Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka włoskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z3S21PNJW
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Praktyczna Nauka Języka Włoskiego dla studentów studiów III roku I stopnia
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cykl przedmiotów rozwijających struktury języka włoskiego na poziomie czterech podstawowych umiejętności językowych ze szczególnym naciskiem na gramatykę, leksykę oraz pragmatykę od poziomu B2 do poziomu C1. Przeznaczony jest dla osób, których umiejętność posługiwania się językiem włoskim odpowiada poziomowi B2.

Zajęcia mają charakter ćwiczeń i nakierowane są na zapoznanie studentek i studentów ze słownictwem i strukturami gramatycznymi języka włoskiego do osiągnięcia poziomu C1. Podczas zajęć uczestniczki i uczestnicy pracują także nad sprawnością mówienia, słuchania, rozumienia tekstów pisanych oraz tworzenia własnych form.

Pełny opis:

Główne zagadnienia gramatyczne:

-czasy i tryby – ugruntowanie wiedzy,

-pozycja przymiotnika – posizione dell’aggettivo,

-czasowniki z zaimkami – verbi pronominali,

-tryb łączący w zdaniach niezależnych – congiuntivo nelle proposizioni indipendenti,

-zdania warunkowe – periodo ipotetico,

-formy nieosobowe – forme impersonali,

-mowa zależna – discorso indiretto,

-konteksty użycia i funkcje zaimków – usi e funzioni dei pronomi,

-następstwo czasów i trybów – concordanza dei tempi e dei modi,

-rzeczowniki nieregularne – nomi irregolari,

-zwroty idiomatyczne, kolokacje, zapożyczenia, konotacje, metafory.

Główne zagadnienia leksykalne:

-społeczeństwo (statystyka, uzależnienia, stereotypy narodowe, ekspresja emocji),

-język, media i komunikacja (dialekty, odmiany i rejestry języka, zapożyczenia),

-praca, ekonomia i konsumpcja (prekariat, zjawisko drenażu mózgów, działy gospodarki, sharing economy, przedsiębiorczość),

-nauka i badania (struktura szkolnictwa, ogłoszenie o konkursie otwartym, kobiety w nauce),

-prawa i obowiązki (włoski system polityczny, konstytucja, wolontariat, aktualne wydarzenia społecznopolityczne),

-zdrowie (ochrona zdrowia, choroby cywilizacyjne, produkty lecznicze).

Funkcje językowe i komunikacyjne:

-wyrażanie przypuszczenia, hipotez, opinii w sposób formalny,

-zabieranie głosu w dyskusji, argumentowanie, obrona własnej opinii,

-rozpoczynanie i podsumowywanie sporu, przedstawianie sytuacji w sposób formalny,

-wyrażanie powodu, celu, przyczyny, skutku,

-odnoszenie się do tekstu w celu poparcia argumentu za lub przeciw,

-nadawanie odpowiedniej struktury i wewnętrznej spójności tekstom ustnym i pisemnym,

-aktywne wykorzystywanie słownictwa z zakresu omawianych bloków tematycznych we wszystkich kompetencjach językowych (mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie).

Literatura:

1) R. Bozzone Costa, M. Piantoni, E. Scaramelli, C. Ghezzi, Nuovo Contatto C1, Loescher Editore, Torino 2013;

2) E. Fragai, I. Fratter, E. Jafrancesco, Uni.Italia. Corso multimediale di lingua italiana per studenti universitari, Le Monnier 2010;

3) Serena Ambroso, Giovanna Stefancich, Parole (10 percorsi nel lessico italiano), Bonacci, Roma 2002;

4) E. Ercolino, T.A. Pellegrino, L’utile e il dilettevole 2, Loescher Editore, Torino 2012;

5) oraz inne podręczniki, materiały i pomoce naukowe wskazane przez prowadzącą/ego zajęcia.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

-podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości z wykorzystaniem języka włoskiego (K_W10).

Umiejętności: absolwent potrafi

-planować i organizować pracę własną, współdziałać w zespole i mu przewodzić w rozwiązywaniu postawionych problemów wykorzystując język włoski (K_U08);

-posługiwać się językiem włoskim na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (K_U09).

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

-krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, w szczególności w obrębie włoskiego obszaru językowego (K_K01);

-ciągłego doskonalenia się i rozwoju swoich umiejętności językowych (K_K01).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach (w jednym semestrze dozwolone są 2 nieobecności nieusprawiedliwione;

aby uzyskać zaliczenie, wymagana jest obecność na min. 60% zajęć, licząc w tym również zwolnienia lekarskie). Na ocenę końcową składają się: aktywność podczas zajęć, prace domowe oraz oceny z testów (należy uzyskać zaliczenie ze wszystkich testów) i kartkówek.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sara Del Rossi
Prowadzący grup: Sara Del Rossi, Lilia Formaggio, Izabela Napiórkowska, Tomasz Skocki, Patrycja Stasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sara Del Rossi
Prowadzący grup: Sara Del Rossi, Izabela Napiórkowska, Tomasz Skocki, Alessia Vignoli
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)