Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z1S20OWI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnych
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na studiach I stopnia dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 0.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu ochrony własności intelektualnej. Zostaną również przedstawione studentom podstawowe regulacje prawa własności intelektualnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które są zawarte głównie w dwóch aktach prawnych: w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej.

Literatura:
Efekty uczenia się:

Student

• zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego;

• umie wyróżnić kategorie własności intelektualnej i wskazać co każda z kategorii obejmuje;

• ma wiedzę w kwestii regulacji w Polsce praw własności intelektualnej i czego one głównie dotyczą;

• ma wiedzę do czego odnoszą się dobra własności intelektualnej;

• ma wiedzę: jakie są modele ochrony własności intelektualnej w polskim systemie prawnym i jakie pełnią one podstawowe funkcje;

• ma wiedzę nt. ochrony prawnej dóbr (wytworów) intelektualnych (m.in. od kiedy rozpoczyna się ochrona, ile trwa, jaki ma charakter);

• ma wiedzę nt. konwencji paryskiej co określała w przedmiocie ochrony własności przemysłowej;

• ma wiedzę nt. komu przysługują autorskie prawa osobiste, kiedy powstają, ile trwają, na czym polega istota praw osobistych, co składa się na autorskie prawa osobiste;

• ma wiedzę nt. jak powstają autorskie prawa majątkowe, kiedy powstają, ile trwają, komu podlegają, komu służą autorskie prawa majątkowe;

• ma wiedzę co jest przedmiotem prawa autorskiego;

• potrafi rozróżnić i wie na czym polega: dozwolony użytek osobisty, dozwolony użytek publiczny, dozwolony użytek z tytułu prawa cytatu;

• ma wiedzę do czego odnosi się pojęcie: obrót prawami autorskimi;

• ma wiedzę nt. umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, oraz czym się charakteryzuje umowa licencyjna;

• ma wiedzę na czym polega istota zbiorowego zarządzania prawami autorskimi;

• wie, czym jest: patent, dokument patentowy, wynalazek;

• ma wiedzę nt. postępowania w sprawie uzyskania patentu oraz postępowania w sprawie wygaśnięcia patentu oraz unieważnienia patentu;

• ma wiedzę, co uważa się: za wzór użytkowy, jak rozumiany jest wzór przemysłowy, znak towarowy,

• ma wiedzę dotyczącą odpowiedzialności prawnej studentów uczelni wyższych z tytułu popełnienia plagiatu;

• zna definicje: plagiat, autoplagiat

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia będzie obecność na wykładzie oraz napisanie pracy zaliczeniowej w terminie uzgodnionym z prowadzącym.

Praktyki zawodowe:

Niewymagane

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wielądek
Prowadzący grup: Magdalena Wielądek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu ochrony własności intelektualnej. Zostaną również przedstawione studentom podstawowe regulacje prawa własności intelektualnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które są zawarte głównie w dwóch aktach prawnych: w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej.

Pełny opis:

W ramach wykładu zostaną omówione następujące zagadnienia:

I. Własność intelektualna

• Pojęcie własności intelektualnej;

• Prawo własności intelektualnej;

• Źródła prawa własności intelektualnej;

• Dobra własności intelektualnej.

II. Ochrona własności intelektualnej

• Ochrona własności intelektualnej – modele i funkcje;

• Powstanie ochrony – charakter ochrony dóbr niematerialnych;

• Międzynarodowy system ochrony własności intelektualnej.

III. Rodzaje i treści prawa autorskiego

• Autorskie prawa osobiste;

• Autorskie prawa majątkowe;

• Przedmiot prawa autorskiego;

• Ograniczenie praw autorskich przez dozwolony użytek;

• Obrót prawami autorskimi;

• Organizacje zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi.

IV. Prawo własności przemysłowej

• Patent;

• Dokument patentowy;

• Wygaśnięcie, unieważnienie patentu;

• Wzór użytkowy i znak towarowy;

• Wynalazek.

V. Własność intelektualna w działalności naukowej i badawczej

• Uczciwość autorska – poszanowanie własności intelektualnej;

• Plagiat;

• Autoplagiat

Literatura:

A. Matlak, Zagadnienia prawa własności intelektualnej, Kraków 2007.

A. Kisielewicz, Prawo własności przemysłowej w zarysie, Przemyśl 2008.

P. Podrecki, Środki ochrony praw własności intelektualnej, Warszawa 2010.

A. Kisielewicz, Prawo ochrony własności intelektualnej w zarysie, Przemyśl -Rzeszów 2013.

K. Szczepanowska – Kozłowska, Własność intelektualna: wybrane zagadnienia praktyczne, Warszawa 2013

E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska - Kozłowska, Własność przemysłowa i jej ochrona, Warszawa 2014.

J. Sieńczyło - Chlabisz, Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2018.

G. Michniewicz, Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2022.

W. Żelazowska, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2022.

Uwagi:

Wykład realizowany zdalnie.

Link do zajęć udostępniony przez prowadzącego za pośrednictwem USOSmaila.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)