Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pisać po postmodern(izm)ie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z3S21HL03
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pisać po postmodern(izm)ie
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe do wyboru na studiach I stopnia dla 3 roku (moduły)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kursu jest wprowadzenie studentów do współczesnej (1995-2021) debaty krytycznej oraz panoramy literackiej

Pełny opis:

W jednym ze swoich dobrze znanych esejów, "Pisać: czasownik nieprzechodni", Roland Barthes przekonuje, że tytułowy czasownik nie jest już dłużej czynny. Oznacza to, że nie możemy po prostu traktować aktu pisania jako dokonanego przez "ja", czyli kogoś, kto istnieje przed tekstem i za jego pomocą się wyraża. Krótko mówiąc, "ja" tekstu nie jest tym samym bytem, który moglibyśmy spotkać w kawiarni literackiej albo na prezentacji tej czy innej hipotetycznej książki.

Barthesa można uznać za jednego z najbardziej wpływowych myślicieli minionego stulecia, a jego dążenia i dorobek uplasować w samym centrum tego, co nazwano postmodernizmem - okresem produkcji kulturalno-artystycznej (1965-1995), który możemy uznać za zamknięty (Donnarumma, s. 25-26). W związku z tym powinniśmy zadać sobie pytanie, co "pisać" oznacza obecnie, a wręcz czy takie pytanie w ogóle można dziś zadać.

Ten ambitny cel będzie stanowił tło niniejszych zajęć. Aby się do niego zbliżyć, musimy najpierw zdefiniować, czym jest postmodernizm, jak możemy o nim myśleć i jakie są jego najważniejsze cechy artystyczne i kulturowe. Następnie przejdziemy do omówienia niektórych najważniejszych dzieł współczesnej literatury włoskiej, takich jak Gomorra (2006) Roberto Saviano i Superwoobinda (1998) Aldo Nove.

Literatura:

R. Barthes, Scrivere verbo intransitivo, in id., Il brusio della lingua, Einaudi, 1984

R. Ceserani, Raccontare il postmoderno, Bollati Boringhieri, 1997

R. Donnarumma, Ipermodernità. Dove va la narrativa contemporanea, il Mulino, 2014

C. Jencks, The Architecture of The Jumping Universe, Academic Editions, 1997

C. Jencks, The New Paradigm in Architecture, Yale University Press, 2002

G. Simonetti, La letteratura circostante: narrativa e poesia nell'Italia contemporanea, il Mulino, 2018

M. Zonch, Scritture postsecolari: ipotesi su verità e spiritualità nella narrativa italiana contemporanea, Incontri. Rivista europea di studi italiani, 35(2), pp. 54-68, 2020

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

- zaawansowane i interdyscyplinarne metody analizy włoskich dzieł literackich XX-XXI w. (K_W02);

- podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego (K_W09)

Umiejętności: absolwent potrafi:

- czytać ze zrozumieniem teksty w języku włoskim, w szczególności z okresu XX-XXI w. (K_U01);

- przedstawić własne poglądy, opinie, dyskutować, prezentować przygotowane zagadnienia w języku włoskim dotyczące literatury XX-XXI w. (K_U02);

- rozpoznawać różne rodzaje tekstów, umiejscowić je w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym (postmodernizm i to, co po nim następuje) oraz przeprowadzić ich analizę z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod (K_U03);

- samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł naukowych (K_U04);

- napisać oraz zredagować semestralną pracę pisemną w języku włoskim z zastosowaniem odpowiednich metod oraz właściwych źródeł naukowych (K_U06).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena studenta zostanie ustalona z uwzględnieniem: aktywnego uczestnictwa w zajęciach; końcowej dyskusji i prezentacji; końcowego eseju.

Szczegóły zostaną omówione podczas pierwszych zajęć, a zapisani studenci otrzymają plik z wskazówkami.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marco Zonch
Prowadzący grup: Marco Zonch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marco Zonch
Prowadzący grup: Marco Zonch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)