Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa: Morfoskładnia - wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z2S20GOMSW
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa: Morfoskładnia - wykład
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na studiach I stopnia dla II roku st. stacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią trzecią odsłonę cyklu „Gramatyka opisowa języka włoskiego” i poświęcone są zagadnieniom struktur morfo-składniowych języka włoskiego. Zajęcia prowadzone są w języku włoskim w wymiarze 30 godzin (2 x 45 min. tygodniowo) i kończą się egzaminem pisemnym po III semestrze.

Pełny opis:

Zajęcia skoncentrowane są na opisie właściwości morfologicznych i syntaktycznych czasownika i grupy czasownikowej oraz części mowy z nią związanych (przysłówek, przyimek, spójnik, jak również wykrzyknienie). W obrębie czasownika, oprócz jego definicji, interesować nas będą jego kategorie fleksyjne i typologie morfologiczne (czasowniki regularne i nieregularne, bezosobowe, o niepełnej fleksji i o dwu formach bezokolicznika) i syntaktyczne (czasowniki przechodnie, nieprzechodnie, zwrotne i pronominalne; czasowniki predykatywne, kopulatywne, modalne, frazeologiczne, kauzatywne, podporowe i posiłkowe). Przyjrzymy się również kategoriom fleksyjno-semantycznym czasownika, takim jak: czas, aspekt, akcjonalność czy strona. W obrębie przysłówka zajmiemy się głównie jego definicji oraz typologiami formalnymi (przysłówki proste, złożone, derywowane, partykuły i wyrażenia przysłówkowe) i semantycznymi (przysłówki sposobu, miejsca, czasu, opinii, ilości, przysłówki pytające i tekstowe). W następnej kolejności zajmiemy się definicjami przyimka i spójnika oraz ich kategoriami formalnymi (przyimki właściwe, niewłaściwe, wyrażenia przyimkowe, spójniki proste, złożone, wyrażenia spójnikowe) i funkcjonalnymi (syntaktycznymi), zależnymi od typów dopełnień i okoliczników (przyimki) oraz typów relacji w obrębie zdania złożonego (spójniki współrzędności i podrzędności). Zajęcia zakończymy zdefiniowaniem wykrzyknienia oraz analizą jego właściwości formalnych i funkcjonalnych.

Literatura:

materiały autorskie przygotowane w oparciu o min. o następujące pozycje bibliograficzne:

1. DARDANO, M. / TRIFONE, P. (1995): Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Bologna: Zanichelli Editore.

2. DARDANO, M. (1996): Manualetto di linguistica italiana. Bologna: Zanichelli.

3. BONOMI, I. / MASINI, A. / MORGANA, S. / PIOTTI, M. (2005): Elementi di linguistica italiana. Roma: Carocci.

4. D'ACHILLE, P. (2003): L'italiano contemporaneo. Bologna: Il Mulino.

5. SERIANNI, L. (2007): Italiano. Grammatica, Sintassi, Dubbi. Torino: Garzanti Editore.

6. LOBINA, A. M. / VIGNOTTO, F. / VIGNOTTO, S. (2003): Il libro della grammatica. Milano: La Nuova Italia.

7. SALVI, G. / VANELLI, L. (2004): Nuova grammatica italiana. Bologna: Il Mulino.

8. BECCARIA, G.L. (ed.) (1994-1996): Dizionario di linguistica e di filologia, metrica, retorica. Torino: Einaudi.

9. RENZI, L. / SALVI, P. / CARDINALETTI, A. (eds) (1988 - 1995): Grande grammatica di consultazione. Vol. I: La frase. I sintagmi nominale e preposizionale. Bologna: Il Mulino.

10. RENZI, L. / SALVI, P. / CARDINALETTI, A. (eds) (1988 - 1995): Grande grammatica di consultazione. Vol. II: I sintagmi verbale, aggettivale, avverbiale. La subordinazione. Bologna: Il Mulino.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

K_W08 podstawowe zagadnienia z gramatyki opisowej języka włoskiego (fonetyka, fonologia, morfologia, składnia).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność), egzamin pisemny. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Szantyka
Prowadzący grup: Izabela Szantyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Szantyka
Prowadzący grup: Izabela Szantyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)