Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJW - Słuchanie i konwersacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z3NJWSK Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: PNJW - Słuchanie i konwersacja
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Praktyczna Nauka Języka Włoskiego dla studentów studiów III roku I stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Moduł jest przeznaczony dla studentów poziomu C1. Kurs ma na celu połączenie w praktyce czterech umiejętności językowych z naciskiem na ćwiczenia ze słuchu oraz wypowiedź ustną.

Pełny opis:

Punktem wyjścia dla wypowiedzi ustnej jest zazwyczaj przeczytany lub wysłuchany tekst. Sposób przedstawienia wypowiedzi zależy od rodzaju ćwiczenia (odgrywanie scenek, dialog, monolog, dyskusja, wypowiedź swobodna lub stymulowana). Poza tym będą używane pomoce w postaci materiałów audiowizualnych (krótkie filmy dokumentalne, fragmenty filmów fabularnych itp) oraz wizualnych (komiksy, zdjęcia, pocztówki, reprodukcje dzieł sztuki). Zostaną też zaproponowane ćwiczenia mające na celu przygotowanie wypowiedzi podczas egzaminu ustnego opartego na lekturze i komentarzu wykresu dotyczącego jednego z aspektów włoskiej lub polskiej rzeczywistości społeczno-kulturowej (na przykład: przestępczość, rodzina, praca, zdrowie, język i dialekty, polityka itp.).

W każdym semestrze studenci proszeni są o przygotowanie krótkiego referatu na wybrany temat, przedstawiającego różnice pomiędzy rzeczywistością i kulturą polską i włoską. Co trzy zajęcia planowane jest krótkie kolokwium sprawdzające znajomość słownictwa, wyrażeń idiomatycznych i zwrotów językowych, które pojawiły się w trakcie wcześniejszych zajęć.

Literatura:

1) R. Bozzone Costa, M. Piantoni, E. Scaramelli, C. Ghezzi, Nuovo Contatto C1, Loescher Editore, Torino 2013;

2) E. Fragai, I. Fratter, E. Jafrancesco, Uni.Italia. Corso multimediale di lingua italiana per studenti universitari, Le Monnier 2010;

3) materiały pochodzące z Internetu bądź z prasy opracowane przez wykładowcę

4) oraz inne podręczniki, materiały i pomoce naukowe wskazane przez prowadzącego zajęcia.

Efekty uczenia się:

Wskazuje kluczowe cechy współczesnego języka włoskiego

Wskazuje główne cechy zróżnicowania regionalnego języka włoskiego (dialekty), kultury i tradycji Włoch.

UMIEJĘTNOŚCI

Posługuje się w mowie i piśmie językiem włoskim (poziom C1).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego.

Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach (w jednym semestrze dozwolone są 2 nieobecności nieusprawiedliwione; aby uzyskać zaliczenie, student musi być obecny na min. 60% zajęć, licząc w tym również zwolnienia lekarskie). Na ocenę końcową składają się: aktywność podczas zajęć, prace domowe oraz oceny z testów (po każdym rozdziale przewidziany jest test; student musi uzyskać zaliczenie ze wszystkich testów).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.