seminarium literaturoznawstwa włoskiego;

K_W06 zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;

Umiejętności: absolwent potrafi:

K_U02 stosować na poziomie rozszerzonym terminologię i teorie właściwe dla literaturoznawstwa włoskiego;

K_U03 - formułować i analizować problemy badawcze poprzez właściwy dobór źródeł oraz zastosować metody i narzędzia odpowiednie dla literaturoznawstwa włoskiego

K_U04 samodzielnie zdobywać wiedzę (wyszukiwać, oceniać i analizować informacje przy użyciu różnych źródeł), wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy naukowej, rozwijać umiejętności badawcze w zakresie literaturoznawstwa włoskiego;

K_U05 komunikować się na tematy specjalistyczne, prezentować opinie i argumenty, prowadzić dyskusje w języku włoskim dotyczące zagadnień literaturoznawstwa włoskiego;

K_U06 potrafi czytać ze zrozumieniem teksty specjalistyczne i źródłowe w języku włoskim dotyczące zagadnień literaturoznawstwa włoskiego;

K_U08 przygotować i redagować prace pisemne, w tym pracę dyplomową w języku włoskim dotyczące zagadnień literaturoznawstwa włoskiego;

K_U10 posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego;

K_U11 planować i organizować pracę, określać priorytety w realizacji zadań;

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

K_K01 zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu dotyczące zagadnień literaturoznawstwa włoskiego;

K_K02 krytycznej oceny własnych działań i umiejętności dotyczące zagadnień literaturoznawstwa włoskiego;

K_K03 przestrzegania zasad etyki zawodowej, i rozwijania dorobku zawodu;

K_K04 uczestniczenia w zyciu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązan społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Udział w zajęciach jest obowiązkowy. Dopuszczone są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze. Na ocenę końcową składają się: ocena prezentacji własnych badań referowanych w czasie zajęć (50% oceny), aktywny udział w zajęciach w formie referatu, prezentacji, debaty (50% oceny).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Serkowska
Prowadzący grup: Hanna Serkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Serkowska
Prowadzący grup: Hanna Serkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)