Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z2S20TI
Kod Erasmus / ISCED: 15.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0329) Dziennikarstwo i informacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na studiach I stopnia dla II roku st. stacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia odbywają się w trybie asynchronicznym z wykorzystaniem Google Classroom. W zależności od sytuacji epidemiologicznej możliwe jest odbycie pierwszych zajęć w trybie stacjonarnym lub synchronicznym.

Celem przedmiotu jest zapoznanie się z następującymi zagadnieniami:

• zaawansowane funkcje formatowania tekstów;

• rozwiązanie chmurowe wykorzystywane do nauki języka obcego; oraz cyberbezpieństwo;

• korpusy tekstowe w uczeniu się języka obcego;

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie się z następującymi zagadnieniami:

• wiarygodne zasoby językowe internetowe dla osób uczących się języka włoskiego (w tym słowniki on-line, czasopisma popularne i naukowe dostępne w Internecie, strony do samodzielnego uczenia się języka włoskiego ;

• elektroniczne bazy artykułów naukowych dostępne na Uniwersytecie Warszawskim;

• zaawansowane funkcje formatowania tekstów wykorzystywane do tworzenia dłuższych prac pisemnych w tym sporządzanie bibliografii;

• software do tworzenia prezentacji multimedialnych Prezi.com.

• specyfika technologii chmurowej, korzyści i zagrożenie;

• bezpieczeństwo korzystania z zasobów internetowych;

• wykorzystanie narzędzi korpusowych do nauki języka obcego na podstawie korpusów języka włoskiego i polskiego - Leipzig Corpora Collection.

Literatura:

Zasoby internetowe

Efekty uczenia się:

Umiejętność: absolwent potrafi

K_U12 - wykorzystywać podstawowe technologie informacyjne w nauce i pracy

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia jest wykonanie w przewidzianym terminie zadań (testów i projektów) umieszczonych na platformie e-learningowej i uzyskanie 60% przewidzianej punktacji..

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Stępińska-Kucza
Prowadzący grup: Zofia Stępińska-Kucza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zofia Stępińska-Kucza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)