Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia języka włoskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z3S21HJW
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia języka włoskiego
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na studiach I stopnia dla III roku st. stacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kurs wprowadzający do historii języka włoskiego ma na celu przybliżenie sytuacji językowej Półwyspu Apenińskiego w kolejnych epokach - od ewolucji średniowiecznej łaciny ludowej (latino volgare) po język czasów współczesnych.

Pełny opis:

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

1. Łacina - włoski. Ewolucja językowa. Pierwsze dokumenty w volgare;

2. Początki włoskiego języka literackiego (volgare letterario);

3. Język włoskiego Trecenta: il modello delle Tre Corone;

4. Umanesimo volgare;

5. Questione della lingua: odmienne poglądy na włoską normę językową;

6. Rola Accademia della Crusca;

7. Język nauki, religii, melodramatu;

8. Melchiorre Cesarotti: filozof języka;

9. Głos Alessandra Manzoniego w Questione della lingua;

10. Włoska leksykografia ;

11. Językowe skutki zjednoczenia Włoch;

12. Graziadio Isaia Ascoli: założyciel włoskiego językoznawstwa diachronicznego;

13. Polityka językowa w faszystowskich Włoszech;

14. Czynniki sprzyjające językowemu zjednoczeniu Włoch: mass media, szkolnictwo, migracja ludności itp.;

15. Italiano standard, neostandard, italiano dell’uso medio.

Literatura:

Beccaria G. L., L’italiano in 100 parole, Milano: Rizzoli 2015.

Della Valle V., Patota G., L’italiano. Biografia di una lingua, Milano: Sperling & Kupfer Editori 2006.

Marazzini C., La lingua italiana. Profilo storico, terza edizione Bologna: Mulino 2002.

Marazzini C. , La storia della lingua italiana attraverso i testi, Il Mulino, Bologna, 2006.

Migliorini, Storia della lingua italiana, Milano: Bompiani 2002.

Patota G., La grande bellezza dell'italiano. Dante, Petrarca, Boccaccio, Roma: Laterza 2015.

Patota G., Nuovi lineamenti di grammatica storica dell'italiano, Il Mulino, Bologna 2007.

Serianni L., Prima lezione di storia della lingua italiana, seconda edizione, Roma: Laterza 2015.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K_W07 - w podstawowym stopniu mechanizmy ewolucji języka włoskiego oraz jego cechy w poszczególnych epokach

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność - uczestnictwo w dyskusjach).

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym. Wymagane zaliczenie na poziomie min. 65%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Foremniak
Prowadzący grup: Katarzyna Foremniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)