Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa: składnia - wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z2GOSW Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa: składnia - wykład
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na studiach I stopnia dla II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią czwartą odsłonę cyklu „Gramatyka opisowa języka włoskiego” i

poświęcone są zagadnieniom struktur składniowych języka włoskiego. Zajęcia prowadzone

są w języku włoskim w wymiarze 30 godzin (2 x 45 min. tygodniowo) i kończą się

egzaminem pisemnym po IV semestrze

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone będą składni języka włoskiego przy uwzględnieniu podziału na

składnię zdania prostego (Moduł A) i składnię zdania złożonego (Moduł B). Moduł A

rozpoczniemy od definicji elementów jądrowych zdania prostego (podmiot, orzeczenie,

dopełnienie bliższe i dopełnienie dalsze); przyjrzymy się również powiązanej z nimi ściśle

walencji czasowników. W następnej kolejności zajmiemy się przydawką przymiotną i

rzeczowną oraz innymi elementami fakultatywnymi (apozycja oraz okoliczniki: miejsca,

czasu, narzędzia, sposobu, przyczyny, agensa). Skoncentrujemy naszą uwagę na rozbiorze

i wykresie logicznym zdania prostego. Zapoznamy się również z typologią semantyczną

dopełnień i okoliczników. Moduł A zakończymy przeglądem typów zdań prostych

(oznajmujące, wolitywne, pytające, wykrzyknikowe). Moduł B rozpoczniemy od

rozpoznania i wyznaczania granic zdań składowych tworzących zdania złożone, definicji

dwóch podstawowych relacji logicznych między zdaniami składowymi – współrzędności i

podrzędności oraz określenia dwóch podstawowych rodzajów łączeń między zdaniami

składowymi – syndetonu i asyndetonu. Opis rodzajów zdań złożonych otworzy typologia

zdań współrzędnie złożonych (łączne, rozłączne, przeciwstawne, wynikowe,

synonimiczne). Przegląd typów zdań podrzędnie złożonych rozpoczniemy od

wyodrębnienia granic zdania głównego, definicji i identyfikacji zdań podrzędnych

eksplicytnych i implicytnych oraz analizy relacji podrzędności I, II stopnia i / lub

współrzędności w obrębie jednego zdania złożonego. W opisie typologicznym zdań

podrzędnie złożonych zastosujemy kryterium funkcjonalne (zdanie podrzędne jako

rozszerzenie określonego elementu logicznego zdania głównego), w oparciu o które

wyróżnimy zdania kompletywne (podmiotowe i dopełnieniowe), okolicznikowe (przyczyny,

skutku, celu, czasu, warunku, przyzwolenia, porównania, sposobu, przeciwstawne,

wykluczające, wyjątku, ograniczające) i przydawkowe (względne). Zainteresujemy się

również zdaniami pytającymi pośrednimi i wtrąconymi. Moduł, w zależności od możliwości

czasowych, zakończymy opisem nominalizacji zdań podrzędnych, zgodności trybów i

czasów oraz konstrukcji o nietypowym szyku zdaniowym.

Literatura:

1. DARDANO, M. / TRIFONE, P. (1995): Grammatica italiana con nozioni di linguistica.

Bologna: Zanichelli Editore.

2. DARDANO, M. (1996): Manualetto di linguistica italiana. Bologna: Zanichelli.

3. BONOMI, I. / MASINI, A. / MORGANA, S. / PIOTTI, M. (2005): Elementi di linguistica

italiana. Roma: Carocci.

4. D'ACHILLE, P. (2003): L'italiano contemporaneo. Bologna: Il Mulino.

5. SERIANNI, L. (2007): Italiano. Grammatica, Sintassi, Dubbi. Torino: Garzanti Editore.

6. LOBINA, A. M. / VIGNOTTO, F. / VIGNOTTO, S. (2003): Il libro della grammatica.

Milano: La Nuova Italia.

7. SALVI, G. / VANELLI, L. (2004): Nuova grammatica italiana. Bologna: Il Mulino.

8. BECCARIA, G.L. (ed.) (1994-1996): Dizionario di linguistica e di filologia, metrica,

retorica. Torino: Einaudi.

9. RENZI, L. / SALVI, P. / CARDINALETTI, A. (eds) (1988 - 1995): Grande grammatica di

consultazione. Vol. I: La frase. I sintagmi nominale e preposizionale. Bologna: Il Mulino.

10. RENZI, L. / SALVI, P. / CARDINALETTI, A. (eds) (1988 - 1995): Grande grammatica di

consultazione. Vol. II: I sintagmi verbale, aggettivale, avverbiale. La subordinazione.

Bologna: Il Mulino.

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i potrafi:

- w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk

humanistycznych, ich najnowsze osiągnięcia oraz kierunki rozwoju;

- w pogłębionym stopniu teorie oraz zaawansowaną metodologię i terminologię z zakresu

dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- metody analizy i interpretacji wytworów kultury, wybranych tradycji, teorii i szkół

badawczych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;

- zasady działania systemów i instytucji właściwych dla zakresu działalności zawodowej

właściwej dla kierunku studiów;

Umiejetności - absolwent potrafi:

- formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich

rozwiązania, syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy z

dyscyplin nauki właściwych dla kierunku studiów;

- przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych wytworów kultury właściwych

dla studiowanych nauk z zastosowaniem twórczej i oryginalnej metody oceny ich

znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym;

- brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz

dyskutować o nich;

- posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu

Kształcenia Językowego;

- posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu

Kształcenia Językowego;

- planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole;

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie;

Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny własnej wiedzy i uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu

problemów poznawczych i praktycznych;

- wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz

środowiska społecznego;

-odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, przestrzegania etyki zawodowej i

wymagania tego od innych, dbałości o dorobek i tradycje zawodu;

- uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i obecność), poztytwny wynik ze

śródsemestralnych kolokwiów kontrolnych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.