Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka włoskiego; Egzamin (poziom B2)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z2S21JWE
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego; Egzamin (poziom B2)
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Praktyczna Nauka Języka Włoskiego dla studentów studiów II roku I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zakres i format egzaminu odpowiadają standardom certyfikacji znajomości języka włoskiego jako obcego na poziomie B2 według zaleceń Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Egzamin składa się z dwóch odrębnych części: pisemnej i ustnej.

Pełny opis:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie przedmiotu PNJW na poziomie B2

Egzamin pisemny składa się z zadań sprawdzających kompetencje językowe kandydatów w ramach poszczególnych sprawności. Egzamin zawiera zadania otwarte i zamknięte, sprawdzające rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość gramatyki i słownictwa.

Czas przewidziany na napisanie testu to 140 min.

Czas przewidziany na zredagowanie wypowiedzi pisemnych to 100 min.

Po egzaminie pisemnym, studenci przystępują do egzaminu ustnego składającego się z części dialogowej i monologowej. Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest uzyskanie 60% punktów z części pisemnej. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 60% zarówno z części pisemnej, jak i ustnej.

Literatura:

1) M. Piantoni, R. Bozzone Costa, C. Ghezzi, Nuovo Contatto B2. Corso di lingua e civiltà italiana per stranieri, Loescher Editore 2017.

2) E. Fragai, I. Fratter, E. Jafrancesco, Uni.Italia. Corso multimediale di lingua italiana per studenti universitari, Le Monnier 2010.

3) G. Aprile, Italiano per modo di dire. Esercizi su espressioni, proverbi e frasi idiomatiche, Alma Edizioni 2008.

4) A. De Giuli, C. Guastalla, C. M. Naddeo, Nuovo magari B2. Corso di lingua e cultura italiana di livello intermedio e avanzato, Alma Edizioni 2013 (fragmenty).

5) S. Ambroso, G. Stefancich, Parole (10 percorsi nel lessico italiano), Bonacci 2002 (fragmenty).

6) E. Jafrancesco, F. Fiesoli, Parla e scrivi. La lingua italiana come L2. A livello elementare e avanzato, Francesco Cendali 2008 (fragmenty).

7) M. A. Cernigliano, A. Damascelli, Celi 3. Test di preparazione. Livello intermedio B2, Ornimi Editions 2020.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Patrycja Polanowska
Prowadzący grup: Patrycja Polanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Patrycja Polanowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)