Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka włoskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z1N19PNJW
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Praktyczna Nauka Języka Włoskiego dla studentów studiów I roku I stopnia
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cykl przedmiotów rozwijających struktury języka włoskiego na poziomie czterech podstawowych umiejętności językowych ze szczególnym naciskiem na gramatykę, leksykę oraz pragmatykę od poziomu podstawowego do poziomu B1. Przeznaczony jest dla osób, które rozpoczynają naukę języka włoskiego lub posługują się językiem włoskim na poziomie podstawowym.

Zajęcia mają charakter ćwiczeń i nakierowane są na zapoznanie studentek i studentów ze słownictwem i strukturami gramatycznymi języka włoskiego do osiągnięcia poziomu B1. Podczas zajęć uczestniczki i uczestnicy pracują także nad sprawnością mówienia, słuchania, rozumienia tekstów pisanych oraz tworzenia własnych form.

Pełny opis:

Treści programowe

Główne zagadnienia gramatyczne:

- czas teraźniejszy – presente indicativo,

- czasowniki zwrotne – verbi riflessivi,

- zaimki dzierżawcze – pronomi possessivi,

- czas przeszły dokonany – passato prossimo,

- zaimki osobowe biernika – pronomi diretti,

- czas przeszły niedokonany – imperfetto,

- czas zaprzeszły – trapassato prossimo,

- zaimki osobowe celownika – pronomi indiretti,

- zaimki osobowe połączone – pronomi combinati,

- tryb przypuszczający – condizionale presente,

- tryb rozkazujący – imperativo.

Główne zagadnienia leksykalne:

- ja i moi bliscy (prezentacja, opis wyglądu i charakteru, pochodzenie, zawody),

- czas wolny (hobby, czynności dnia codziennego),

- zjawiska atmosferyczne, pory roku, miesiące, czas,

- dom (relacje rodzinne, opis domu i jego wyposażenia, obowiązki domowe),

- podróże (hotel, środki transportu, wyjazdy zimowe),

- gastronomia (lokale gastronomiczne we Włoszech, gotowanie),

- nieprzewidziane wydarzenia (kradzież, wypadek),

- zakupy (spożywcze, odzieżowe, kosmetyczne),

- media (telewizja, kino),

- miasto: (miejsca publiczne, orientacja w mieście),

- uniwersytet,

- nowe technologie,

- zdrowie (części ciała, w aptece),

- wakacje letnie.

Funkcje językowe i komunikacyjne:

- mówienie o gustach, przyzwyczajeniach, umiejętnościach i ich braku,

- opisywanie osób, miejsc, uczuć,

- opowiadanie o wydarzeniach w czasie przeszłym, relacjonowanie wydarzeń, wypadków,

- wyrażanie radości, żalu, zdziwienia, pragnień, zgody lub jej braku,

- przedstawienie własnej opinii,

- rozkazywanie, zakazywanie,

- proszenie i udzielanie rad,

- proszenie o pozwolenie (dawanie go i odmawianie), przysługę,

- składanie życzeń, gratulacji,

- aktywne wykorzystywanie słownictwa z zakresu omawianych bloków tematycznych we wszystkich kompetencjach językowych (mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie).

Literatura:

- T. Marin, S. Magnelli, Nuovissimo Progetto Italiano 1, Corso di lingua e civiltà italiana. Livello elementare (A1-A2), Libro dello studente + Quaderno degli esercizi, Edilingua 2019;

- C. Ghezzi i in., Nuovo Contatto, Loescher Editore 2017, Kurs A1, A2, B1;

- M. La Grassa, L'italiano all'università, Edilingua 2011, Kurs A1-A2, B1;

- C. Guastalla, Giocare con la scrittura, Alma Edizioni 2012;

- inne podręczniki, materiały i pomoce naukowe wskazane przez prowadzącego zajęcia.

Efekty uczenia się:

Umiejętności: absolwent potrafi

- planować i organizować pracę, współdziałać w zespole wykorzystując język włoski (K_U08);

- posługiwać się językiem włoskim na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (K_U09)

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

- krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, w szczególności w obrębie włoskiego obszaru językowego (K_K01);

- ciągłego doskonalenia się i rozwoju swoich umiejętności językowych (K_K01).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach (w jednym semestrze dozwolone są 2 nieobecności nieusprawiedliwione; aby uzyskać zaliczenie, student musi być obecny na min. 60% zajęć, licząc w tym również zwolnienia lekarskie).

Na ocenę końcową składają się: aktywność podczas zajęć, prace domowe oraz oceny z testów (po każdym rozdziale przewidziany jest test; student musi uzyskać zaliczenie ze wszystkich testów) i kartkówek.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 300 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Pogońska-Baranowska
Prowadzący grup: Piotr Białecki, Dominik Kowalczyk, Aneta Wielgosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Kolokwium na oceny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 300 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Pogońska-Baranowska
Prowadzący grup: Dominik Kowalczyk, Julia Okołowicz-Szumowska, Aneta Wielgosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Kolokwium na oceny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)