Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Foscolo i Leopardi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z217HL01 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Foscolo i Leopardi
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe do wyboru na studiach I stopnia dla 2 roku (moduły)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość historii i historii literatury włoskiej od początków do XVIII w., znajomość języka włoskiego na poziomie co najmniej B1.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Moduł „Foscolo i Leopardi” przeznaczony jest dla studentów II roku. Omawiane będą biografia, poetyka oraz wybrane utwory wierszem i prozą Uga Foscola i Giacoma Leopardiego. Dokładną listę lektur studenci otrzymają na początku semestru.

Pełny opis:

Moduł ćwiczeniowy „Foscolo i Leopardi” przeznaczony dla studentów II roku, będzie poświęcony przede wszystkim analizie wybranych utworów (wierszy oraz fragmentów prozy) Uga Foscola i Giacoma Leopardiego, najwybitniejszych przedstawicieli włoskiego preromantyzmu i romantyzmu. Będą omawiane sylwetki i poglądy obu autorów, ich miejsce w literaturze włoskiej i europejskiej (w tym recepcja ich twórczości w Polsce).

Dokładna lista tekstów do interpretacji zostanie podana na pierwszych zajęciach.

Literatura:

Ugo Foscolo, Ultime lettere di Jacopo Ortis [pref. di Guido Bezzola], Milano, Rizzoli, 2004 (lub inne wydanie)

Ugo Foscolo, Poesie e sepolcri [a cura di Donatella Martinelli]. Milano ,Mondadori, 2003 (lub inne wydanie)

Giacomo Leopardi, Tutte le opere, vol I-II, con introd. e a cura di Walter Binni ; con la collaborazione di Enrico Ghidetti. irenze : Sansoni, 1969 (lub inne wydanie)

Mario Fubini,.Ugo Foscolo: saggi, studi, note, Firenze : La Nuova Italia, 1978.

Walter Binni, Ugo Foscolo, storia e poesia, Torino : Einaudi, 1982.

Maria Antonietta Terzoli, Foscolo, Roma ; Bari : Editori Laterza, 2000.

Giuseppe Nicoletti, Foscolo, Roma : Salerno Editrice, 2006.

Antonio Prete, „Il deserto e il fiore: leggendo Leopardi, Roma : Donzelli Editore, 2004.

Raffaele Urraro, „ Giacomo Leopardi, le donne, gli amori”, Firenze,Olschki, 2008;

Gino Tellini. „Leopardi” , Roma : Salerno Ed., 2001,

Lorenzo Tinti,.Leopardi, necessità del dolore e ribellione del canto, Napoli , Liguori, 2007.

Marco Santagata,”Il tramonto della luna : e altri studi su Foscolo e Leopardi”, Napoli, Liguori, 1999.

Giulio Ferroni, „Storia della letteratura italiana, l'Ottocento”, Einaudi (wyd. dowolne);

Giulio. Ferroni, (et al.) „Restaurazione e Risorgimento (1815-1861)”, Milano, Mondadori Università, 2003; R.

Luperini, P. Cataldi et al., „La srittura e l’interpretazione, Illuminismo, neoclassicismo, romanticismo (dal 1748 al 1861)”, Palumbo (wyd. dowolne);

oraz teksty i opracowania szczegółowe wskazane na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student

- Rozpoznaje i stosuje pod kierunkiem wykładowcy podstawowe metody badawcze literaturoznawcze

- ma podstawowe informacje na temat U.Foscola i G.Leopardiego i ich twórczości, sytuuje ją w szerszym kontekście literatury europejskiej XIX w

--zna i rozumie podstawowe metody analizy interpretacji literatury i dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem i dziedzictwa kulturowego Włoch.

Umiejętności

Student

-potrafi wykorzystać wyniesioną z zajęć wiedzę do samodzielnej interpretacji

innych utworów literackich.

- potrafi stosując podstawowe metody badawcze zbierać, selekcjonować, analizować i interpretować informacje z różnych źródeł i na tej postawie wnioskować i formułować krytyczne sądy.

- umie pod kierunkiem wykładowcy zdobywać wiedzę w zakresie filologii, literaturoznawstwa, poszerzać tę wiedzę o inne dyscypliny w celu zastosowania jej do sytuacji zawodowych i kierowania własną karierą zawodową

Kompetencje społeczne

Student

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego

- wykazuje aktywność, czynnie uczestniczy w dyskusji

- prawidłowo gospodaruje czasem przeznaczonym na wykonanie zadania

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności. Dopuszcza się trzy nieobecności w semestrze.

Na końcową ocenę z przedmiotu składają się: ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność , opracowane referaty) – 30% oraz końcowa praca pisemna na ocenę – 70%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.